23/10/2019

מערכת ההשכלה הגבוהה 2010 – 2019

מאמצע העשור הנוכחי ישנה מגמת יציבות במספר הסטודנטים בעיקר בתואר הראשון, בשנה האחרונה נרשמה עליה במספרם והצפי הוא שעלייה זו תימשך גם בשנת תש"ף.

לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תש”ף– 2010/2019

על פי הערכות, בשנת תש"ף צפויים ללמוד ב- 61 המוסדות האקדמיים בישראל 313,600 סטודנטים[1], בהם: 236,450 סטודנטים לתואר ראשון, 64,180 סטודנטים לתואר שני, 11,870 סטודנטים לתואר שלישי ו-1,100 סטודנטים ללימודי תעודה[2].

כאשר בוחנים את מספר הסטודנטים לאורך עשור ניכר כי בשנים הראשונות של העשור, תש"ע-תשע"ה (2010 – 2015), נמשכה מגמת העלייה במספר הסטודנטים בכלל התארים אם כי בקצב איטי יותר לעומת השנים הקודמות. המחצית השנייה של העשור, תשע"ו – תשע"ט (2015-2019), מאופיינת ביציבות במספר הסטודנטים הכולל.

בשנת תשע"ט למדו בכלל המוסדות להשכלה גבוהה 308,320 סטודנטים לעומת  283,850 בשנת 2010. מאז שנת תשע"ה נכרת מגמת יציבות במספר הסטודנטים הכללי. בשנת תשע"ח נרשמו ירידות קלות בעיקר בתואר הראשון. בשנת תשע"ט, עלה מספר הסטודנטים לתואר ראשון בכ-1,500 והגיע ל-232,365, ובהתאם לתחזיות שהתקבלו מהמוסדות להשכלה גבוהה, בתש"ף אנו צופים שמספרם יעלה בכ-4,100 ויגיע ל-236,450.

הגידול שאנו צופים בתש"ף יחול בכל המוסדות להשכלה גבוהה, החל באוניברסיטאות המחקר, באוניברסיטה הפתוחה, במכללות האקדמיות המתוקצבות והן החוץ תקציביות ובמכללות האקדמיות לחינוך.

מגמת הגידול בתארים המתקדמים נמשכת. במהלך העשור מספר הסטודנטים לתואר שני גדל מ- 50,270 סטודנטים (תש"ע) ל- 64,180 סטודנטים (תחזית לתש"ף). בלימודי התואר השלישי חל גידול מ- 10,570 סטודנטים (תש"ע) ל- 11,870 סטודנטים (צפי לתש"ף).

 

ראיה רב שנתיתסטודנטים לפי תארים


הערה: מועד איסוף נתוני התחזית מתבצע על פי רוב כחודש לפני תחילת שנת הלימודים. ייתכנו שינויים קלים בתחזית לאור רישום סטודנטים בפתיחת השנה ובמועדים מאוחרים יותר.

[1] נתוני הסטודנטים המופיעים בדוח זה התקבלו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתיאום ובהנחיית הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה.

[2] נתוני התחזית כוללים את הלומדים באוניברסיטה הפתוחה. נתוני האוניברסיטה הפתוחה אינם כוללים כותבי עבודות. על פי נתוני האו"פ מדובר על 3,358 בתואר הראשון ו-174 בתואר שני בתשע"ט ו-3,500 בתואר הראשון ו-180 בתואר השני בתש"ף. נתונים אלו דווחו לראשונה ע"י האו"פ ללמ"ס החל מתשע"ט.