11/08/2014

השהיית הליכי מכרז פומבי דו-שלבי מס' 02/2014

chelogo

 

 

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 02/2014 לרכישה, אספקה, התקנה והתאמות של פתרון ניהול משאבים הכוללים, מערכת ERP ואופציה למימוש מערכת ניהול ידע במועצה להשכלה גבוהה

 

המועצה להשכלה גבוהה מודיעה בזאת כי הליכי מכרז זה הינם מושהים.

 

הודעה מתאימה תפורסם לאחר שיוחלט לחדש את הליכי המכרז, ככל שיוחלט.