הנדסה אזרחית

החלטת מל"ג

החלטת המל"ג מיום 01.05.2012 בנושא דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים בהנדסה אזרחית

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את ההמלצה המשותפת של ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה וועדת המשנה לענייני הנדסה וטכנולוגיה מפברואר 2012 בנוגע לדו"חות הערכת האיכות בהנדסה אזרחית, ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים בהנדסה אזרחית בראשות פרופ' מירוסלב סקביניבסקי על עבודתה הרבה והמקצועית
  2. לאמץ עקרונית את הדוחות המסכמים של הוועדה (הדוח הכללי והדוחות הפרטניים).
  3. לפרסם את דוחות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג. האפשרי
  4. לתמוך בהמשך פעילותן של הוועדות המקצועיות על מנת לאפשר סיום עבודתן בהקדם
  5. לבקש מארבע המוסדות שעברו הערכה בהנדסה אזרחית להגיש עד חודש אפריל 2013 דו"ח ביניים אודות יישום בפועל של המלצות ועדת ההערכה.

החלטת מל"ג 1.5.2012