29/10/2019

הנגשת ההשכלה הגבוהה בפריפריה: תוך 4 שנים גידול של מעל 8,000 סטודנטים שהגיעו מישובים הממוקמים באשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים (אשכולות 4-1)

  • בשנת תשע"ט מעל 50,000 סטודנטים הגיעו מיישובים הממוקמים באשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים (בהם ישובים ערבים וחרדים).

הגידול החד במספר הסטודנטים בעשורים האחרונים בא לידי ביטוי בעיקר בהישגים משמעותיים בהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב האוכלוסייה המתגוררת בפריפריה ובקרב קבוצות אוכלוסייה חלשות. עיבוד מיוחד שבוצע עבורנו ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בודק את האשכול החברתי–כלכלי של ישוב המגורים של הסטודנט בעת שלמד בכיתה י"ב.

מהנתונים עולה כי בין השנים תשע"ו – תשע"ט חל גידול של מעל 8,000 סטודנטים המגיעים מאשכולות חברתיים – כלכליים נמוכים 1-4 (בהם ישובים ערבים וחרדים), כך שבשנת תשע"ט מעל 50,000 סטודנטים, שיעור של כ-30% מסך הסטודנטים לתואר ראשון הגיעו מיישובים הממוקמים באשכולות אלו.

על פי הנתונים בשנת תשע"ט 14,158 סטודנטים הגיעו מיישובים הממוקמים באשכולות חברתיים 1-2 לעומת 10,335 סטודנטים בלבד בשנת תשע"ו. בנוסף, בשנת תשע"ט 36,383 סטודנטים הגיעו מיישובים הממוקמים באשכולות חברתיים 3-4 לעומת 32,670 סטודנטים בלבד בשנת תשע"ו.

  • פיתוח המכללות הביא לגידול משמעותי במספר הלומדים במוסדות אקדמיים במחוזות דרום וצפון

בתשע"ט כ-24% מהסטודנטים לתואר ראשון למדו במוסדות הלימוד הקיימים במחוזות הצפון והדרום (9.7% במחוז הצפון ו-14.6% במחוז הדרום). מספר הלומדים במחוז הצפון גדל כמעט פי שלושה בהשוואה לתחילת שנות ה-2000 (תש"ס), בעיקר כפועל יוצא מהרחבת התוכניות הקיימות במכללות האקדמיות בצפון ופתיחת תכניות לימודים חדשות. שינוי משמעותי זה במפת ההשכלה הגבוהה של ישראל, שהתרחש בשני העשורים האחרונים, לא היה מתאפשר אלמלא הפניית המשאבים התקציביים המשמעותיים שנדרשו לכך אל שני מחוזות הפריפריה.