כללי ותנאי שימוש באתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה

 

כללי

1. אתר זה הינו בבעלות המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה“) והוא מופעל ומוחזק על ידה ו/או עבורה.

2. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות. יש לראות את הכתוב בתנאי השימוש כמתייחסים לזכר ולנקבה כאחד, בשינויים המחויבים.

3. תנאי השימוש שלהלן מחייבים כל מי שיבחר לבקר ו/או להשתמש (להלן: “המשתמש“) באתר http://www.che.org.il (להלן: “האתר“) בכל דרך שהיא. הכניסה לאתר והשימוש בו או במידע המצוי בו, מהווים הסכמה של המשתמש לתנאי שימוש המפורטים להלן.

4. המועצה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, לעדכן ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או להשהות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל חלק מתנאי השימוש (במלואם או בחלקם), ללא הודעה מראש, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה מעת לעת. שינויים כאמור בתנאי השימוש יכנסו לתוקף עם פרסומם באתר. המשתמש באתר מתחייב לקיים אחר כל הגבלה נוספת שתיכלל באתר ו/או תתעדכן בו מעת לעת. ביקור ו/או שימוש באתר לאחר כניסתם לתוקף של שינויים בתנאי השימוש ייחשבו כהסכמה לשינויים בתנאי השימוש.

5. המועצה זכאית לקבוע מגבלות נוספות על מידע, חומרים, אלמנטים ושירותים כלשהם או להגביל את הכניסה לאתר של מבקרים, ללא הודעה ומבלי שתחול עליה כל אחריות בשל כך.

6. תוכן האתר הינו לצורכי מידע כללי בלבד ולא למטרה אחרת כלשהי.

7. תחולת הדין: כל תביעה שתוגש כנגד המועצה או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור באתר או נובע מהאתר תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי; וזאת אף אם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המקובלים בישראל מורים אחרת.

8. סמכות שיפוט: כל תביעה שתוגש כנגד המועצה או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור באתר או הנובע ממנו תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך, שמקום שבתו הוא בירושלים.

 

הגבלת שימוש

9. החומרים באתר מוגנים לפי דיני זכויות היוצרים של מדינת ישראל ומחוץ לישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראת דין נוספת בישראל ומחוצה לה. המשתמש באתר אינו רשאי לעשות שימוש בחומרים כלשהם הכלולים באתר שלא לצורכי שימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ללא רשותה מראש ובכתב של המועצה, לרבות אך לא רק בדרך של, שינוי, העתקה מלאה או חלקית, העמדה לרשות הציבור, העלאה (uploading), הפצה, העברה, מתן הרשאה, מכירה או פרסום.

10. המועצה מאשרת למשתמש באתר לצפות ולהוריד (download) את המידע המופיע באתר (להלן ולעיל: “החומרים“), וזאת לצורכי שימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד. אין בהרשאה זו משום העברה של זכויות הבעלות בחומרים לבעלות המשתמש באתר ו/או לטובת צד ג’ אחר כלשהו וההוראות הבאות יחולו לגבי עותקים של חומרים אלה:

א. בכל עותק של החומרים שבו יצפה ו/או יוריד המשתמש באתר, עליו לשמור את כל ההודעות הנכללות בחומרים בדבר זכויות היוצרים ובדבר הבעלות בהם ויש להימנע מהסרתם, הסתרתם, או ביצוע שינוי אחר בהם.

ב. אין לשנות את החומרים בדרך כלשהי ו/או לשעתקם, להציגם בפומבי, להפיצם, או להשתמש בהם בכל דרך שהיא, לכל מטרה מסחרית או ציבורית.

ג. אין להעביר את החומרים לאדם אחר כלשהו, אלא אם המשתמש באתר נתן לאדם כזה הודעה לפיה הוא מתחייב לקבל על עצמו את מלוא ההתחייבויות הנכללות בתנאי שימוש אלה ואותו אדם אישר את הסכמתו לכך.

10. ההרשאה לשימוש באתר אינה כוללת אישור להשתמש בו בניגוד להוראות כל דין, לרבות או לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע, שימוש הפוגע בזכות קניין רוחני אחרת או בזכות לפרטיות או בהוראת כל דין אחר.

11. המועצה רשאית לבטל את ההרשאה, הזכויות והרישיונות הנזכרים לעיל, כולם או חלקם, בכל עת ומכל סיבה שהיא ובמקרה כזה המשתמש מתחייב לחדול משימוש בחומרים ולהשמידם. את החומרים לאלתר.

 

הגבלת אחריות

12. המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות המשתמשים באתר. המידע כפוף לכל דין. כך שבכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין המידע המופיע באתר- יחייבו אך ורק הוראות החוק.

13. החומרים באתר עלולים לכלול טעויות, אי דיוקים ושגיאות. המועצה מציגה אפוא את החומרים באתר, לרבות אך לא רק קטעי טקסט, גרפיקה, לינקים, מוצגים באתר כמות שהם (AS IS). המועצה אינה מתחייבת או מציגה מצג כלשהו בדבר נכונותם, דיוקם ושלמותם של החומרים ו/או בדבר התאמתם למטרה מסוימת כלשהי והמועצה אינה אחראית לטעויות ושגיאות בחומרים המופיעים באתר.

14. המועצה אינה נותנת מצג, מפורש או משתמע מסוג כלשהו לגבי החומרים, לרבות מצג כלשהו בדבר זהותם של בעלי הזכויות בהם ו/או מצג כי החומרים אינם מפרים זכויות צד ג’ ו/או מצג בדבר התאמה או אי-התאמה של החומרים למטרה כלשהי ו/או מצג כי הם חופשיים מוירוס מחשב.

15. המשתמש באתר מודע לכך שהמידע והחומרים באתר עלולים להיות בלתי מדויקים, והוא לוקח על עצמו את האחריות לשימוש בחומרים אלה ו/או להסתמכות עליהם. בכלל זה המשתמש באתר מוותר על כל טענה, כי המועצה או מי מטעמה היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.

16. המועצה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק שאירעו עקב הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או מהעדר יכולת להשתמש באתר לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר לרבות יישומי אינטרנט. המועצה תהיה זכאית לשנות ו/או לערוך את תוכן האתר וכן למנוע את הגישה לאתר ו/או להשהותו ו/או להפסיק אחד או יותר מהשירותים והתכנים הניתנים במסגרת האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה. המועצה לא תהיה אחראית לנזק או להפסד כלשהו עקב שינוי ו/או עריכה של התוכן של האתר ו/או מאי-יכולת להשתמש באתר מכל סיבה שהיא.

17. המועצה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג בכל עילה שהיא, ולכל נזק (ישיר או עקיף), המבוססת על האתר והחומרים המופיעים בו.

18. המועצה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע המופיע באתר ע”י המשתמש או ע”י צד ג’ כלשהו.

19. לעניין סעיף זה, “המועצה” משמע, לרבות עובדיה ונציגיה וחבריה לרבות חברי הועדה לתכנון ותקצוב.

 

זכויות יוצרים

20. זכויות היוצרים בכל דפי האתר ובמסכי הצפייה שבהם נכללים דפים אלה (לרבות אך לא רק טקסטים, תמונות, סמלים, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה), כמו גם זכויות היוצרים במידע, בחומרים הנכללים בהם ובסידור הדפים, הם בבעלותה של המועצה, אלא אם מובן מההקשר אחרת. במקרה של ספק בשאלת הבעלות בזכויות, יפנה המשתמש לקבלת הבהרה מהמועצה.

21. המשתמש רשאי לעשות “שימוש הוגן” בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן

כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את מקור הציטוט, בין אם הוא המועצה ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל עריכה, סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה נשום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות

היוצרים בו.

22. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למבקר באתר להעתיק, להפיץ, לשדר, להעביר או לפרסם חומרים מהאתר, להעמידם לרשות הציבור ו/או לערוך אותם ללא הסכמה מראש ובכתב של המועצה.

23. סימני המסחר והשמות המסחריים של המועצה וכן העיצובים (לוגו) של כל אלה המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של המועצה. שמותיהם המסחריים של מוצרים של צדדים שלישיים (ו/או שירותים של צדדים שלישיים) שבהן נעשה שימוש באתר עשויים להיות מוגנים כסימני מסחר ו/או שמות מסחריים של אותם צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמת בעליהם.

24. מובהר כי הכללתו באתר זה של קישור (לינק) המפנה לאתרים אחרים כלשהם, אין בו משום התחייבות ומצג כאילו המועצה מרשה, מאשרת או מעודדת את השימוש בסימני מסחר, שמות מסחריים, עיצובים (לוגו) או יצירות המוגנות בזכויות יוצרים אשר נכללות באתרים אליהם מפנה הלינק.

25. כל אדם הטוען כי באתר נכלל תוכן המפר זכות יוצרים שלו ו/או זכות חוקית אחרת שלו, מוזמן לפנות למועצה בהודעה מתאימה.

 

מידע לגבי שכר לימוד ומלגות:

26. אין באתר ובתוכנו כדי לגרוע מתנאי המלגות השונות הקבועים בכל דין ו/או המופיעים בתנאי/תקנוני המלגות.

27. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע לגבי המלגות או שכר הלימוד המתפרסם באתר אינו מידע רשמי או מחייב, והוא מתפרסם לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי המל”ג או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות במלגה, או הנחה כלשהם.

 

נתונים סטטיסטיים ודוחות

28. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, המועצה לא תשא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, או מידע אחר המופיעים באתר, ואינה ערבה לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה כלשהי ואין להסתמך עליהם בשום אופן.

 

חקיקה, הנחיות ונהלים אחרים

29. אין לראות במידע שבאתר לגבי חקיקה, הנחיות ונהלים אחרים וכן לגבי זכויות סטודנטים ובעלי מוגבלות משום עצה מקצועית ואין להסתמך עליהם. המועצה אינה מעניקה יעוץ משפטי בעניינים כלשהם.

 

קישורים (לינקים) ו/או הפניות לאתרים חיצוניים ולתוכן של צדדים שלישיים

30. המועצה רשאי לכלול באתר קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים ע”י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים למועצה ואינם בשליטתה (להלן: “אתרי צד ג'”). השימוש באתרים אלה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם.

31. הקישורים באתר נועדו לנוחיות הגלישה של המשתמש בלבד. יובהר כי בין בעלי אתרי צד ג’ לבין המועצה אין יחסים משפטיים, ואין למועצה כל שליטה על החומר הנמצא באתרים הללו.

32. המועצה אינה אחראית לתוכן המופיע באתרי צד ג’ ואין לה שליטה על תוכנם של אתרים אלה. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג’ באתר כמתן אישורן, חסות, המלצה או העדפה ע”י המועצה לאותם אתרים, לרבות כל חומר או מידע המופיע בהם, או למוצרים המוצגים בהם או משום מצג לגבי נכונות תוכנם. ככל שבאתרים שאלה מוצעים למכירה מוצרים ושירותים, המועצה אינו צד לעסקאות אלה ולא תחוב אחריות כלשהי בקשר למכירת מוצרים שכאלה.

33. אם המשתמש באתר יבחר לעשות שימוש בקישורים ולבקר באתרים של צדדים שלישיים, המשתמש עושה זאת על אחריותו ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להימנע מנזק עקב הפנייה לאתר זה, ובכלל זה לנזק שמקורו בוירוס מחשב ואלמנטים פוגעניים אחרים. בכל מקרה, המועצה לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבחור להיכנס לאתר מקושר או לאתר צד ג’ כלשהו.

34. המועצה או מי מטעמה לא תישא באחריות בגין הקישורים, אתרי צד ג’, או כל הנובע מכך.

35. המועצה אינה אחראית לכללי הפרטיות הקיימים (או שאינם קיימים) בכל אתר שכזה ו/או למילויים של כללים אלה ו/או לתוכנו של אתר כזה והמועצה תהיה פטורה מאחריות לכל מידע, חומר ושירותים הנכללים בו. השימוש בלינק לאתר כאמור, אין בו משום התחייבות או מצג של המועצה כי היא ממליצה ו/או כי יש לה קשר ו/או כי היא מעודדת את המוצרים והשירותים המוצעים באותו אתר ו/או המידע הנכלל בו, ולכן המועצה לא תהיה אחראית לכל תקלה הנובעת מהמידע המוצע באותו אתר. אותו אתר עלול להציע אבטחה בהיקף שונה וברמה נמוכה יותר מזו המוצעת באתר זה ו/או שמדיניות הגנת הפרטיות שונה מזו המוצעת באתר זה.

36. איבחון תלמידים עם לקות למידה במכונים הנזכרים באתר נעשה ע”י המכונים והינו באחריותם והמועצה אינה צד לאיבחון ו/או לתוצאותיו. אין בסדר הופעתם של המכונים באתר משום עידוד או העדפה מצד המועצה לגבי מכון כלשהו.

 

הגבלת נזקים

37. בכל מקרה לא יהיו המועצה, לרבות עובדיה ומנהליה, אחראים כלפי המשתמש באתר לכל נזק ישיר, עקיף ו/או נזק תוצאתי, בין שהוא ממוני או בלתי ממוני (לרבות אך לא רק בגין אובדן רווח, אובדן מוניטין, אובדן מידע ואובדן תוכנה וכל מידע במערכת ההפעלה של המשתמש באתר, אשר קשורים בדרך כלשהי לשימוש באתר, בחומר, בתכנים, בפונקציות של האתר, ובחומרים ו/או בשל אי היכולת להשתמש באחד או יותר מאלה באתר זה או באתר שלינק מפנה אליו), וזאת אף אם ידוע למועצה או למי מטעמה על אפשרות לנזק כאמור.

 

פרסומים רשמיים של המועצה

38. במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של המועצה, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

 

הפנייה לכללי פרטיות

39. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכללי הפרטיות של האתר, כפי שיתפרסמו מעת לעת באתר.

 

פניות למועצה

40. בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המועצה, ניתן לפנות למועצה לכתובת: ת.ד. 4037, ירושלים 91040; או לפקס מס’: 02-5094444. Email: meida@che.org.il

 

‏‏