ועדת היגוי לקויות למידה

מטרת הועדה הינה לעודד את המוסדות להשכלה גבוהה לקדם את המודעות לטיפול בסטודנטים בעלי לקויות למידה בקרב המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה ואת התמיכה אשר מציעים המוסדות המתוקצבים לסטודנטים אלה.

תפקיד הוועדה הינו להמליץ לות”ת על מדיניות רצויה בתחום, לגבש קול קורא למוסדות, להמליץ לות”ת על תקצוב תוכניות לתמיכה בסטודנטים בעלי לקויות למידה, לעקוב וללוות מטעם ות”ת על פיתוח וניהולה של מת”ל בעברית ובערבית.

 

הרכב הוועדה:

יו”ר – פרופ’ מיכל שני, אוניברסיטת חיפה
ד”ר יהודית אלדור, נציגת ציבור
פרופ’ לילך שלו מבורך, אוניברסיטת תל אביב
יעל מלצר, המכללה האקדמית תל חי