הערכת תכניות לימודים במסגרות החרדיות

בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום ה-10 לינואר 2012, נקבע כי “תיערך בקרה שוטפת באשר להבטחת עמידת התכניות למגזר החרדי, ובמיוחד תכניות הנלמדות מחוץ לקמפוס. לרבות בקרה כי רמת התכניות, חברי הסגל המלמדים בהן, הבחינות ותשתיות הלימודים זהות לתכניות הנלמדות בקמפוסים”. כמו כן, פעילות הבטחת האיכות של המועצה להשכלה גבוהה במח”רים והפלטפורמות החרדיות נועדה להתאים מוסדות אלה לתהליכי הבטחת האיכות השוטפות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

ועדות בדיקה תחומיות סוקרות את תכניות הלימודים בפלטפורמות ובמח”רים.  בהתאם להנחיות לביצוע הערכה עצמית אשר מספקות תמונה ברורה ונתונים לגבי תכניות הלימודים בשטח. בהתאם להנחיות אלה בוחנות הוועדות את הדיווחים אשר מתקבלים ממוסדות האם ועורכים ביקורים במסגרות החרדיות. הוועדות נדרשות להגיש דו”חות אודות זהות התכניות הנלמדות אצלם לאלו הנלמדות במוסד האם, רמת הלימודים בתוכנית וכן המלצות להמשך.

עד כה נבדקו במסגרת הערכה זו התחומים הבאים: עבודה סוציאלית, מנהל עסקים ולימודי משפטים.