24/10/2022

הנגשת ההשכלה הגבוהה בפריפריה

  • בשנת תשפ"ב כ-64,940 סטודנטים הגיעו מיישובים הממוקמים באשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים (בהם ישובים ערבים וחרדים).
  • תוך 5 שנים גידול של כ-18,000 סטודנטים שהגיעו מיישובים הממוקמים באשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים (אשכולות 4-1).
  • 38% מהסטודנטים לתואר ראשון במכללות המתוקצבות ע"י ות"ת מגיעים מהאשכולות 4-1 בדומה לחלקה של כלל האוכלוסייה המתגוררת באשכולות אלו.

  סטודנטים לתואר ראשון לפי סוג מוסד ואשכול חברתי-כלכלי, תשפ"ב 

  סך הכל אשכול חברתי-כלכלי (אחוזים)
מספרים

מוחלטים

אחוזים 2-1 4-3 6-5 8-7 10-9
סך כל הסטודנטים 198,752 100.0 9.2 23.5 17.5 25.5 21.7
אוניברסיטאות 88,661 100.0 5.5 19.2 15.2 26.8 30.1
מכללות מתוקצבות ע"י ות"ת

ע"י ות"ת[1]

73,051 100.0 11.3 26.6 20.2 24.3 15.5
מכללות חוץ תקציביות 37,040 100.0 13.9 27.7 17.9 24.8 14.0

הערות:

  1. הנתונים לא כוללים את האוניברסיטה הפתוחה והמכללות לחינוך שאינן בתקצוב ות"ת.
  2. נתוני המכללות המתוקצבות ע"י ות"ת כוללים את הסטודנטים במכללות האקדמיות לחינוך המתוקצבות ע"י ות"ת.
  3. נתוני סה"כ כוללים את הסטודנטים שלא קושרו לאשכול חברתי-כלכלי.

 

הגידול החד במספר הסטודנטים בעשורים האחרונים בא לידי ביטוי בעיקר בהישגים משמעותיים בהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב האוכלוסייה המתגוררת בפריפריה ובקרב קבוצות אוכלוסייה חלשות. עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בודק את האשכול החברתי–כלכלי של יישוב המגורים של הסטודנט בעת שלמד בכיתה י"ב.

מהנתונים עולה כי בין השנים תשע"ז–תשפ"ב חל גידול של כ-18,120 סטודנטים המגיעים מאשכולות חברתיים–כלכליים נמוכים 4-1 (בהם יישובים ערבים וחרדים), כך שבשנת תשפ"ב כ-64,940 סטודנטים, כשליש מסך הסטודנטים לתואר ראשון הגיעו מיישובים הממוקמים באשכולות אלו.

הנגשת ההשכלה הגבוהה לפריפריה הגאוגרפית באה לידי ביטוי בעיקר בשיעור הסטודנטים לתואר ראשון במכללות המתוקצבות ע"י ות"ת בהן כ-38% מהסטודנטים לתואר ראשון הגיעו מישובים הממוקמים באשכולות 4-1.  נתון זה דומה לחלקה של האוכלוסייה המתגוררת באשכולות אלו שעמד על כ-40%.

 

פיתוח המכללות האקדמיות הביא לגידול משמעותי במספר הלומדים במוסדות אקדמיים במחוזות דרום וצפון במהלך העשורים האחרונים. בתשפ"ב כרבע מהסטודנטים לתואר ראשון למדו במוסדות הלימוד הקיימים במחוזות הצפון והדרום (9.8% במחוז הצפון ו-14.3% במחוז הדרום). מספר הלומדים במחוז הצפון גדל כמעט פי שלושה בהשוואה לתחילת שנות ה-2000, בעיקר כפועל יוצא מהרחבת התוכניות הקיימות במכללות האקדמיות בצפון ופתיחת תכניות לימודים חדשות. שינוי משמעותי זה במפת ההשכלה הגבוהה של ישראל, שהתרחש בשני העשורים האחרונים, לא היה מתאפשר אלמלא הפניית המשאבים התקציביים המשמעותיים שנדרשו לכך אל שני מחוזות הפריפריה.

יש לציין כי חלקם של הסטודנטים לתואר ראשון שלמדו במחוז חיפה ירד בשנה האחרונה מ-12.1% ל-10.6% ובמקביל עלה חלקם של הסטודנטים שלמדו במחוז תל אביב בכ-2%.

ראייה רב שנתית – סטודנטים לתואר ראשון לפי מחוז המוסד

מחוז תש"ן תש"ס תש"ע תשפ"א תשפ"ב
מספרים מוחלטים – סה"כ 55,250 126,900 178,740 208,461 189,620
אחוזים – סה"כ 100 100 100 100 100
צפון .. 5.3 9.2 9.1 9.8
חיפה 21.7 17.9 13.8 12.1 10.6
תל-אביב 42.8 31.5 30.9 30.2 32.3
מרכז 4.1 15.9 17.4 18.7 17.5
ירושלים 22.7 15.5 13.4 15.6 15.5
דרום 8.7 13.9 15.3 14.3 14.3

הנתונים לא כוללים את האו"פ