25/03/2018

המלצות וועדת המשנה של המל"ג למניעת אפליה באקדמיה

וועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית במל"ג המליצה למוסדות להשכלה גבוהה לאמץ קוד אתי, מטעמם ובהתאם לשיקול דעתו של המוסד. המוסדות יתבקשו לדווח למועצה על אופן טיפולם בניסוח קוד אתי.

 

בהתאם לסדרי הנוהל של המל"ג, המלצות וועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית במל"ג, הועברו להתייחסותם של המוסדות להשכלה גבוהה. לאחר קבלת התייחסות המוסדות,  יובא הנושא לדיון נוסף בפני ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ורק לאחר מכן יובא המסמך לדיון והצבעה במליאת המל"ג.

 

בהתאם להמלצות הוועדה, המל"ג תיקרא למוסדות להשכלה גבוהה לפעול באמצעות תקנוני המשמעת של הסגל האקדמי לאכיפת העקרונות הבאים:

 

  1. איסור על קריאה לחרם אקדמי על ישראל ומוסדותיה האקדמיים ו/או פעילות ממשית לקידום חרם שכזה.
  2. איסור על הפלייה, לטובה או לרעה, של סטודנטים בשל דעותיהם הפוליטיות.
  3. איסור על הפליה, לטובה או לרעה, של חבר סגל או מועמד לכך, בפרט בתהליכי מינוי ראשוני, או בקידום בדרגה, וכן בתהליכי מינוי או בחירה לתפקיד אקדמי או מנהלי, בשל דעותיו הפוליטיות.
  4. איסור על תעמולה מפלגתית במסגרת ההוראה.
  5. איסור על הצגה או פרסום מטעים של דעה פוליטית אישית כאילו היא עמדה מוסדית.

 

בהתאם להמלצות הוועדה, עקרונות אלו יובאו לביטוי גם בקוד האתי של המוסדות.

 

במל"ג מסבירים כי המלצות הוועדה נשענות, בין היתר, על החלטת מל"ג משנת 2010 ולפיה יש למנוע מצב בו סטודנטים או מרצים יסבלו מדחייה, השתקה, הדרה או אפליה בשל מאפייניהם או השקפותיהם האישיות, ובכלל זה עמדותיהם הפוליטיות.