31/01/2019

התכנית למצוינות אקדמית בקרב יוצאי אתיופיה


התכנית למצוינות אקדמית של סטודנטים יוצאי אתיופיה


ות”ת אישרה תכנית הוליסטית, למניעת נשירה והגדלת מספרם של בעלי תארים אקדמיים, הכוללת מעטפת רחבה של תמיכה החל בשלבים הטרום אקדמיים ודרך התואר הראשון, המשך בתארים המתקדמים ועד לקליטת סגל אקדמי בכיר באקדמיה.

 • פעולות הכוון ואיתור טרום כניסה לאקדמיה – מימון קורסי הכנה לפסיכומטרי ופעילות לאיתור והכוון צעירים מתאימים לאקדמיה וסיוע בבחירות תחום הלימוד, כל זאת באמצעות תכנית “הישגים” של ות”ת ביישובי הפריפריה.
 • מעטפת לתלמידי המכינות הקדם אקדמיות – מעטפת רחבה הכוללת, בין היתר, תגבורים אקדמיים, שיעורי עזר, הכנה לפסיכומטרי, מימון מעונות או נסיעות, אבחון לקויי למידה ועוד.
 • מעטפת לתלמידי התואר הראשון – מעטפת רחבה הכוללת, בין היתר, תגבורים אקדמיים, , אסטרטגיות למידה, שיעורי עזר, מימון מעונות,  נסיעות, אבחון לקויות למידה ועוד.
 • תכניות מנהיגות – המיועדות לסטודנטים המתחילים תואר ראשון והמתחילים תואר שני, החל משנה”ל תש”פ
 • תכנית לסטודנטים מצטיינים באוניברסיטאות החל מהתואר הראשון ובמהלך התארים המתקדמים – הקצאת מנטור מקרב אנשי הסגל הבכיר אשר ילווה את הסטודנטים המצטיינים כבר מהשנה האחרונה בתואר הראשון ויכוון אותם בדרכם האקדמית לקראת לימודי המשך מחקריים.
  • מלגות הצטיינות לתואר שני מחקרי – מלגות הצטיינות בסך 41 אש”ח המיועדות לצרכי קיום המלגאים המצטיינים בשנה ב’ לתואר השני המחקרי וכן מלגות למימון מלא של שכ”ל ליתר הסטודנטים בשנה ב’ בתואר השני המחקרי.
 • תכנית לקליטה של אנשי סגל אקדמי במוסדות האקדמיים – תקציבי מחקר ושכר עבור קליטת מדענים מצטיינים במוסדות. בתום תקופת המלגה, המלגאים יקלטו במוסדות במשרה קבועה.

יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ: “ות”ת הגדירה את הנגשת מערכת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ייחודיות כיעד מרכזי בתכנית העבודה, בדגש על יוצאי אתיופיה, חרדים וערבים. מחובתנו להעמיק את המצוינות האקדמית והמחקרית, אך בד בבד לפתוח את שערי ההשכלה הגבוהה לכל הקבוצות והמגזרים בחברה, ולקדם שוויון אמיתי המאפשר לכל סטודנט בישראל להגשים את כישוריו, ללא קשר למוצאו או מקום מגוריו”.

ג’ג’או בימרו חבר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים יוצאי אתיופיה: “להשכלה הגבוהה הכוח להניע מוביליות חברתית רחבת היקף ולהוביל שינויים משמעותיים להם אנו מייחלים בתחומים רבים. רכישת השכלה גבוהה אינה רק לימודים במוסד כזה או אחר, זהו שלב הכרחי בחיי היום לקראת העתיד של מחר. אל לנו לחשוש, כי אם לברך על השינויים שעתידים להטיב ולקדם את אוכלוסיית יוצאי אתיופיה לעצמאות והצלחה, באקדמיה בפרט ובחברה הישראלית בכלל”.

הועדה לתכנון ותקצוב (ות”ת) אישרה באחרונה את השלב השני בתכנית הרב שנתית “לעידוד מצוינות אקדמית ומנהיגות בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה”. כלל התכנית שאושרה עד כה, בתקציב כולל של 77 מיליון שקלים, הנה ברוח החלטת הממשלה מספר 324 מיום 31.7.2015 בנושא “מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית”. בחודשים הקרובים יגובש ויובא לאישור ות”ת השלב השלישי בתכנית, אשר צפוי להעמיד את סך התכנית הרב שנתית על סכום כולל של 95 מש”ח.

התכנית מתבססת על המלצות ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים יוצאי אתיופיה, בראשות חבר ות”ת, פרופ’ יוסי שיין. במהלך עבודתה, ועדת ההיגוי מיפתה את החסמים העיקריים בהשתלבות יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה. חסמים אלה כוללים בין היתר היעדר מידע, ייעוץ והכוונה קדם אקדמיים, שיעור נמוך של בעלי תעודת בגרות העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות, בחינות קבלה, , שיעורי נשירה גבוהים במעבר בין שנה א’ לשנה ב’ והיעדר גיוון בתחומי הלימוד.

התכנית שאושרה בות”ת הנה תכנית הוליסטית הכוללת מעטפת רחבה של תמיכה החל בשלבים הטרום אקדמיים ודרך התואר הראשון, המשך בתארים המתקדמים ועד לקליטת סגל אקדמי בכיר באקדמיה (חלק מהתכניות אושרו בתחילת שנה”ל הקודמת). יצויין כי התכנית הרב שנתית הציבה יעד להגדלת מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתואר הראשון, כך ששיעורם מקרב הסטודנטים יעמוד עד לסיום התכנית הרב שנתית על כ-1.7%, בדומה לשיעורם באוכלוסייה. משמעות היעד הינה גידול של כ-40% במספר הסטודנטים בתואר הראשון, מכ-2,500 בראשית החומש לכ-3,500 בתוך כחמש שנים.

פעולות הכוון ואיתור טרום כניסה לאקדמיה:

מתוך הבנה כי הצומת של הנגשת המידע הנו קריטי עבור צעירים יוצאי אתיופיה שחלקם דור ראשון להשכלה גבוהה, מושם דגש על פעילות אקטיבית ומקדימה, לאחר סיום השירות הצבאי/הלאומי/האזרחי, לאיתור הצעירים הפוטנציאליים להשכלה גבוהה.

 • תגבור רכזי תכנית “הישגים” עד לסוף החומש בעשרת הישובים המובילים מבחינת היקף אוכלוסיית יוצאי אתיופיה. הרכזים ינגישו את המידע על השכלה גבוהה לצורך איתור הצעירים המתאימים, כך שיכווינו אותם לאקדמיה ויסייעו בבחירת תחום לימודים.
 • מימון קורסי הכנה לפסיכומטרי – הוואוצ’רים יוענקו לצעירים יוצאי אתיופיה אשר יעברו אצל רכזי תכנית הישגים’ את תהליך ההכוונה לקראת לימודים אקדמיים. ות”ת מאשרת לצעירים יוצאי אתיופיה סבסוד של קורסים פסיכומטריים הנחשבים לקורסים שאינם אקדמיים כבר מספר שנים במסגרת המעטפת ליוצאי אתיופיה במכינות וזו הפעם הראשונה שות”ת מאשרת הרחבה משמעותית בנושא זה, גם באמצעות פלטפורמה נוספת שלה, תכנית “הישגים” בפריפריה החברתית והגאוגרפית.
  על פי נתוני הלמ”ס, ממוצע ציוני הפסיכומטרי של צעירים יוצאי אתיופיה עומד על כ-451 נקודות, נתון הנמוך בכ–100 נקודות מהממוצע הארצי. הדבר נובע, בין היתר, בשל העלויות הגבוהות של קורסי ההכנה (אלפי שקלים לכל סטודנט) והקושי של צעירים יוצאי אתיופיה לממן קורסים אלו.

מעטפת אקדמית וכלכלית לתלמידי המכינות הקדם אקדמיות ולתלמידי התואר הראשון

 • ות”ת מתקצבת מעטפת לתלמידי המכינות ותלמידי התואר הראשון יוצאי אתיופיה, בדומה לתכניות דומות של ות”ת לאוכלוסיות נוספות, במוסדות המתוקצבים ע”י ות”ת, עבור צמצום הנשירה באמצעות תגבורים אקדמיים, אסטרטגיות למידה, שיעורי עזר, הכנה למבחני קבלה, מימון מעונות או נסיעות, אבחון לקויות למידה וכדומה.

תכנית מנהיגות לסטודנטים:

 • חבירה לתכניות מנהיגות קיימות לסטודנטים, החל משנה”ל הבאה (תש”פ), הפועלות בפריסה רחבה, מתוך מטרה להגדיל את שיעור הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתכנית אלו לכ – 20% מכלל הסטודנטים המשתתפים בתכניות.

תכנית לסטודנטים מצטיינים:

יושם דגש על רצף אקדמי המאתר את הסטודנטים המצטיינים עוד בתואר הראשון, מלווה אותם דרך תואר שני מחקרי או מסלול ישיר לדוקטורט, דרך פוסט דוקטורט ועד למינוי אנשי סגל אקדמיים במוסדות.

 • מנטורינג אקדמי – תכנית עלית, אשר מטרתה להגדיל את הפוטנציאל להצטיינות יתרה בקרב קבוצת הסטודנטים המצטיינים, באמצעות מנטורים מקרב אנשי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות, אשר ילוו ויכוונו אותם בדרכם האקדמית לקראת לימודי המשך מחקריים והשתלבות בקהילת המחקר.
 • תכנית מלגות הצטיינות לסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר שני מחקרי – מלגות הצטיינות בסך 41 אש”ח המיועדות לצרכי קיום המלגאים המצטיינים בשנה ב’ לתואר השני המחקרי וכן מלגות למימון מלא של שכ”ל ליתר הסטודנטים בשנה ב’ בתואר השני המחקרי.

תכנית לקליטה של אנשי סגל אקדמי מקרב יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה

 • מדענים מצטיינים, יוצאי אתיופיה, יקבלו מלגות בסך מאות אלפי שקלים (למשך 3 שנים) עבור תקציבי מחקר ותשלום שכרם באוניברסיטאות ובמכללות, בדומה לתכניות מקבילות של ות”ת בענין זה לאוכלוסיות נוספות (מלגות אלון, מלגות מעוף). בהתאם לתכנית, מוסדות שיקלטו את המדענים יוצאי אתיופיה, יתחייבו בתום תקופת המלגה לקלוט את המלגאים במשרה קבועה במוסד.