17/09/2013

המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאפשר את חידושו של תהליך ה"אוטונומיה" (ההסמכה) לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה החליטה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 10.9.2013 לאפשר את חידושו של תהליך ה"אוטונומיה" (ההסמכה) לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, אשר יעמדו בתנאים לכך, וזאת כחלק ממדיניותה של המל"ג להעצים את עצמאות ואחריות המוסדות להשכלה גבוהה, ולפשט את תהליכי המל"ג לאישור תוכניות חדשות במוסדות להשכלה גבוהה.

 

ה"אוטונומיה" תהיה הרשאה כללית (הסמכה מכוח סעיף 23 לחוק המל"ג) אקדמית-תקציבית מהמועצה להשכלה גבוהה, למוסדות להשכלה גבוהה שיעמדו בכללים, לפתוח באופן עצמאי תוכניות לימודים לתואר שני, ולהעניק בהן תארים, לתקופה מוגבלת, כפוף לתנאים שקבעה המל"ג.

 

לנוסח המלא של ההחלטה