הערכת איכות במכללות האקדמיות לחינוך

בשנתיים האחרונות הצטרפו המכללות האקדמיות לחינוך למערכת הערכת האיכות של מל"ג/ות"ת.

במהלך זה אנו מצפים להביא ל"יישור קו" עם כל המוסדות האקדמיים באחריות המל"ג העוברים תהליך הערכת איכות ; לחזק את תהליך האקדמיזציה של המכללות לחינוך; להתאים את התקנונים והרכב המוסדות המנהלים של המכללות לחינוך, להנחיות מל"ג וות"ת; לשלב את המכללות לחינוך בכלל מטרות המערכת להערכת איכות כפי שהוגדרו במל"ג:

  • קידום תרבות של שיפור מתמיד במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל על כל ממדיה והבאת המוסדות להשכלה גבוהה להכרה בחשיבות הנושא.
  • הנעת המוסדות לפתח מנגנונים פנימיים שיעריכו באופן מתמיד את האיכות האקדמית.
  • מתן מענה לצורכי המערכת להשכלה גבוהה.
  • הנחלה והתאמת סטנדרטים בינלאומיים במערכת הערכת איכות.
  • ייצור והפצת הנתונים והמידע בנוגע לאיכותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, לציבור הרחב.

 

הערכת האיכות במכללות לחינוך מתבצעת בשלבים הבאים:

  • בחירת התחום בו מתקיימת הערכת האיכות.
  • הערכה עצמית במוסד – (תוך התאמת ההנחיות לכתיבת דו"ח ההערכה העצמית למבנה הייחודי של תכניות הלימוד להכשרה להוראה במכללות לחינוך).
  • הקמת ועדת הערכת האיכות (המורכבת ממומחים בתחום מהארץ ומחו"ל).
  • ביקורי הוועדה במוסדות – על פי שתוכנן מראש בהתאם לייחודיות המוסד ומרכיבי תכנית הלימודים.
  • כתיבת דו"חות מסכמים על ידי ועדת ההערכה והבאתם לדיון במל"ג.

 

תהליך הערכת האיכות במכללות לחינוך מהווה מרכיב אינטגרלי בתכנית העבודה של האגף להערכת איכות. עד כה התקיימה הערכת איכות בתחומי הוראת הגיל הרך, הוראת האנגלית והוראת השפה והספרות הערבית. בימים אלה אנו נמצאים בעיצומו של תהליך הערכת איכות של תחום הוראת הלשון העברית ובהמשך יתקיימו תהליכי הערכת איכות בתחומים נוספים במוסדות אלה.

 

דוחות הערכה בנושא הגיל הרך

דו”חות הערכה בנושא הוראת האנגלית במכללות לחינוך