14/06/2021

הפעלת תכנית מעטפת לסטודנטים חרדים

המועצה להשכלה גבוהה והועדה לתכנון ותקצוב (מל"ג/ות"ת) פועלת בדרכים רבות להגדלת כמות הסטודנטים החרדים באקדמיה ולמניעת נשירתם. לאור העובדה שלמרות הפעולות הרבות, אחוזי הסטודנטים אשר מתחילים את לימודיהם ואינם מסיימים אותם עדיין גבוהים באופן משמעותי מהנתונים בכלל האוכלוסייה, מעוניינת המל"ג להפעיל תכנית מעטפת לתמיכה בסטודנטים חרדים אשר מטרתה טיוב הליך בחירת תחום הלימודים ומסגרת הלימוד, הקטנת הנשירה במהלך שנות הלימוד האקדמאיות וסיוע בהשמת סטודנטים ואקדמאיים בתעסוקה איכותית ומותאמת. 

לצורך כך מפרסמת המל"ג שני מכרזים:

מכרז פומבי מספר 03/2021 להקמה והפעלת תכנית מעטפת ייעוץ וליווי לסטודנטים חרדים.

מכרז פומבי מס' 04/2021  להקמה והפעלת מערך סיוע כלכלי לסטודנטים חרדים.

מציע רשאי להציע הצעה למכרז אחד או לשניהם. כל מכרז ייבחן בנפרד. אין מניעה כי מציע אחד יזכה בשני המכרזים.

תשומת לב המציעים לתצהיר ניגוד העניינים, נספח 8 ו- 8א להסכם, המצורף כקובץ נפרד אולם מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.