30/10/2012

המועצה להשכלה גבוהה: "על אוניברסיטת בן גוריון להציג בתוך שלושה שבועות התחייבות לתיקון הליקויים כפי שהוצגו ע"י יו"ר הועדה הבינלאומית"

ועדת המשנה להבטחת איכות של המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה היום (יום ג', 30 באוקטובר) בערעור שהגישה אוניברסיטת בן גוריון על החלטתה מיום 4.9.12.

 

בדיון השתתף יו"ר הועדה הבינלאומית של המל"ג, פרופ' תומס ריסה, אשר הציג את שורת הליקויים שעל אוניברסיטת בן גוריון לפעול לתיקונם, ולאחריו הציגו נציגי האוניברסיטה את עמדתם בכתב ובעל פה.

 

ועדת המשנה הבהירה כי על האוניברסיטה להציג בתוך שלושה שבועות התחייבות מפורטת לתיקון הליקויים כפי שהוצגו ע"י פרופ' ריסה.

 

ישיבת המשך של וועדת המשנה תתקיים לאחר קבלת התחייבות המוסד.

 

 

רקע להחלטה:

 

בשנה"ל תשע"א ביצעה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) הערכת איכות של תחום מדע המדינה ויחב"ל באמצעות ועדה בינלאומית בראשות פרופ' תומס ריסה מהאוניברסיטה החופשית של ברלין.

 

דו"ח הוועדה הבינלאומית, שהתייחס למחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, היה קשה במיוחד, שכן הוועדה הצביעה על שורה של כשלים חמורים בכל רמות התואר (ראשון, שני, שלישי) הן בהתייחס לפרופיל הסגל והן בהתייחס לתכנית הלימודים עצמה (הקוריקולום) ולמחקר המבוצע על ידי חברי הסגל. הטענה המרכזית בדו"ח הייתה שתכנית הלימודים איננה מאפשרת לסטודנטים הלומדים במחלקה להיחשף למגוון הגישות התיאורטיות ושיטות המחקר המצויים בלב הדיסציפלינה של מדע המדינה.

 

על מנת לשנות תמונת מצב קשה זו סברה הוועדה הבינלאומית כי על המחלקה לערוך שינויים קוריקולריים משמעותיים ולגייס סגל למחלקה במספר תחומי ליבה תוך גיוון הפרופיל של הסגל במובן של הגישות התיאורטיות ושיטות המחקר. הוועדה סברה כי במידה שהליקויים שנמצאו במחלקה לא יתוקנו הרי שיש לשקול את סגירת המחלקה. בהתייחס לתואר השלישי סברה הוועדה כי במצב הנוכחי המחלקה לפוליטיקה וממשל איננה יכולה לקיים תכנית לתואר שלישי.

 

דו"חות הוועדה הבינלאומית במדע המדינה נדונו בוועדת המשנה להבטחת איכות ובמל"ג בחודש נובמבר 2011, ובהחלטה שהתקבלה קבעה המל"ג מספר אבני דרך ולוח זמנים לתיקון הליקויים. פרופ' תומס ריסה ופרופ' אלן אימרגוט (שהייתה גם חברה בוועדה הבינ"ל) מונו כצוות מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית. בהתאם לכך דיווחה אוניברסיטת בן גוריון אודות הצעדים שננקטו על ידה לתיקון הליקויים.

 

בדיקת החומרים שהוגשו ע"י האוניברסיטה והמחלקה הביאו את צוות המעקב ואת ועדת המשנה לכדי מסקנה כי על אף שהנהלת האוניברסיטה הקצתה את התקנים הנדרשים לגיוס סגל במחלקה לפוליטיקה וממשל, גויסו בפועל חברי סגל שמרביתם משתייכים לתחומים/לנושאים להם ממילא ייצוג יתר במחלקה כיום, ובכך למעשה הוחרפה הבעיה של העדר גיוון במחלקה לפוליטיקה וממשל. להעדר גיוון בסגל השפעה ישירה על העדר גיוון בתחומים המיוצגים בתכנית הלימודים.

 

בהתאם לכך גיבשה ועדת המשנה להבטחת איכות בישיבתה ביום 4.9.12 הצעת החלטה למל"ג הקובעת כי עד שהאוניברסיטה לא תפעל לתיקון רציני ואמיתי של הליקויים עליהם הצביעה הוועדה הבינלאומית לא יתאפשר רישום של מחזור חדש של סטודנטים לשנת הלימודים תשע"ד.

 

יצוין כי החלטות דומות התקבלו בעבר מספר פעמים ע"י ועדת המשנה להבטחת איכות והמל"ג בדבר הפסקת רישום סטודנטים בתחומים אחרים, כאשר דו"חות הוועדות הצביעו על ליקויים חמורים המובילים להכשרה לקויה של סטודנטים בתחום: מדעי המחשב (שני מוסדות), מינהל עסקים, ולאחרונה – סגירת תכניות לימודים בסטטיסטיקה באחת האוניברסיטאות.

 

המל"ג מפעילה מערכת להערכת איכות והבטחתה החל משנת 2004, כאשר בכל שנה עוברים הערכה 5-7 תחומי לימוד שונים ומגוונים. הערכת האיכות מתבצעת באמצעות ועדות בינלאומיות בהן אנשי סגל בכירים מהמחלקות המובילות בתחומם בעולם. במסגרת הערכת האיכות בוחנות הוועדות האם המחלקות נמצאות בחזית המחקר וההוראה בתחום.