אסטרטגיה להשכלה הגבוהה

כחלק מתפקידיו האגף מסייע למל"ג ולות"ת ולהנהלתן בגיבוש מדיניות חדשה או בשינוי מדיניות קיימת בנושאים אסטרטגיים שבליבת העשייה של הארגון.

 
במהלך השנים תשע"ז-תשפ"ב נושאים רבים כאלו יעלו מתוך התכנית הרב שנתית של מל"ג/ות"ת וידרשו המשך העמקה, מחקר והמלצה על מדיניות סדורה, אשר יעשו על ידי הגורמים המתאימים באגף.

 
נושאים אסטרטגיים נוספים יעלו למעקב ובחינה באגף, מתוך בקשות של הנהלת מל"ג/ות"ת או של מל"ג או ות"ת, מתוך אגפים אחרים במל"ג/ות"ת (נושאים שמתברר כי דורשים התייחסות רחבה ברמת מדיניות מאקרו), מתוך מעקב אחר הנעשה בעולם, ומתוך קשר שוטף עם משרדי ממשלה רלוונטיים (משרד הכלכלה, משרד רוה"מ, משרד האוצר וכיו"ב).

 
בתהליך ביצוע המחקרים וכתיבת הניירות נעשה שיתוף עם גורמי המקצוע הרלוונטיים בתוך הארגון כבר משלבים מוקדמים – הן בשל המומחיות הקיימת בארגון והן על מנת לאפשר בהמשך העברה אופטימלית של הנושאים להמשך טיפול הגורמים המתאימים בארגון.

 
לאחר דיון הנהלה ובמליאות מל"ג/ות"ת לפי הצורך והחלטה על יישום, יועברו המלצות המדיניות לאגפים האחרים במל"ג/ות"ת לשם המימוש.