01/01/2018

התכנית לקידום איכות ההוראה והלמידה באקדמיה

מליאת המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב אישרו קריטריונים וסטנדרטים לקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה, ובכלל זה קידום הלמידה הדיגיטלית.

הקריטריונים והסטנדרטים החדשים כוללים בין היתר:

 • המוסד יפרסם אחת לשנה/סמסטר את ממצאי משובי ההוראה מטעם הסטודנטים. אגודות הסטודנטים יצורפו לצוות העבודה על שאלוני הערכת ההוראה ותוצאותיהם. (אין הכוונה לפרסום שמי של המרצים אלא לפי מחלקות). 

  אוניברסיטת בן גוריון, צילום: דני מכליס

  אוניברסיטת בן גוריון, צילום: דני מכליס

   

 • מרצים שקיבלו ציונים נמוכים במשובי הערכת הוראה, ייקחו חלק בפעילויות לשיפור הוראתם הכוללים מפגשים אישיים, ליווי, סדנאות ייעודיות ועוד.
 • הכללת מרכיבי איכות הוראה בקריטריונים לקידום מרצים במוסד.
 • המוסד ינסח תקנון אשר יסדיר בין היתר את זמינות המרצים, בדיקת בחינות ועבודות והחזרתן, ביטול שעורים, זכויות סטודנטים המשרתים במילואים, זכויות סטודנטיות לאחר לידה ועוד.
 • קביעת נהלים ואמות מידה לריענון תכניות לימוד וסילבוסים בהתאם לסוג הקורס.
 • חברי סגל חדשים יעברו הכשרות מקצועיות בתחום ההוראה בהיקף של לפחות 20 שעות.

 

סיו"ר מל"ג פרופ' אדו פרלמן: "המועצה להשכלה גבוהה רואה חשיבות רבה בקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות. המרצים וחברי הסגל ימשיכו להוביל את המחקר הישראלי לפסגות אקדמיות, אך בד בבד, ישפרו את איכויות ההוראה וייתנו לסטודנטים שלהם את הכלים הטובים ביותר להצלחה".

 

ראש הצוות לקידום ההוראה והלמידה, חברת מל"ג וות"ת, ד"ר רבקה ודמני: "לא נצליח לנווט את דרכנו בסביבה המורכבת של העתיד אם נוסיף להסתכל בלי הרף במראה האחורית" (קן רובינסון). התכנית החדשה לקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה ובכלל זה קידום ההוראה והלמידה הדיגיטלית מאפשרת לקדם ולשפר את איכות ההוראה וחווית הלמידה בעידן של תמורות ושינויים ולהתמודד עם אתגרי העידן המודרני.

  

יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית, רם שפע: "אנחנו גאים בבשורה הגדולה לסטודנטים, ושמחים שהמועצה שיתפה איתנו פעולה בדרך אל המהלך המהפכני, שמטרתו שיפור שיטות ההוראה באקדמיה. זה מכבר שתחושת הקיבעון באקדמיה מלווה אותנו, ועל כן יצירת סטנדרטיים מחייבים מעין אלה, ושיתוף אגודות הסטודנטים, הם חלק מהדרכים לוודא שהמוסדות אכן משקיעים משאבים בהוראה, ולא רק במחקר".

 

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אישרה היום (ג') את עדכון התכנית הרב שנתית לקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה, ובכלל זה קידום הלמידה הדיגיטלית. התכנית מגדירה קריטריונים וסטנדרטים בסיסיים המתייחסים לכלל המוסדות בישראל, ובהתאם לכך, המוסדות יידרשו לדווח מדי שנה על עמידתם בסטנדרטים אלו. הדו"חות של המוסדות יוגשו מדי שנה לאגף להערכת איכות במל"ג ויפורסמו לציבור הרחב.

יצוין כי קריטריונים וסטנדרטים אלו גובשו על ידי צוות בין משרדי בהובלת חברת מל"ג וות"ת ד"ר רבקה ודמני וד"ר ורדה בן שאול סמנכ"ל הערכת איכות במל"ג. הצוות כלל נציגות של מל"ג וות"ת, משרד האוצר והתאחדות הסטודנטים הארצית. בחודש פברואר 2016 מל"ג הפיצה למוסדות מודל ראשוני, ובהתאם להתייחסותם ולבדיקת הגורמים המקצועיים גובש המודל העדכני אשר ייכנס לתוקפו כבר בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ח).

 

סטנדרטים לקידום ושיפור איכות ההוראה:

1) תקנון/נוהל מוסדי להתנהלות הוראתית: קיומו של תקנון/נוהל מוסדי להגדרת ההתנהלות ההוראתית של הסגל אל מול הסטודנטים. על הנוהל להיות מפורסם ונגיש לכל הסטודנטים הן באתר האינטרנט של המוסד והן ברחבי הקמפוס, ולכלול את ההיבטים הבאים:

א. הסדרת זכויות וחובות המרצה והסטודנט, זמינות מרצים, בחינות והגשת עבודות, בדיקתן והחזרתן, ביטול שעורים, זכויות סטודנטים המשרתים במילואים, זכויות סטודנטיות בהריון ולאחר לידה, נגישות לסטודנטים עם צרכים מיוחדים, וכיו"ב.

ב. פרסום מערכת לקבלת תלונות של סטודנטים בתחומי ההוראה וטיפול בהן: דרכי פניה, היררכיית הפניה והטיפול, הסדרה של לוחות זמנים לטיפול מזמן הפנייה הראשונית, וכיו"ב.

יש לצרף את הנוהל/התקנון.

 

2) אחריות על ההוראה במחלקה/פקולטה: ראש המחלקה/דיקן הפקולטה הוא האחראי על ההוראה והלמידה במחלקה/פקולטה. הוא או מי מטעמו יעמדו בקשר רציף עם המנגנון המוסדי לקידום ההוראה והלמידה, ובכלל זה:

א. יהיה אחראי על כך שחברי הסגל ביחידתו יעברו את ההכשרות אשר המרכז לקידום ההוראה והלמידה יגדיר כחובה, והכשרות נוספות נדרשות. יערוך שיחות אישיות עם חברי סגל שקיבלו ציון הערכה נמוך מהממוצע ויקבע תכנית עבודה פרטנית לשיפור ההוראה של חבר הסגל.

ב. יהיה אחראי על קיומן של מערכות במחלקה/פקולטה הדואגות לכך שיהיו סילבוסים עדכניים בכל תכניות הלימודים, לכך שיתקיימו תהליכים סדורים לאישור קורסים חדשים ולרענון של תכני הלימוד על בסיס שוטף. יהיה אחראי על הפעלת מערכת לטיפול בפניות ובקשות של סטודנטים לשעות תגבור ותרגול נוספות.

 

3) קיום מנגנון ממוסד ומוסדר לריענון ועדכון של תכניות לימודים וסילבוסים

א. קביעת נהלים שיכללו אמות מידה לריענון תכניות לימוד וסילבוסים בהתאם לסוג הקורס, שיכללו: לוחות זמנים, ומרכיבי הסילבוס ובכללם שיטות הערכה מתאימות.

ב. הדרכה והנחיית מרצים המבצעים ריענון תכניות לימודים וסילבוסים.

 

4) הכשרות למרצים חדשים: קיומן של הכשרות מקצועיות בתחום ההוראה, כולל חשיפה למערך הלמידה הדיגיטלית (סדנאות, סמינרים, ימי עיון, הדרכות פרטניות וכיו"ב) בהיקף של לפחות 20 שעות במהלך השנה הראשונה לעבודתו במוסד, לכל חבר סגל חדש* בכל הרמות, כולל מורים מן החוץ ועוזרי הוראה/ מתרגלים.

 • אנא פרטו את תכני ההכשרה המקצועית ואופן ההכשרה.

* "חבר סגל חדש": מתחיל את עבודתו במוסד, ובעל פחות משלוש שנות נסיון בהוראה אקדמית.

 

5) הכשרות למרצים: השתתפות של כל מרצה בלפחות 8 שעות הכשרה אחת לשלוש שנים בנושא שיפור איכות ההוראה והלמידה, לרבות הכשרה בתחום עמידה מול קהל, הרצאות וידאו ושימוש באלמנטים דיגיטליים נוספים.

אנא פרטו את תכני ההכשרות ואופן הפעלתן.

 

6) הכללת מרכיבי איכות הוראה בקריטריונים לקידום מרצים: הכללת מרכיבי איכות הוראה בקריטריונים לקידום מרצים במוסד. אנא פרטו את המשקל היחסי הניתן למרכיבי ההוראה בכל אחת מדרגות הקידום.

 

7) טיפוח וסיוע למרצים חלשים בהוראה: פעילות ברמה המוסדית לגבי מרצים/מתרגלים חלשים בהוראה, בעלי ציונים נמוכים במשובי הערכת ההוראה באופן עקבי: מפגשים אישיים, ליווי, חניכה, סדנאות ייעודיות, תצפיות בשיעורים, תצפית בעמיתים, וכיו"ב (יש ליישם לפחות שתיים מהפעולות הללו או מקבילות להן).

 

8) במנגנון המוסדי האחראי על קידום ההוראה והלמידה ישולבו התפקידים הבאים:

 • ממונה מערך הלמידה הדיגיטלית במוסד. בין השאר יהיה ממונה זה אחראי על: תאום מול הנהלת המוסד לצורך גיבוש ויישום האסטרטגיה המוסדית בתחום, הקשר בין המרצים בשטח לגורמים השונים בהנהלת המוסד, ניהול ותאום תהליך ההפקה ו/או ההסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים, אופן השימוש בקורסים (instructor-led, fully online, blended etc.), שיתופי פעולה בין מוסדיים בתחום ועוד.
 • טכנו-פדגוג: אחראי לסייע ולהנחות את הסגל האקדמי בשילוב טכנולוגיות לקידום דרכי הוראה ולמידה חדשניות תוך קיום הכשרות מעשיות בתחום. בין השאר מצופה מבעל תפקיד זה שיכיר כלים מגוונים לשילוב כלים של למידה מעורבת – שיסייע למרצים לרענן את מתודות הלימוד בהם הם משתמשים בקורסים פרונטליים, סמינרים וסדנאות, וכן שיכיר את מגוון האפשרויות הקיימות בפלטפורמות הלמידה הדיגיטלית (כדוגמת "קמפוס", org וכו') ויוכל לסייע ולייעץ למרצים בפיתוח, הפקה והרצה של קורסים אקדמיים דיגיטליים, כולל מתן מענה לתחזוקת תוצרי הקורס בפלטפורמת הלימוד. יש לפרט את הגדרת התפקיד ויישומו בפועל.
 • ממונה על משובי ההוראה: יש לפרט את תיאור התפקיד.
 • נציג אגודת/ארגון הסטודנטים: יש לפרט את אופן שיתוף הפעולה .
 • ניהול משובי הוראה:

א. צירוף נציג אגודת/ארגון הסטודנטים לצוות העבודה על שאלוני הערכת ההוראה ותוצאותיהם, אשר יהיה מעורב ובעל אחריות משותפת לתהליך.

ב. העברה סדירה של שאלוני הערכת הוראה בכל סמסטר ובכל הקורסים המתקיימים במוסד (כולל קורסים דיגיטליים). הפצת ממצאי השאלונים והערות הסטודנטים לכל מרצה שעבר הערכה ולממונה עליו.

ג. המוסד/המנגנון יפרסם אחת לשנה/סמסטר את ממצאי הסקר לפי חוגים, מחלקות ו/או תכניות.