דו"חות הערכה בנושא מדעי התזונה

החלטת מל"ג

החלטת מל"ג מיום 01.01.13 בנושא דוחות הוועדה להערכת איכות במדעי התזונה :

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 27.12.12 בעניין דוחות הוועדה להערכת איכות במדעי התזונה, ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה להערכת איכות במדעי התזונה בראשות פרופ' אליס ליכטנשטיין על עבודתה הרבה והמקצועית.
  2. לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה.
  3. לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.
  4. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש יולי 2013 תכנית פעולה ליישום המלצות הוועדה הנוגעות אליו (כולל לו"ז), כמפורט בדוח הוועדה, בדוח הכללי ובנספח המצ"ב.
  5. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש ינואר 2014 דוח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה הנזכרות בסעיף 4 לעיל.
  6. המל"ג מביעה תמיכתה העקרונית בהמלצות הוועדה הבינלאומית בדבר הכללת הפרקטיקום בתכנית הלימודים, הרחבה משמעותית של מקומות הפרקטיקום וכן ביצירת עתודה אקדמית למחקר והוראה בתחום. בהתאם לכך יוקם פורום משותף לראשי המחלקות למדעי התזונה שעברו הערכה (או מי מטעמם), מנהלת המחלקה לתזונה במשרד הבריאות, נציג ות"ת וסטודנט למדעי התזונה שישמש כשמקיף, שידון בהמלצת הוועדה הבינלאומית לכלול את תקופת הפרקטיקום במסגרת התואר הראשון וכתוצאה מכך להאריך את משך הלימודים לתואר. הפורום יתבקש להעביר לות"ת ולמל"ג את חוות דעתו עד לחודש אפריל 2013.
  7. ראשי המחלקות מתבקשים לדון בנושאים המשמעותיים הנוספים העולים בדו"ח הכללי של ועדת ההערכה, בהם: הצורך בגיבוש תכנית אסטרטגית חמש שנתית שתכלול התייחסות להכשרת עתודת ההוראה והמחקר בתחום, ריענון הקוריקולום במדעי התזונה בכל רמות התואר, הפרדה בין מסלול קליני ומחקרי ועוד ולהגיש המלצותיהם לוות"ת ומל"ג.
  8. הוועדה לתכנון ותקצוב תתבקש לבחון את הנושאים השונים המופיעים בסעיפים 5-1 ,ו- 7 בנספח המצ"ב תחת: "המלצות למל"ג/ות"ת", ולהגיש התייחסותה לדברים עד חודש יולי 2013.
  9. להודיע לכל המוסדות שיגישו בקשה לפתיחת תכניות חדשות במדעי התזונה או שתכניות מטעמם במדעי התזונה נמצאות בשלבי אישור בוות"ת ומל"ג, כי ות"ת ומל"ג בוחנות את המלצת הוועדה הבינלאומית להכללת ההתנסות המעשית במסגרת הלימודים לתואר, וכי אישור שיוענק לפתיחת התכנית, ככל שיוענק, יהיה כפוף לכל החלטה שתתקבל בעניין זה ומותנה בהתחייבות המוסד לעמוד בה, לרבות בהחלטה מיום 11.11.29 בעניין דו"ח פיינרו.

החלטת מל"ג מישיבתה ביום 01.01.13