הרכב המל"ג
השר יואב גלנט
שר החינוך ויו"ר המל"ג  
פרופ' אדו פרלמן
סיו"ר המל"ג
ד"ר לאה בם
פרופ ישראל גלעד
פרופ' אילנה גוזס
פרופ' רבקה גילת
פרופ' חנה דודיוק
ד"ר אופיר העברי
עמית מחקר בכיר, המכון ללימודים מתקדמים
ד"ר רבקה ודמני שאומן
מר משה ויגדור
פרופ' יפה זילברשץ
יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב
פרופ' אביבה חלמיש
פרופ' אוסיד ח'טיב
פרופ' חיים טייטלבאום
פרופ' חביבה פדיה
פרופ' אלי פולק
פרופ' אהרון פרידמן
פרופ' שפרה שגיא
פרופ' דודי שוורץ
מר ישראל תיק
פרופ' סעד תפוחי
מר שלומי יחיאב
יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית
אתי זלצמן
התאחדות הסטודנטים