הפרעות בתקשורת

החלטת מל"ג

23.07.2013 החלטה מיום

החלטת מל"ג בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת הלימודים בהפרעות תקשורת

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ביום 9.6.13 ומחליטה כלהלן:

1 .לרשום לפניה את תכניות הפעולה ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות בהפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה, המכללה האקדמית הדסה ואוניברסיטת תל-אביב.

2 .לאור העובדה שהדיון בתכניות הפעולה הסתיים רק כעת, יתאפשר למוסדות להגיש דיווח על יישום בפועל של המלצות הוועדה להערכת איכות בהפרעות בתקשורת עד ינואר 2014.

החלטת מל”ג 23.07.2013 – הפרעות בתקשורת