18/11/2018

המל"ג אישרה את פתיחת התכנית לדוקטורט במשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה

 

  • על פי החלטת מל"ג תוענק למכללה הסמכה זמנית לתקופה של שבע שנים להענקת תואר שלישי במשפטים.
  • בהחלטתה מל"ג אימצה את דו"ח הוועדה הבינלאומית שבדקה, בין היתר, את תכנית הלימודים לרבות סגל ההוראה ומצאה כי התכנית עומדת בכל הסטנדרטים האקדמיים הנדרשים.

מל"ג אישרה ביום, ג', את פתיחת התכנית לתואר שלישי (Ph.D) במשפטים שהגיש המרכז הבינתחומי בהרצליה. בהתאם להחלטת מל"ג תוענק למרכז הבינתחומי הסמכה זמנית לתקופה של שבע שנים להענקת תואר שלישי במשפטים. בתום שלוש שנים להפעלת התכנית, המוסד יגיש דיווח על התקדמות התכנית שיועבר לבדיקת הוועדה. כמו כן, לקראת תום תקופת ההסמכה (שבע שנים) תיבדק התכנית, התנהלותה, עמידתה בסטנדרטים הגבוהים, איכות עבודות הדוקטורט שיוגשו ועוד.

וועדה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אבי יונה מאוניברסיטת מישיגן בחנה לעומקה את התכנית שהגיש המרכז הבינתחומי. חברי הוועדה כללו בנוסף את פרופ' סימון דקין מאוניברסיטת קיימברידג' ופרופ' מיכל גל מאוניברסיטת חיפה.

הוועדה בדקה, בין היתר, את סגל ההוראה של התכנית ויכולתו להנחות דוקטורנטים, את תכנית הלימודים, את בקרות האיכות שמפעיל המוסד על מנת לוודא עמידה במצוינות ונושאים נוספים, ומצאה כי התכנית עומדת בכל הסטנדרטים האקדמיים הנדרשים ושיבחה אותו על עמידתו בסטנדרטים המקובלים במוסדות מחקר מובילים בישראל ובעולם. המל"ג אמצה את המלצות הוועדה הבינלאומית ואישרה את פתיחת התכנית.

כזכור בחודש מרץ 2018 מל"ג אישרה למרכז הבינתחומי להגיש בקשה לפתיחת תכנית לתואר שלישי (Ph.D) במשפטים. החלטה זו, התקבלה על רקע החלטת מל"ג משנת 2014 ולפיה מוסדות להשכלה גבוהה שטרם הוסמכו להענקת תואר שלישי,  רשאים להגיש בקשה לפתיחה של תכניות לתואר שלישי (דוקטורט), ובתנאי שעמדו בתנאי הסף שקבעה מל"ג.