26/04/2018

המל"ג עדכנה את ההחלטה בדבר פטור מלימודים אקדמיים על בסיס
לימודים על תיכוניים לא אקדמיים

בהתאם לעדכון, הפטור מלימודים אקדמיים על סמך לימודים במוסדות על תיכוניים שאינם אקדמיים יתאפשר במקרים הבאים:

  • פטור של עד 30 נ"ז – סטודנטים שהחלו את לימודיהם עד שש שנים מרגע קבלת תעודת סיום הלימודים במוסד שאינו אקדמי (כפי שהיה בהחלטה המקורית).
  • פטור חלקי של עד 15 נ"ז – סטודנטים שהחלו את לימודיהם לאחר שחלפו שש שנים מרגע קבלת תעודת סיום הלימודים במוסד שאינו אקדמי (עדכון חדש).
  • יודגש שבכל מקרה הפטור לא יעלה על 30 נ"ז.

 

בשורה לתלמידים במוסדות על תיכוניים שאינם אקדמיים, בהם הנדסאי (יג'-יד'): מל"ג עדכנה את ההחלטה בדבר פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים, כך שניתן יהיה לאפשר הענקת פטור חלקי של עד 15 נ"ז גם לאחר שחלפו שש שנים ממועד סיום הלימודים.

סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן הדגיש כי הפטור יוענק באופן אינדיבידואלי, על בסיס ניסיונו המקצועי של המועמד, ובתנאי שאין מדובר בקורסי חובה בתכנית הלימודים האקדמית.

בהתאם להחלטת מל"ג המקורית (אפריל 2006) פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים על תיכוניים, לא אקדמיים אפשרי רק בלימודים ברמת התואר הראשון, ועד להיקף של 30 נ"ז בלבד. בהחלטתה זו, מל"ג קבעה כי הפטור יוענק עד שש שנים מרגע קבלת תעודת סיום הלימודים במוסד העל תיכוני שאינו אקדמי, ויתייחס לקורסים רלוונטיים בלבד, שקיימת הלימה בתכנים בינם לבין קורסים מקבילים בתכנית האקדמית.

באחרונה התקבלו במשרדי מל"ג בקשות להאריך את הענקת הפטור לתקופה של מעל שש שנים, וזאת כדי לסייע לציבור הסטודנטים, בעיקר משרתי הקבע, שלרוב יציאתם ללימודים אקדמיים אינה מתאפשרת בפרק זמן זה.

בעקבות כך, מל"ג בחנה את הנושא והחליטה כאמור לעדכן את ההחלטה, כך שהענקת הפטור של עד 30 נ"ז תוותר על כנה ותתייחס לשש שנים בלבד מרגע קבלת תעודת הסיום. יחד עם זאת סטודנטים שהחלו את לימודיהם האקדמיים לאחר תום שש השנים יוכלו לקבל פטור חלקי של עד 15 נ"ז. יודגש שבכל מקרה הפטור לא יעלה על 30 נ"ז. כמו כן, וכפי שנקבע בהחלטה המקורית, הפטור לא יכלול קורסי חובה וליבה.