לשון עברית

החלטת המל"ג

החלטת מל"ג מיום 13.05.21 בנושא דוחות הוועדה להערכת איכות בלשון עברית:

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 21.05.13 בעניין דוחות הוועדה להערכת איכות בלשון עברית, ומחליטה כלהלן

הצעת החלטה:

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ביום 19.05.13 בעניין דוחות הערכת האיכות בלשון עברית:

  1. להודות לוועדה להערכת איכות בלשון עברית בראשות פרופ' ג'פרי קחהן על עבודתה הרבה והמקצועית.
  2. לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה.
  3. לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.
  4. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש נובמבר 2013 תכנית פעולה ליישום המלצות הוועדה הנוגעות אליו (כולל לו"ז), כמפורט בדוח הוועדה ובנספח המצ"ב.
  5. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש נובמבר 2014 דוח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה הנזכרות בסעיף 4 לעיל.
  6. לקיים מפגש עם כל ראשי המחלקות ללשון עברית בארץ לשם דיון בהמלצות הוועדה המופיעות בדו"ח הכללי, ובמיוחד הצורך לקיים חשיבה אסטרטגית לאומית שתבטיח ייצוג מקיף של התחומים המגוונים בלימודי הלשון העברית בישראל.

החלטת מל”ג מישיבתה ביום 21.5.13 – לשון עברית


אוניברסיטת בן גוריון – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית), אוניברסיטת בן גוריון – דוח הועדה (לשון עברית), תגובת אוניברסיטת בן גוריון (לשון עברית), אוניברסיטת בן גוריון – חוות דעת


אוניברסיטת בר אילן – דוח הועדה (לשון עברית)אוניברסיטת בר אילן – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית), תגובת אוניברסיטת בר אילן (לשון עברית), אוניברסיטת בר אילן – חוות דעת


אוניברסיטת חיפה – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית), אוניברסיטת חיפה – חוות דעת, אוניברסיטת חיפה – דוח הועדה (לשון עברית), תגובת אוניברסיטת חיפה (לשון עברית)


אוניברסיטת תל אביב – דוח הועדה (לשון עברית)אוניברסיטת תל אביב – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית)תגובת אוניברסיטת תל אביב (לשון עברית)אוניברסיטת תל אביב – חוות דעת


האוניברסיטה העברית – דוח הועדה (לשון עברית)האוניברסיטה העברית – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית), תגובת האוניברסיטה העברית (לשון עברית), האוניברסיטה העברית – חוות דעת