04/08/2015

יוזמה לרפורמה בתהליכי האקרדיטציה של מוסדות להשכלה גבוהה

 

לראשונה: מוסדות להשכלה גבוהה בישראל יקבלו אוטונומיה לאקרדיטציה עצמית (Modular Self –Accreditation)

 • הרפורמה תאפשר אוטונומיה בפתיחת תכניות לימודים למוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בהתאם לעוצמתם האקדמית
 • לראשונה, יבוצע הליך היוועצות נרחב עם הציבור וכלל הגורמים הרלבנטיים לקבלת הערות להצעה

המועצה להשכלה גבוהה החלה בקידום רפורמה בתהליכי האקרדיטציה של תכניות הלימודים האקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה. כיום, הליך האקרדיטציה של תכניות הלימודים האקדמיות כולל שורה של שלבים היכולים להימשך זמן רב, המוחלים באופן דומה על כל המוסדות, ואינם בהכרח לוקחים בחשבון את עוצמתם האקדמית השונה.

על-מנת לשפר ולייעל את תהליך פתיחת תכניות חדשות והסמכתם של המוסדות להעניק תואר בתוכניות לימודים חדשות המוגשות על ידם, ולהבטיח כי תישמר הרמה האקדמית לאורך זמן, בוחנת המועצה להשכלה הגבוהה קידומה של רפורמה בהליך האקרדיטציה.

לדברי סגנית יו"ר המל"ג פרופ' חגית מסר ירון,  כל המוסדות המוכרים – אוניברסיטאות ומכללות – יסווגו לקבוצות בהליך שקוף ולכל קבוצה תינתן אוטונומיה מסוימת בהליכי אקרדיטציה, בהתאם למאפייני הקבוצה. מטרת הרפורמה המוצעת היא לאפשר יותר אוטונומיה באקרדיטציה של תכניות לימודים אקדמיות למוסדות מוכרים הראויים לכך מבחינת עוצמתם האקדמית, בד בבד עם הגברת הפיקוח והבקרה על איכות תכניות הלימודים, תוך הקפדה על קיום הוראות המל"ג והחלטותיה.

יצוין כי רפורמה זו נסמכת על תהליך דומה שהתרחש לאחרונה במדינות רבות בעולם דוגמת: דנמרק, אנגליה ואוסטרליה.

לרפורמה המוצעת שלושה הדגשים עיקריים:

 1. העצמת האוטונומיה של המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה וחיזוק הקשר בין סמכותם לאחריותם.
 2. שיפור הממשק בין אקרדיטציה לאיכות הלימודים האקדמיים.
 3. פישוט תהליכים ושקיפותם.

עקרונות הרפורמה:

מוסדות להשכלה גבוהה בעלי הכרה קבועה יקבלו אוטונומיה לפתיחת תכניות לימוד/הסמכה להענקת תארים אקדמיים ברמת תואר/תחומים מסוימים, בהתאם לעוצמתם האקדמית:

 • האוטונומיה תיושם רק עבור תכניות שאושרו במסגרת תכנונית לאומית רחבה  (בתכנית החומש למערכת ההשכלה הגבוהה).
 • תנאי לקבלת אוטונומיה הוא עמידה בתנאים מנהליים המבטיחים יציבות ועצמאות המוסד ועמידה בהחלטות מל"ג.
 • סיווג המוסדות לקבוצות בהתאם לעוצמתם האקדמית יעשה על פי קריטריונים מוגדרים ושקופים, בהליך הכולל הערכת עמיתים.
 • תבוצע בקרה שוטפת של היישום, וכל חריגה מהכללים תביא מידית לביטול האוטונומיה.

 

התהליך ולוחות הזמנים:

 • המתווה יגובש תוך התייעצות נרחבת ושיתוף הציבור והגורמים הרלבנטיים.
 • לאחר גיבוש המתווה על כל פרטיו הוא יובא לאישור ות"ת/מל"ג במהלך שנת תשע"ו.
 • היעד – הפעלה (לפחות חלקית) החל משנת תשע"ז, עם תחילת יישומה של תכנית החומש הבאה למערכת ההשכלה הגבוהה.

 

במסגרת הליך ההיוועצות עם כלל הגורמים הרלבנטיים, כל מי שמעוניין  לקרוא, להעיר ולהשפיע בנוגע לעקרונות ו/או פרטי התהליך המוצע, בקישור הבא ולמלא את טופס ההיוועצות עד ליום 8.10.2015.