מינהל וכספים
  • הכנת התקציב השנתי של מינהל תאגיד המל”ג וניהול שוטף של כספי התאגיד.
  • אחריות על מערך התשלומים ועל הנהלת החשבונות של התאגיד.
  • הכנת הדוחות הכספיים התקופתיים של מינהל תאגיד המל”ג והגשתם לאישור ות”ת.
  • ביצוע וניהול מכרזים, ריכוז פעילות ועדת המכרזים של המל”ג.
  • טיפול בחוזים ובהתקשרויות עם חברי ועדות, ספקים ונותני שירותים.
  • טיפול בצרכי הרכש וניהול מערך ההזמנות.
  • מתן מענה לוגיסטי לעובדי מינהל מל”ג, חברי מל”ג, חברי ות”ת הוועדות וועדות המשנה.
  • ניהול מערך המשק והבינוי.
  • קיום סדרי הביטחון.

 

למידע על מכרזים

לצפייה בדוחות הכספיים לשנת 2017