10/04/2012

המועצה להשכלה גבוהה

כללי

המועצה להשכלה גבוהה (להלן – המל"ג) היא תאגיד סטטוטורי אשר הוקם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המל"ג) והיא המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה במדינה, אשר מבצעת תפקידיה על פי הסמכויות המוענקות לה בחוק האמור. המועצה להשכלה גבוהה מתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה במדינה.

 

החידוש במעשה חקיקה זה היה שהכנסת היתה מעונינת כי עניני ההשכלה הגבוהה במדינה יימסרו בלעדית לשיקול דעתו של גוף עצמאי, בלתי תלוי, המגבש את מדיניותו ומקבל את החלטותיו לאחר דיון עניני ומקצועי.

 

שני יסודות חשובים משתקפים מחוק המועצה: האחד, שמירת עצמאות המוסדות להשכלה גבוהה לכלכל את עניניהם האקדמיים והמנהליים, במסגרת תקציבם, והשני- הקביעה כי לפחות שני שליש מחברי המועצה ייבחרו בשל מעמדם האישי בשדה ההשכלה הגבוהה. שני עיקרים אלה עמדו ביסוד הוויתה של המועצה להשכלה גבוהה במשך שנים ארוכות.

 

עד היום פעלו מיום כינון המועצה להשכלה גבוהה אחת-עשרה מועצות. בחודש מרץ 2012 נכנסה לתפקידה המועצה להשכלה גבוהה ה- 12.

 

הרכב המועצה

על פי חוק המל"ג מספר חברי המועצה לא יפחת מתשעה עשר ולא יעלה על עשרים וחמישה, ושר החינוך והתרבות ביניהם. חברי המועצה יוצעו לנשיא המדינה על ידי הממשלה; לפחות שני שלישים מבין חברי המועצה הם "בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה" שהמליץ עליהם שר החינוך לאחר התייעצות עם המוסדות המוכרים; חבר אחד הוא יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל וחבר אחר הוא יו"ר ארגון הסטודנטים והאקדמיים בישראל. במועצה יינתן ייצוג הולם לכל סוגי המוסדות המוכרים. חברי המועצה מתמנים לחמש שנים.

 

שר החינוך הוא יושב ראש המועצה.

סמכויות המועצה

סמכויותיה העיקריות של המועצה להשכלה גבוהה:

א. לתת למוסד היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיימו.

ב. להכיר במוסד כמוסד להשכלה גבוהה – נשיא המדינה מעניק למוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה את תעודת ההכרה לאחר אישור הממשלה. הודעה על מתן הכרה מתפרסמת ברשומות.

ג. להסמיך מוסד מוכר להעניק תואר אקדמי.

ד. לאשר קיום לימודים באחריות אקדמית של מוסד מוכר.

ה. לאשר למוסד להשתמש בכינויים הטעונים אישור על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה.

ו. להציע למוסדות מוכרים הצעות בדבר ביסוסם, הרחבתם ושכלולם, ובדבר שיתוף פעולה אקדמי ביניהם, בהוראה ובמחקר.

ז. להגיש לממשלה – באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב – הצעות לפיתוח ההשכלה הגבוהה ולהשתתפות המדינה בתקציבי מערכת ההשכלה הגבוהה בהתאם לצורכי החברה והמדינה ולהמליץ בפני הממשלה על הקמת מוסדות נוספים להשכלה גבוהה.

ח. להעניק רישיון לשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל.

ט. להעניק הכרה בתארים של מוסדות מוכרים באזור יהודה ושומרון וחבל עזה.

י. לבצע הערכת איכות של תחומי לימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

 

דרכי עבודתה של המועצה

המועצה קבעה כללים שונים, העוסקים במגוון נושאים הנוגעים לעבודתה, בהם:

כללים למתן היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיימו;

כללים להכרה במוסדות להשכלה גבוהה;

כללים להכרה בתארים אקדמיים;

כללים להסמכת מוסד מוכר להעניק תואר אקדמי מוכר;

כללים לביטול הכרה במוסד מוכר.

 

הליכי הטיפול בבקשות של מוסדות להשכלה גבוהה‮:‬

מוסד המבקש לקיים לימודים אקדמיים ‮ (‬בין אם הוא מוסד מוכר או שטרם קיבל הכרה‮) ‬צריך להגיש בקשה לאישור המועצה להשכלה גבהה באמצעות האגף האקדמי של המועצה להשכלה גבוהה‮ ובהתאם להנחיות. ‬

 

לאחר בדיקה מקדמית באגף האקדמי מועברת הבקשה לבדיקות האגפים השונים‮ — ‬אגף התכנון והמידע‮, ‬אגף התקצוב והאגף לשכר ובמקרה הצורך ללשכה המשפטית ‮אגפים אלה מבצעים את הבדיקות המפורטות לעיל‮, ‬ועם‮ ‬סיום הבדיקות מועברת הבקשה לדיון בוועדה לתכנון ולתקצוב בליווי תזכיר מפורט של הצוות המקצועי‮. ‬ות"ת דנה בבקשה ומעבירה את המלצותיה למליאת המועצה להשכלה גבוהה‮. ‬

 

המועצה ממנה ועדות תחומיות העורכות בדיקות אקדמיות של הבקשה בהתאם לקריטריונים שנקבעו בכללי המועצה‮ ‬להשכלה גבוהה ובהחלטות עקרוניות שלה‮. ‬המלצות הוועדות התחומיות מוגשות למועצה להשכלה גבוהה‮, ‬בצירוף חוות דעת של ות"ת‮, ‬ובהסתמך על אלה‮ ‬מגבשת המועצה להשכלה גבוהה את החלטתה בנושא‮.‬

 

הערכת איכות

ביוני 2003 קיבלה המועצה החלטה להקים – בנוסף למערכת האקרדיטציה שהיא מקיימת ביחס לפתיחת מוסדות להשכלה גבוהה ותחומי לימוד חדשים – מערכת להערכת איכות, שנועדה לבצע בשלב הראשון הערכת איכות תקופתית של תחומי לימוד קיימים, תוך בדיקתם בו זמנית בכל המוסדות הרלבנטיים.