מינהל וכספים
  • הכנת התקציב השנתי של מינהל תאגיד המל"ג וניהול שוטף של כספי התאגיד.
  • אחריות על מערך התשלומים ועל הנהלת החשבונות של התאגיד.
  • הכנת הדוחות הכספיים התקופתיים של מינהל תאגיד המל"ג והגשתם לאישור ות”ת.
  • ביצוע וניהול מכרזים, ריכוז פעילות ועדת המכרזים של המל"ג.
  • טיפול בחוזים ובהתקשרויות עם חברי ועדות, ספקים ונותני שירותים.
  • טיפול בצרכי הרכש וניהול מערך ההזמנות.
  • מתן מענה לוגיסטי לעובדי מינהל מל”ג, חברי מל"ג, חברי ות"ת הוועדות וועדות המשנה.
  • ניהול מערך המשק והבינוי.
  • קיום סדרי הביטחון.

 

למידע על מכרזים

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2019

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2018

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2017

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2016

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2015

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2014