הרכב המל”ג
נפתלי בנט
שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה
פרופ’ אדו פרלמן
סיו"ר המל"ג
ד”ר לאה בם
פרופ ישראל גלעד
פרופ’ אילנה גוזס
פרופ’ רבקה גילת
פרופ’ חנה דודיוק
ד”ר אופיר העברי
עמית מחקר בכיר, המכון ללימודים מתקדמים
ד”ר רבקה ודמני שאומן
מר משה ויגדור
פרופ’ יפה זילברשץ
יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב
ד”ר סאמר חאג יחיא
פרופ’ אביבה חלמיש
פרופ’ אוסיד ח’טיב
פרופ’ חיים טייטלבאום
גב’ עדי משניות
פרופ’ חביבה פדיה
פרופ’ אלי פולק
פרופ’ אהרון פרידמן
פרופ’ שפרה שגיא
פרופ’ דודי שוורץ
מר ישראל תיק
פרופ’ סעד תפוחי