מדע המדינה ויחסים בינלאומיים

החלטת מל"ג

החלטת המל"ג מישיבתה ביום 29.11.2011 בנושא דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים במדע המדינה ויחסים בינלאומיים

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבתה ביום 27.11.11 בעניין דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים במדע המדינה ויחסים בינלאומיים בראשותו של פרופ' תומס ריסה על עבודתה הרבה והמקצועית.
  2. לאמץ את הדו"חות המסכמים של הוועדה (הדו"ח הכללי והדו"חות הפרטניים).
  3. לפרסם את דו"חות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג.
  4. על כל מוסד להגיש עד חודש יוני 2012 תכנית פעולה ליישום כלל המלצות הוועדה הנוגעות אליו (כולל לוח זמנים מפורט).
  5. על כל מוסד להגיש עד חודש יוני 2013 דו"ח ביניים אודות יישום תכנית הפעולה (כמפורט בסעיף הקודם).
  6. אוניברסיטת בר אילן: המל"ג מתייחסת בדאגה רבה להערות ועדת ההערכה בעניין היחסים ההדדיים בין הנהלת האוניברסיטה והמחלקה ולמצב התשתיות העומדות לרשות המחלקה ומבקשת לקבל עד ליום ה 1.3.2012 תכנית פעולה וצעדים שהמוסד מתכנן לנקוט על מנת לשפר מצב זה.
  7. אוניברסיטת בן גוריון: המל"ג רואה בחומרה רבה את הממצאים האקדמיים עליהם מצביעה הוועדה והעדר טיפול בהם מעלה ספקות לגבי המשך התכנית. הנהלת האוניברסיטה (הנשיאה והרקטור) מתבקשת להודיע על מחויבות המוסד לנקוט בצעדים הדרושים ליישום המלצות ועדת ההערכה. המוסד ימציא למל"ג עד ליום 2012.1.15 התחייבות זו כולל צעדים שבדעתו לנקוט. המוסד ימציא עד ליום 2012.4.1 תכנית פעולה כולל לו"ז ליישום ההמלצות. המועצה מצפה מהאוניברסיטה לערוך את התיקונים בהיבטים האקדמים בהתאם להמלצות ועדת האיכות הבינלאומית, כך שהדברים יחלו לבוא לידי ביטוי בשנת הלימודים, תשע"ג.
  8. יו"ר הוועדה הבינלאומית, פרופ' תומס ריסה, וחברת הוועדה פרופ' אלן אימרגוט יתבקשו לפעול כצוות אשר ילווה יישום ההמלצות במוסדות בכלל ובאוניברסיטאות בר אילן ובן גוריון בפרט.

החלטת מל"ג 27.11.11