דו”חות הערכה בנושא חינוך והוראת המדעים

החלטת מל"ג

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סם ויינברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה בתחום החינוך והוראת המדעים.
 2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית ומחליטה כדלקמן:
  א. הקמת צוות משותף לנציגים מכלל המערכות הרלוונטיות לתחום החינוך והכשרת המורים בישראל. הצוות יתבקש לבחון סוגיות אסטרטגיות הקשורות לכל מערך הכשרת המורים בישראל, בהתאם למנדט שיקבע ע"י ועדת המשנה להבטחת איכות בשיתוף עם תת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות.
  ב. בפתיחת תכניות לימודים חדשות בתחום החינוך וההוראה, יש לבחון במבט מערכתי את הצורך שהן משרתות ומידת השתלבותן במסגרת הקיימת בכלל המוסדות להשכלה גבוהה.
  ג. מומלץ למוסדות להשכלה גבוהה להקפיד על קביעת אמת מידה שקופה להערכת מחקר ופרסומים בתחום החינוך והוראת המדעים.
  ד. מומלץ כי בתהליכי קידום סגל, יתנו בתי הספר לחינוך משקל לתרומה ולמחויבות לקהילה המקצועית (חברות בוועדות לאומיות, הרצאות לקהל רחב, הנגשת מחקרים אקדמיים וכל תרומה אחרת לשיח הציבורי בנוגע לחינוך). מומלץ כי תיקי קידום יכללו פרסומים של מחקרים אקדמיים אשר הונגשו לפורומים מקצועיים לאומיים מחוץ לאקדמיה.
  ה. מומלץ למוסדות לפעול לגיוס פומבי עבור כל המשרות החדשות בבית ספר לחינוך, לרבות פרסום המשרה בערוצים בינלאומיים, על מנת למצוא את המועמדים הטובים ביותר האפשריים למשרות בתחומים ספציפיים.
  ו. יתקיים דיון עקרוני בהמלצת הוועדה הבינלאומית בנוגע לתכניות לתואר ראשון (BA) בחינוך לפיה:
  1. יש צורך בהמרה הדרגתית של כל התכניות הקיימות לתואר ראשון (BA) בחינוך במתכונת החד-חוגית, למתכונת דו-חוגית ו/או לתכניות משותפות לתואר ראשון ותעודת הוראה.
  2. אי פתיחה של תכניות חדשות לתואר ראשון (BA) בחינוך במתכונת חד-חוגית.
  הדיון יתקיים בתת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, בשיתוף עם ועדת המשנה להבטחת איכות וההמלצה תובא לאישור המל"ג.
  ז. עידוד לפתיחה והרחבה של תכניות לתואר שני ברמה אקדמית גבוהה המיועדות להעמקת הידע של מורים בתחום הדעת והוראת המקצוע בתחומים השונים.
  ח. לאור ממצאי הדו"ח והדיונים בנושא, יש לבחון את מודל התקצוב ומערך התמריצים הקיימים כיום בלימודי חינוך והכשרה להוראה.
  ט. יש לשקול את ממצאי הדו"ח ובחינת התחום בכללותו, גם בהקשר של תהליך מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לות"ת, המתרחש במקביל.

החלטת מל"ג


דוח הוועדה הכללידוח הוועדה הכללי – תרגום לעברית


דוח הוועדה – אוניברסיטת בן גוריוןתקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעבריתתגובת אוניברסיטת בן גוריון 21.12.2014תגובת אוניברסיטת בן גוריון 01.01.2015


דוח הוועדה- אוניברסיטת בר אילןתקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעבריתתגובת אוניברסיטת בר אילן


דוח הוועדה – אוניברסיטת חיפהתגובת אוניברסיטת חיפהתקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית


דוח הוועדה – אוניברסיטת תל אביבתקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעבריתתגובת אוניברסיטת תל אביב


דוח הוועדה – האוניברסיטה העבריתתקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעבריתתגובת האוניברסיטה העבריתתגובת האוניברסיטה העברית – 04.01.2015


דוח הוועדה – האוניברסיטה הפתוחהתקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעבריתתגובת האוניברסיטה הפתוחה 24.11.2014תגובת האוניברסיטה הפתוחה 27.11.2014


דוח הוועדה – הטכניוןתקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעבריתתגובת הטכניוןתגובת הטכניון 04.06.2015


דוח הוועדה – מכון ויצמןתקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעבריתתגובת מכון וייצמן