נוהל למינוי חברי המועצה להשכלה גבוהה

רקע

הרכב המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") ואופן מינויה מוסדר בסעיפים 4 ו-4א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח – 1958 (להלן: "החוק") הקובעים:

"4. מספר חברי המועצה

מספר חברי המועצה ייקבע מתקופה לתקופה על ידי הממשלה על פי המלצת שר החינוך והתרבות,   ובלבד שהמספר לא יפחת מתשעה עשר ולא יעלה על עשרים וחמישה, ושר החינוך והתרבות ביניהם.

4א. הרכב המועצה

(א)  חברי המועצה יוצעו לנשיא המדינה על ידי הממשלה; לפחות שני שלישים מהם יהיו בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, שהמליץ עליהם שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות עם המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה ושני חברים נוספים יהיו האחד יושב ראש ארגון הסטודנטים היציג כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 (בחוק זה – ארגון הסטודנטים היציג) והאחר נציג נוסף של הארגון שתבחר האסיפה הכללית של הארגון. במועצה יינתן ייצוג הולם לכל סוגי המוסדות להשכלה גבוהה, שהוכרו לפי סעיף 9.

(ב)  בהעדר ארגון סטודנטים יציג מוכר, יהיו חברים במועצה שני נציגים של ארגון הסטודנטים שאגודות הסטודנטים החברות בו מייצגות את המספר הגדול ביותר של סטודנטים מבין הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה."

הוראות ועקרונות נוספים לעניין ההרכב והמינוי מצויים בהחלטות המל"ג, בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בפסיקה ובהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ובפרט בהנחיה לעניין מינויים בתאגיד שהוקם בחוק (6.5000), חובת ההתייעצות מכוח חוק (1.001) וייצוג הולם למגזרים מסוימים (1.503).

הליך מינוי חברי המל"ג הקבוע בחוק מבוסס אפוא על חובת ההתייעצות עם המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה,  המלצת שר החינוך והצעת הממשלה לנשיא המדינה.

 

  1. מטרה

מטרתו של נוהל זה ליצור מסגרת מובנית להליך מינוי חברי המל"ג המתבסס על הוראות חוק, עקרונות שהותוו בפסיקת בית המשפט העליון ועל הנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

 

  1. הליך ההתייעצות וגיבוש רשימת מועמדים ומועמדות

א.  לשם גיבוש המלצתו בדבר המועמדים לכהונה כחברי המועצה להשכלה גבוהה, יקיים שר החינוך הליך התייעצות עם המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק, בהתאם לדרישות החוק והנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ופסיקת בית המשפט העליון[1].
ההליך יתחיל, ככל הניתן, זמן מספיק לפני תום תקופת כהונתה של המועצה, במטרה לסיימו במועד שיאפשר את המינוי עובר לתום תקופת הכהונה.

ב.  הליך ההתייעצות יכלול פניה למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה באמצעות הגורמים הבאים או מי שיבוא במקומם:

(1) ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה);

(2) ועד ראשי המכללות האקדמיות המתוקצבות (ור"ם);

(3) ועד ראשי המכללות האקדמיות הלא מתוקצבות (ול"ם);

(4) ועד ראשי המכללות האקדמיות להוראה (רמ"א);

(5) כל אחד מנשיאי המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק.

ג.  שר החינוך יפנה בכתב לכל אחד מהגורמים המנויים בסעיף קטן (ב) לעיל ויבקש לקבל את המלצותיהם בכתב באשר למועמדים ומועמדות בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, הראויים לכהן כחברים במועצה להשכלה גבוהה. לכל מועמד/ת מוצע/ת יצורפו קורות חיים.

ד.  לאחר קבלת המלצות הגורמים האמורים לעיל, יגבש שר החינוך רשימת מועמדים ומועמדות בהתאם לדרישות החוק. בהתאם לחוק לפחות שני שלישים מהמועמדים יהיו בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה. במסגרת זאת, יושם דגש, בין היתר, למעמדם האקדמי של המועמדים והמועמדות, לרבות לפעילותם בתחום ההוראה והמחקר המהווה מרכיב עקרי בפעילות האקדמית, וכן לקידום האקדמי של אותו מועמד, פרסומיו, מחקריו, הכנסים בהם הוא משתתף, פעילותו, הפורומים האקדמיים בהם הוא פעיל וכיוב'. בנוסף,  בגיבוש הרשימה יתחשב השר בתמהיל תחומי מומחיותם האקדמית של המועמדים שהם בעלי מעמד בשדה האקדמי.

ה.  ברשימת המועמדים יינתן ייצוג הולם לכל סוגי המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים לפי סעיף 9 לחוק, ובכלל זה לסוגים השונים של המכללות המתוקצבות: מכללות כלליות, מכללות מקצועיות, מכללות טכנולוגיות ומכללות לחינוך. יודגש שאין מדובר בייצוג פרטני של המוסדות ואף אין מקום בהכרח לייצוג יחסי בהתאם למספר הסטודנטים הלומדים במוסדות.

ו.  כן יובטח ברשימת המועמדים ייצוג הולם למגזרים שונים באוכלוסיה לרבות הערבית, הדרוזית והצ'רקסית  ולבני שני המינים בהתאם להוראות  הדין.

ז.  שר החינוך רשאי להוסיף לרשימה מועמדים נוספים הראויים לכהן כחברים במועצה להשלכה גבוהה שהם בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, גם אם לא הוצעו על-ידי הגורמים המפורטים בסעיף קטן (ב) לעיל. כן רשאי השר לפגוש את המועמדים והמועמדות או לבקש שמי מטעמו (ובלבד שאינו מחברי מועצת המל"ג המכהנת או מעובדי המל"ג) יפגוש מועמד או מועמדת וימליץ לו בעניין.

ח.  רשימת המועמדים שתגובש על-ידי השר, בהתאם לאמור בסעיפים הקטנים (ד)-(ז) לעיל תועבר, במסגרת פניה שנייה, להתייחסותם של הגורמים המפורטים בסעיף קטן (ב) לעיל, כך שניתן יהיה להתרשם מההרכב הכולל של המועצה, וזאת בהתאם לחובת ההתייעצות הקבועה בסעיף 4א לחוק.

ט.  לאחר קבלת ההתייחסויות ובחינתן, שר החינוך או מי מטעמו ישיב לכל אחד מהגורמים אשר העביר את התייחסותו לרשימת המועמדים, לגבי החלטתו לשנות את הרכב הרשימה או להשאירה כפי שגובשה מלכתחילה.

י.  לאחר מכן, שר החינוך יגבש רשימת מועמדים ומועמדות סופית, לאחר ששקל את התייחסויות כל הגורמים האמורים, בשים לב לדרישת הייצוג ההולם כאמור לעיל.

יא.  רשימת המועמדים הסופית תיבדק על ידי היועצת המשפטית של משרד החינוך, בהתייעצות עם היועצת המשפטית של המועצה להשכלה גבוהה, לרבות בהיבטי החשש לניגוד עניינים והייצוג ההולם ובעקבותיה תוכן חוות דעת משפטית לשר החינוך, לגבי כל אחד מהמועמדים והמועמדות ולגבי ההרכב המוצע.

יב.  שר החינוך יעביר את רשימת המועמדים הסופית לבדיקת הוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה – 1975, בצירוף חוות הדעת של היועצת המשפטית של משרד החינוך.

 

  1. הליך המינוי

א.  לאחר קבלת החלטת הוועדה לבדיקת מינויים, יגיש שר החינוך את רשימת המועמדים המומלצים על ידו לכהן כחברי מל"ג, בהתאם להמלצות הוועדה, לאישור הממשלה.

ב.  לאחר אישור הממשלה, תועבר לנשיא המדינה רשימת המועמדים המוצעת לצורך מינויים בהתאם לסעיף 2 לחוק.

[1] בג"ץ 8404/00 האגודה לזכות הציבור לדעת נ' שר התקשורת ואח', פ"ד נה(3) 547, ובג"ץ 3073/99 התנועה למען איכות השלטון בישראל ואח' נ' שר החינוך התרבות והספורט ואח', פ"ד נד(3) 529