ועדות היגוי

תפקיד הועדה הנו לבחון את הפרויקטים המוגשים ע”י המוסדות, בתגובה לקול קורא שפורסם ביום 1.9.2016 בנושא קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה, ולהחליט אילו פרויקטים יתוקצבו ע”י ות”ת.

חברי הועדה:


יו”ר – פרופ’ יונינה אלדר הטכניון; חברת האקדמיה הישראלית הצעירה (למדעים)

פרופ’ רות ארנון– מכון ויצמן למדע, פרופ’ אהוד גזית– אוניברסיטת תל-אביב, פרופ’ אבנר דה-שליט– האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ’ יעל דולב השילוני-המכללה האקדמית ת”א-יפו, פרופ’ יוסי שיין– אוניברסיטת תל-אביב; חבר ות”ת,  פרופ’ נעמה שפי-המכללה האקדמית ספיר

תפקידי הוועדה הם התווית פעילותה של החברה, קביעת יעדים ודרכי פעולה, אישור תכנית העבודה ופעילות החברה לרבות התקציב לשנה הבאה, אישור ביצוע פעילות החברה לרבות התקציב בשנה החולפת ועמידתה באבני הדרך שנקבעו בתנאי המכרז, אישור הכרה בהוצאות לצורך תשלומי ות”ת וטיפול בנושאים נוספים בהתאם לצורך.

חברי הועדה: רו”ח אביטל בלייווס, גב’ מיכל גילברט, מר זאב הולצמן, מר יניב כהן שבתאי, מר גדי פרנק.

תפקידה של ועדת ההיגוי לייעץ לות”ת ולסייע לה לגבש ראיה מערכתית בנוגע לשילוב החברה הערבית בהשכלה הגבוהה באמצעות בחינה ומעקב שוטף בכל הנוגע לנגישותה של החברה הערבית להשכלה גבוהה במדינת ישראל תוך גיבוש המלצות בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית וכן בכל הנוגע להיבטים נוספים העולים מן השטח.


חברי הועדה:

פרופ’ מונה מארון יו”ר, אוניבריסטת חיפה, חברת ות”ת

ד”ר יעקוב חנא– מכון ויצמן, פרופי שפרה שגיא – אוניבריסטת בן גוריון, פרופ’ מור’יר חמאיסי – טכניון, פרופ’ אוסייד חטיב אוניבריסטת חיפה, ד“ר טארק אבו חאמד – מכון מחקר ערבה, ד”ר אסמהאן מסרי-חרזאללה – אור יהודה, ד”ר תאבת אבו ראס – קרן-  אברהם, ד”ר כרים אבו עפאש – מכללת סמי שמעון, מר רועי אסף (משקיף) משרד לשוויון חברתי, מר אחמד חאג’ יחיא (משקיף) נציג התאחדות הסטודנטים התאחדות הסטודנטים, מיכל גלברט/נעה שוקרון (משקיף) משרד האוצר גב’ יעל סימן טוב ות”ת, גב’ דועא כעביה ות”ת

מטרת הועדה הינה להגדיר את מדיניות תכנית מלגות  אירתקא לרבות הפיקוח על יישום המדיניות בהתאם לעקרונות המלגה,  קביעת גובה המלגות השנתי בהתאם לפילוח סוציואקונומי, רשימת התחומים המועדפים, קריטריונים סוציואקונומיים ומבחנים נוספים לזכאות, לו”ז ליישום, פיקוח ומחקר הערכה.

חברי הועדה:


פרופ’ אדריס תיתי מכון ויצמן למדע, יו”ר הועדה

הקאדי ד”ר אחמד נאטור – נשיא בית הדין , השרעי גב’ רים יונס- אשת עסקים (מייסדת ובעלים חברת Alpha Omega), מר עבדאללה חטיב – משרד החינוך, פרופ’ איתמר פרוקצ’ה – מכון ויצמן, פרופ’ מונא מארון – חברת ות”ת ויו”ר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, אוניברסיטת חיפה, פרופ’ סאלים זרובי – האוניברסיטה הפתוחה, פרופ’ מחמוד ג’אברין הטכניון, ד”ר כרים אבו עפאש – מכללת סמי שמעון, ד”ר רמזי חלבי – ראש רשות לשעבר, נציג הרשויות המקומיות, פרופ’ אוסיד ח’טיב – חבר מל”ג, אוניברסיטת חיפה, מר ארז גרניט – מפעל הפיס, רועי אסף (משקיף) המשרד לשוויון חברתי, מר אחמד חאג’ יחיא (משקיף) נציג התאחדות הסטודנטים


משתתפים נוספים בועדה


גב’ יעל סימן טוב– ות”ת, גב’ דועא כעביה – ות”ת, אוסאמה חרבג’י – רו”ח, אלון גלרון – מנכ”ל פרח, הילה מגדל-בק – סמנכ”ל פרח, ענבר דובב – פרח, ספייה מחמוד / ספא עאישי פרח


 

פרופסור פאדיה נאסר- אבו אלהיג’א יו”ר הועדה

נעמי פרוינד – מנכ”ל קרן גרוס, יפעת סלע – מנכ”לית אלומה, אפרת ארן, סמנכ”ל אלומה, אימאן טרביה- אלקאסם – משרד העבודה והרווחה, אשרף ג’בור – מנהל התכנית רואד, אחמד מואסי – מנהל תחום חברה ערבית- קרן רוטשילד קיסריה , גב’ יעל סימן טוב ות”ת, גב’ דועא כעביה ות”ת

הוועדה תתווה את מדיניות ודרכי הפעולה של תכנית “הישגים”, תתאם בין הגופים השותפים לתכנית וכן תעקוב ותפקח אחר ביצועה, והכל תוך שמירה על מסגרת התקציב המיועד לנושא. במסגרת זו הוועדה:

1.1. תקבע יעדים לתכנית ותעקוב אחר ביצועם;

1.2. תגבש קריטריונים להפעלת התכנית לרבות: הקצאת תקציב, תמיכה בתשתיות, בחירת היישובים ואוכלוסיית היעד, בכפוף לאישור הגופים השותפים במידת הצורך;

1.3. תאשר תכנית עבודה שנתית;

1.4. תקבל דיווחים תקופתיים ממנהל התכנית;

1.5. תאשר את מינוי מנהל התכנית לפי המלצת הגוף המפעיל;

1.6. תאשר תכנים מקצועיים;

1.7. תאשר ביצוע מחקרים וסקרים;

1.8. תגיש דו”ח פעילות שנתי לות”ת;


הרכב הוועדה:

יו”ר – ד”ר עדי קול, במרכז הבינתחומי בהרצליה

נעמי פינק – קרן גרוס, אחמד מואסי – קרן קיסריה שירה נבון – ות”ת, יעל סימן טוב כהן – ות”ת

מטרות ותפקידי ועדת ההיגוי:

הוועדה תתווה את מדיניות ודרכי הפעולה של תכנית “הישגים להיי טק”, תתאם בין הגופים השותפים לתכנית וכן תעקוב ותפקח אחר ביצועה, והכל תוך שמירה על מסגרת התקציב המיועד לנושא. במסגרת זו הוועדה:

2.1 תמליץ לות”ת על יעדים לתכנית ותעקוב אחר ביצועם;

2.2 תאשר תכנית עבודה שנתית;

2.3 תקבל דיווחים תקופתיים ממנהל התכנית;

2.4 תאשר את מינוי מנהל התכנית לפי המלצת הגוף המפעיל;

2.5 תאשר תכנים מקצועיים;

2.6 תאשר צורך בביצוע מחקרים וסקרים;


הרכב הועדה:

פרופ’ מונא מארון, חברת ות”ת

רועי כהן – משרד רוה”מ, נעה שוקרון/עדו סופר – משרד האוצר, יהודה זיסאפל – נציג ציבור, שירה נבון – ות”ת, יעל סימן טוב כהן – ות”ת, רועי לבנון (משקיף) – משרד הכלכלה

מטרת הועדה הינה לעודד את המוסדות להשכלה גבוהה לקדם את המודעות לטיפול בסטודנטים בעלי לקויות למידה בקרב המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה ואת התמיכה אשר מציעים המוסדות המתוקצבים לסטודנטים אלה.

תפקיד הוועדה הינו להמליץ לות”ת על מדיניות רצויה בתחום, לגבש קול קורא למוסדות, להמליץ לות”ת על תקצוב תוכניות לתמיכה בסטודנטים בעלי לקויות למידה, לעקוב וללוות מטעם ות”ת על פיתוח וניהולה של מת”ל בעברית ובערבית.


הרכב הוועדה:

יו”ר – פרופ’ מיכל שני –
אוניברסיטת חיפה

ד”ר יהודית אלדור – 
נציגת ציבור, פרופ’ לילך שלו מבורך – אוניברסיטת תל אביב, יעל מלצר – המכללה האקדמית תל חי

חברי הוועדה: ד”ר סראאב אבו רביע, ד”ר רביעה בסיס, פרופ’ דאוד בשותי, פרופ’ עזרי טרזי.פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר ות”ת – יו”ר הוועדה

פרופ’ אדו פרלמן
– ס’ יו”ר מל”ג, מר’ מתניהו אנגלמן – מנכ”ל מל”ג/ות”ת, פרופ’ ישראל גלעד –חבר מל”ג, פרופ’ אלי פולק – חבר מל”ג, פרופ’ רוני פרידמן – חבר מל”ג, מר ישראל תיק – חבר מל”ג, ד”ר רבקה ודמני שאומן – חברת מל”ג/ות”ת, ד”ר דב מימון – המכון למדיניות העם היהודי, פרופ’ ליאת קישון-רבין – אוניברסיטת תל אביב, גב’ אתי זלצמן – נציגת התאחדות הסטודנטים

חברי הוועדה:

יו”ר – פרופ’ אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ’ זאב ברזילי – המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, פרופ’ רבקה גילת – אוניברסיטת אריאל, פרופ’ אבנר דה שליט – האוניברסיטה העברית, פרופ’ רחל ארהרד – אוניברסיטת תל אביב, פרופ’ דורית פטקין – מכללת סמינר הקיבוצים, פרופ’ נעמה שפי – המכללה האקדמית ספיר, פרופ’ ברכה שפירא –אוניברסיטת בן גוריון, נציג סטודנטים

חברי הוועדה: פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א, פרופ’ תיתי אדריס, ארז גרניט, פרופ’ חוסאם חאייק, פרופ’ ג’מאל זידאן, ברנדה זלטין, עבדאללה חטיב, רים יונס, אורי לוונטר רוברטס, פרופ’ ג’האד אל סאנע, איימן סייף, פרופ’ איתמר פרוקצ’ה, דיראן שלאבנה.

מטרת הועדה הינה לעודד את המוסדות להשכלה גבוהה לגבש, להתחייב וליישם מדיניות ועשייה חברתית מעורבת ואחראית, ואת ציבור הסטודנטים לתרום מזמנם וממרצם לקהילה ולחברה.

תפקיד הוועדה הינו להמליץ לות”ת על מדיניות רצויה בתחום, לגבש קול קורא למוסדות, להמליץ לות”ת על תקצוב תוכניות למעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה, ולבחור מוסד,מחקרים וסטודנטים מצטיינים בכל שנה.


הרכב הוועדה:

פרופ’ דפנה גולן, האוניברסיטה העברית, ד”ר איילת שביט, המכללה האקדמית תל חי, מיכל מגד, התאחדות הסטודנטים

חברי הוועדה:

יו”ר- פרופ’ רבקה כרמי, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ’ צפורה פאליק –זכאי– אוניברסיטת בר אילן, פרופ’ אדו פרלמן, סיו”ר מל”ג, פרופ’ שאול יציב, משרד הבריאות, פרופ’ אמנון להד, האוניברסיטה העברית הדסה, קופת חולים כללית, ד”ר איתמר קאהן, טכניון, פרופ’ אמיתי זיו, אוניברסיטת תל אביב

הרכב הוועדה:

יו”ר – מר שמעון יצחקי, חבר ות”ת

מר מתניהו אנגלמן – מנכ”ל מל”ג/ות”ת, גב’ יעל סימן טוב כהן – ות”ת, מר גל לנדאו – חשכ”ל, מר דוד פלבר – משרד החינוך, עדו סופר (משקיף) אוצר, מעיין פדן(משקיף) – התאחדות הסטודנטים, ד”ר מושיק לביא (משקיף) – יו”ר פורום הדיקנים

תפקידי הועדה:

1. בחינה ומעקב באופן שוטף בכל הנוגע לנגישותה של קהילת יוצאי אתיופיה להשכלה הגבוהה.

2. לדון ולהמליץ לות”ת (ולמל”ג במקרה הצורך) בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתוכנית ולהרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור יוצאי אתיופיה.

3. לבחון וללוות באופן שוטף את כלל התוכניות והפעילויות של הות”ת להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.

4. ללוות את התפתחות תכניות המוסדות להנגשת ההשכלה הגבוהה עבור יוצאי אתיופיה, ולהתמודד עם קשיים שיעלו בתהליכי ההתפתחות ובכלל זה:

4.1. מעקב אחר הגדלת ייצוג יוצאי אתיופיה ומדדי איכות נוספים בנוגע להשתלבותה בהשכלה הגבוהה כגון: נשירה, גרירה, סיום תואר והשתלבות בתארים מתקדמים וסגל.

4.2. מעקב אחר התפתחות התכניות במוסדות השונים ולהמליץ על צעדים נוספים וללוות את המוסדות בתהליך.

5. לעצב ולהמליץ על יוזמות שונות על מנת להרחיב את נגישות ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.

6. אחריות על ביצוע מחקר מקיף שיבדוק את ביצועי התכנית ועמידה ביעדים. המחקר יבוצע כל שלוש שנים.


הרכב הועדה:

יו”ר – פרופ’ יוסי שיין, חבר ות”ת

גב’ זיווה מקונן דגו – נציגת ציבור, פרופ’ שפרה שגיא – חברת מל”ג, ד”ר שרון שלום – אוניברסיטת בר אילן, ד”ר ווביט וורקו מנגסטו – המכללה האקדמית דוד ילין, ד”ר חן ליפשיץ – המכללה האקדמית אשקלון, מר ג’גאו בימרו – נציג סטודנטים, נעה שוקרון/עדו סופר – משרד האוצר, גב’ מעיין פדן (משקיף) – התאחדות הסטודנטים, גב’ קסאיי דמוזה פרנזמן (משקיף) משרד רוה”מ, מר אייל ניצני (משקיף) משרד הקליטה,

פרופ’ ארנון בנטור, הטכניון (יו”ר הועדה)

פרופ’ יפה זילברשץ – יו”ר ות”ת, פרופ’ אדו פרלמן – סיו”ר מל”ג, פרופ’ יוסי שיין – חבר ות”ת, אוניברסיטת תל אביב, פרופ’ אלי פולק – חבר מל”ג, מכון ויצמן למדע, פרופ’ עפרה ענבר – אונ’ תל אביב, פרופ’ שירה הנטמן – מכללת תל חי, פרופ’ אריה רייך – אונ’ בר אילן, פרופ’ אבי שגיא-שוורץ – אונ’ חיפה, ד”ר אלס ורבקל – מכללת בצלאל, גב’ מיכל גלברט – רפרנטית מו”פ והשכלה גבוהה, אגף התקציבים, משרד האוצר, גב’ מעיין פדן – רכזת מדיניות אקדמית

פרופ’ יואב בנימיני, אוניברסיטת תל-אביב – יו”ר הועדה

פרופ’ גל אלידן, האוניברסיטה העברית, פרופ’ מיכאל אלעד, הטכניון, פרופ’ דפנה ויינשל,האוניברסיטה העברית, פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר ות”ת, פרופ’ אבישי מנדלבאום, הטכניון, פרופ’ טובה מילוא, אוניברסיטת תל-אביב, פרופ’ שי מנור, הטכניון, פרופ’ בועז נדלר, מכון ויצמן למדע, פרופ׳ מור פלג, אוניברסיטת חיפה, פרופ’ גל צ’צ’יק, אוניברסיטת בר-אילן, פרופ’ ליאור רוקח, אוניברסיטת בן-גוריון