אישור פתיחת תכניות לימוד והסמכה להענקת תואר

מוסד המבקש לקיים תכנית לימודים חדשה או לערוך שינויים משמעותיים בתכניות לימודים קיימות, לרבות שינו ישם התכנית – חייב לקבל את אישור המל”ג.

תהליך האקרדיטציה כולל שלושה שלבים מרכזיים:

שלב 1: רישום הבקשה

בשלב זה נבדקת עמידתן של בקשות לתכניות לימוד חדשות בתנאי הסף שנקבעו בהנחיות והחלטות המל”ג, בקשות שעומדות בתנאי הסף מועברות לבדיקה אקדמית לקראת אישור פרסום והרשמה.

הנחיות המל”ג לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה/תכנית לימודים

שלב 2: אישור פרסום תכנית, הרשמת סטודנטים אליה והתחלת הלימודים בה

לאחר רישום הבקשה היא עוברת לבדיקת ועדה מקצועית או סוקרים. המלצות הוועדה או הסוקרים מועברות לדיון במל”ג לצורך קבלת החלטה על פרסום התכנית ופתיחתה. מתן אישור פרסום והרשמת סטודנטים והתחלת לימודים אינה מהווה עדיין הסמכה להעניק תואר אקדמי בתכנית. מוסדות נדרשים להציג רשת בטחון לסטודנטים למקרה שהתכנית לא תקבל הסמכה.

החלטת מל”ג בנושא נוהל בדיקת תכניות – מתי יש למנות סוקרים ומתי יש למנות ועדה

הנחיות המל”ג בנושא רשת הבטחון

שלב 3: הסמכה

לקראת תום לימודי מחזור הסטודנטים הראשון של התכנית מבצעת המל”ג בדיקות לקראת הסמכת המוסד להעניק תואר. במסגרת בדיקות אלו בוחנת ועדת הבדיקה/הסוקרים את התפתחות התכנית הלכה למעשה ממועד פתיחתה וכן את עמידת המוסד בהתחייבויותיו. הוועדה/הסוקרים מגישים בסיום עבודתם דו”ח מסכם למל”ג בדבר מתן הסמכה לתכנית, זאת בהסתמך על רמתה האקדמית של התכנית תוך התייחסות לסגל ההוראה, קוריקולום, תשתיות אקדמיות ועוד.  כמו כן נבדקים היבטים של תקציב, תכנון ועוד.