01/01/2018

יעדים לשילוב סטודנטים בדואים בהשכלה הגבוהה

יעד גידול של לפחות 75% במספר הסטודנטים הבדואים המתחילים ללמוד תואר ראשון במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. מכ-850 סטודנטים לשנה א' (2016) ל- 1,500 סטודנטים לשנה א' (2022)

דגש על שילוב איכותי בתואר וגיוון בתחומי הלימוד בדגש על מקצועות מבוקשים במשק. יותר סטודנטים בדואים בלימודי מתמטיקה, ההנדסה ומדעי המחשב, מקצועות פרא רפואיים, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מדיניות ציבורית ועוד. 

הקטנת שיעור הסטודנטים הלומדים הוראה ומדעי הרוח מ-63% כיום ל-40%

בהתאם להמלצת צוות בינמשרדי, מל"ג אישרה עקרונית את הרחבת הפיילוט "שער לאקדמיה" המתקיים במכללה האקדמית "ספיר" למוסדות נוספים בנגב.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "בשנים האחרונות חל גידול מרשים בשילוב החברה הערבית בהשכלה הגבוהה בזכות התכנית ההוליסטית והמשאבים הניכרים שמשקיעה ות"ת בנושא, אולם בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב הנתונים נמוכים משמעותית ואינם מספקים. האקדמיה הישראלית הינה מפתח לצמצום פערים ולמוביליות חברתית, לתעסוקה ולהשתלבות בחברה הישראלית, ולצורך כך, בשנים הקרובות נרתם ונשקיע משאבים ניכרים בנושא, לרבות ליווי אקדמי, כלכלי, חברתי ואישי של סטודנטים וסטודנטיות בדואים שישתלבו בתכניות "שער לאקדמיה" שיפתחו בנגב אשר מובילות להשתלבות בלימודים אקדמיים עם כלל הסטודנטים במגוון רחב של מקצועות".

 

הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית (בדגש על החברה הבדואית) הוגדרה כאחד הנושאים המרכזיים בתכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. הנושא בא לידי ביטוי גם בהחלטת הממשלה "תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב".

סך התקצוב שהוקצה ליישום התכנית הרב שנתית כ-110 מיליון ₪ 

 

במסגרת כך, מל"ג וות"ת הציבו יעדים הדרגתיים לשילוב האוכלוסייה הבדואית במערכת ההשכלה הגבוהה (היעדים מתייחסים לשנים 2017 – 2022). הנושא עלה לדיון והצבעה במליאת מל"ג ביום ג'.

1. יעד לגידול מספר הסטודנטים: על פי היעד צפוי גידול של 75% במספר הסטודנטים הבדואים המתחילים ללמוד תואר ראשון. בהתאם ליעד, בשנת 2022 כ- 1,500 סטודנטים בדואים ישתלבו בלימודי שנה א' לעומת כ- 850 סטודנטים כיום (2017).

2. יעדים תחומיים במטרה לעודד לימודים במקצועות מבוקשים במשק: על פי יעדים אלו בשנת 2022 שיעור הסטודנטים הבדואים הלומדים מתמטיקה ומדעים יגדל מ- 2% ל- 7%, שיעור הסטודנטים להנדסה ואדריכלות יגדל מ-4% ל-8%, בתחום הרפואה והעזר הרפואי יגדל שיעור הסטודנטים מ- 6% ל- 10% ובתחומי המשפטים, מנהל עסקים ומדעי החברה שיעור הסטודנטים הבדואים יגדל מ- 10% ל- 15%.

מנגד מל"ג וות"ת יפעלו להקטין את שיעור הסטודנטים הלומדים הוראה ומדעי הרוח מ-63% כיום ל-40% בלבד בשנת 2022.

 

בתוך כך, בדיון שהתקיים במל"ג (יום ג'), ובהמשך לדיון ות"ת בנושא, אישרה מליאת המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הצוות הבינמשרדי (שהוקם בהתאם להחלטת הממשלה) על הרחבת הפיילוט "שער לאקדמיה" גם למוסדות לימוד נוספים בדרום.

 

יודגש כי התכנית כוללת בין היתר מעטפת רחבה של תמיכה החל בשלב ההכנה הקדם אקדמי-

  • מענקי שכר לימוד וסיוע כלכלי, דמי מחייה, הסעות ועוד
  • תגבורים בעברית ואנגלית
  • מיומנויות למידה
  • תגבורים בלימוד תחומי הדעת הרלוונטיים
  • ליווי אישי ולמידה בכיתות קטנות
  • חלוקת התואר ל- 4 שנים במקום 3 שנים, כאשר השנה הראשונה נלמדת בנפרד.

 

במל"ג/ ות"ת מציינים כי הקשיים של הסטודנטים הבדואים להשתלב באקדמיה נובעים בין היתר מפערי ידע ומיומנויות למידה בתקופת התיכון לרבות שליטה מועטה בשפה העברית והאנגלית, ומפערים הנובעים בשל הרקע הסוציואקונומי הנמוך, בהבדלים תרבותיים, בקשיי נגישות פיזית ועוד.