ועדות המשנה הרוחביות

ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה:
תפקידה לדון בסוגיות עקרוניות הנוגעות למערכת ההשכלה הגבוהה, המשך התפתחותה לאורך זמן ופריסתה במרחב, גיבוש מדיניות בעניין מוסדות להשכלה גבוהה חדשים ותוכניות לימוד חדשות ודיון בענינים רוחביים, עקרוניים או חוצי תחומים של הכרה, הסמכה, רישוי שלוחות חו"ל וכן בנושאי רוחב כלליים שיועלו, לרבות גיבוש הצעה לנהלי עבודה וריכוז החלטות עקרוניות.

יו"ר הוועדה: סיו"ר מל"ג – פרופ' אדו פרלמן.
חברי הוועדה: יו"ר ות"ת – פרופ' יפה זילברשץ, ד"ר לאה בם, פרופ' ישראל גלעד, ד"ר רבקה ודמני, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' חיים טייטלבאום, פרופ' אלי פולק, פרופ' חביבה פדיה, פרופ' אהרון פרידמן, פרופ' שפרה שגיא,  פרופ' סעד תפוחי, מר שלומי יחיאב

מרכז הוועדה: ד"ר מרק אסרף


ועדת משנה להבטחת איכות:
תפקידה לגבש תכנית להערכת איכות ההשכלה הגבוהה ולבצע ניטור קבוע של איכות ההשכלה במוסדות השונים ובתחומי הלימוד השונים, לרבות באמצעות ועדות הערכה בינלאומיות, דיון בדוחות ההערכה וגיבוש המלצות למועצה. ביצוע מעקב אחר יישום ההמלצות בנושא הערכת איכות.

יו"ר הוועדה: פרופ' חיים טייטלבאום.
חברי הוועדה: יו"ר ות"ת – פרופ' יפה זילברשץ, פרופ' אילנה גוזס, פרופ' רבקה גילת, פרופ' חנה דודיוק, גב' אתי זלצמן, פרופ' חביבה פדיה, פרופ' אהרון פרידמן, פרופ' דודי שוורץ

מרכזת הוועדה: ד"ר ורדה בן שאול


ועדת משנה לפיקוח ואכיפה:
תפקידה לשמור על ביצוע הוראות חוק המל"ג, מדיניות ונהלי המל"ג והות"ת והחלטותיהן במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות מדיניות של מעקב, בקרה, מניעה, פיקוח ואכיפה.

יו"ר הוועדה: סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן.
חברי הוועדה: יו"ר ות"ת – פרופ' יפה זילברשץ, ד"ר לאה בם, פרופ' ישראל גלעד, פרופ' חנה דודיוק, מר משה ויגדור, פרופ' אוסיד ח'טיב, גב' אתי זלצמן, פרופ' סעד תפוחי, מר ישראל תיק, סמנכ"ל לעניינים אקדמיים – מיכל נוימן

מרכז הוועדה: מר יאיר הראל