ועדות המשנה התחומיות

תפקידן של הועדות התחומיות לגבש המלצות למל"ג בעניין בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, מסלולים, הסמכות, תכניות של שלוחות מחו"ל, תכניות לאוכלוסיות מוגדרות וכד', כל ועדה בתחומים שלה. 

הוועדות מוקמות על ידי המל"ג באופן הבא:


ועדת משנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות:
יו"ר הוועדה: ד"ר רבקה ודמני.
חברי הוועדה: פרופ' אוסיד ח'טיב, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' חביבה פדיה, פרופ' חיים טייטלבאום, מר ישראל תיק, גב' אתי זלצמן

מרכזה הוועדה: גב' בתיה הקלמן


ועדת משנה תחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי במדעי הרוח והחברה, משפטים:
יו"ר הוועדה: פרופ' ישראל גלעד.
חברי הוועדה: ד"ר אופיר העברי, מר משה ויגדור, פרופ' שפרה שגיא, פרופ' דודי שוורץ, מר שלומי יחיאב

מרכזת הוועדה: גב' מוניקה שמילוביץ-אופנר


ועדת משנה תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל:
יו"ר הוועדה: פרופ' אהרון פרידמן.
חברי הוועדה: ד"ר לאה בם, פרופ' אילנה גוזס, פרופ' רבקה גילת, פרופ' חנה דודיוק, פרופ' אלי פולק, פרופ' סעד תפוחי, רשם המהנדסים*

מרכזת הוועדה: גב' מרב אברהמי


משמשים כמשקיפים מטעם רשם המהנדסים