הערכת איכות

מה “חינוכי” בבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות?

דו”ח כללי: המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ’ סם ויינברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו”ח שהגישה בתחום החינוך והוראת המדעים. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית ומחליטה כדלקמן: א. הקמת צוות משותף לנציגים מכלל המערכות הרלוונטיות לתחום החינוך והכשרת המורים בישראל. הצוות יתבקש לבחון סוגיות אסטרטגיות הקשורות…

החלטת מל"ג

דו”ח כללי:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ’ סם ויינברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו”ח שהגישה בתחום החינוך והוראת המדעים.
 2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית ומחליטה כדלקמן:
  א. הקמת צוות משותף לנציגים מכלל המערכות הרלוונטיות לתחום החינוך והכשרת המורים בישראל. הצוות יתבקש לבחון סוגיות אסטרטגיות הקשורות לכל מערך הכשרת המורים בישראל, בהתאם למנדט שיקבע ע”י ועדת המשנה להבטחת איכות בשיתוף עם תת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות.
  ב. בפתיחת תכניות לימודים חדשות בתחום החינוך וההוראה, יש לבחון במבט מערכתי את הצורך שהן משרתות ומידת השתלבותן במסגרת הקיימת בכלל המוסדות להשכלה גבוהה.
  ג. מומלץ למוסדות להשכלה גבוהה להקפיד על קביעת אמת מידה שקופה להערכת מחקר ופרסומים בתחום החינוך והוראת המדעים.
  ד. מומלץ כי בתהליכי קידום סגל, יתנו בתי הספר לחינוך משקל לתרומה ולמחויבות לקהילה המקצועית (חברות בוועדות לאומיות, הרצאות לקהל רחב, הנגשת מחקרים אקדמיים וכל תרומה אחרת לשיח הציבורי בנוגע לחינוך). מומלץ כי תיקי קידום יכללו פרסומים של מחקרים אקדמיים אשר הונגשו לפורומים מקצועיים לאומיים מחוץ לאקדמיה.
  ה. מומלץ למוסדות לפעול לגיוס פומבי עבור כל המשרות החדשות בבית ספר לחינוך, לרבות פרסום המשרה בערוצים בינלאומיים, על מנת למצוא את המועמדים הטובים ביותר האפשריים למשרות בתחומים ספציפיים.
  ו. יתקיים דיון עקרוני בהמלצת הוועדה הבינלאומית בנוגע לתכניות לתואר ראשון (BA) בחינוך לפיה:
  1. יש צורך בהמרה הדרגתית של כל התכניות הקיימות לתואר ראשון (BA) בחינוך במתכונת החד-חוגית, למתכונת דו-חוגית ו/או לתכניות משותפות לתואר ראשון ותעודת הוראה.
  2. אי פתיחה של תכניות חדשות לתואר ראשון (BA) בחינוך במתכונת חד-חוגית.
  הדיון יתקיים בתת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, בשיתוף עם ועדת המשנה להבטחת איכות וההמלצה תובא לאישור המל”ג.
  ז. עידוד לפתיחה והרחבה של תכניות לתואר שני ברמה אקדמית גבוהה המיועדות להעמקת הידע של מורים בתחום הדעת והוראת המקצוע בתחומים השונים.
  ח. לאור ממצאי הדו”ח והדיונים בנושא, יש לבחון את מודל התקצוב ומערך התמריצים הקיימים כיום בלימודי חינוך והכשרה להוראה.
  ט. יש לשקול את ממצאי הדו”ח ובחינת התחום בכללותו, גם בהקשר של תהליך מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לות”ת, המתרחש במקביל.

המלצות הועדה

 

 1. מיפוי הטריטוריה: אנו ממליצים כי המועצה להשכלה גבוהה תכנס ועדה לעיצוב מדיניות אשר תבחן את כל שמונה הפקולטות לחינוך, ויפעל למפות את התכניות הקיימות שלהן. הוועדה צריכה לזהות נקודות של חפיפה וכפילות, ולזהות אזורים קריטיים לתהליך החינוך, שאולי חסר בהם כח אדם או שאינם קיימים בנוף האקדמי. המנדט של הוועדה צריך לכלול רפורמה בהכשרת מורים ברמת בתי ספר תיכוניים, ולהדגיש את האחריות המיוחדת שיש לאוניברסיטאות מחקר במשימה הזו. הוועדה צריכה לכלול חברים המייצגים ציבורים שונים במערכת החינוך של ישראל, כמו המועצה להשכלה גבוהה, פרופסורים מהפקולטות להוראה, נציגי המשרד ואגודת המורים, דמויות מפתח בעולם ההיי-טק והתעשייה, וכן הלאה. הוועדה תהיה אחראית לזהות כפל תכניות, להעלים תכניות מיותרות, להחליט לגבי עתיד תכניות התואר הראשון בחינוך, ולהמליץ בנוגע לתכנון ארוך טווח.

 

 1. חידוש הכנת מורים לבתי ספר תיכוניים. על הוועדה המתוארת לעיל לקבוע את הנתיב העתידי של הכנת מורים לבתי ספר תיכוניים. הוועדה תבחן את השיטות הטובות ביותר בחינוך מורים באוניברסיטאות מחקר מובילות בעולם. הוועדה תבקר באתרים ברחבי העולם, תזמין מאמרים, ותוציא קווים מנחים לחידוש הכנת מורים אוניברסיטאית בישראל. הקווים המנחים האלה צריכים להיות הבסיס בקרה פנימית על התכנית ולאישור חיצוני שלה.

 

 1. קביעת סדרי עדיפויות. לא סביר שהפקולטות להוראה ישנו מהותית את התכניות או הכיוון אם ההחלטה תהיה בידן. המועצה להשכלה גבוהה, יחד עם משרד החינוך, צריכה לקבוע אתגרי מפתח עבור החינוך הישראלי ולהוציא “קול קורא” לתכניות ויוזמות אשר יספקו מענה לאתגרים האלה. בעמודים 5-6 של דוח זה ציינו את תחומי המיקוד המומלצים בענינו.

 

 1. עידוד יזמות. ברוח דומה, המועצה להשכלה גבוהה צריכה לשקול “קולות קוראים” למענקים תואמים מהתעשייה וקרנות פרטיות כדי לעודד שותפות עם בסיס רחב שתוכל להתמודד עם שינוי חינוכי בקנה מידה גדול.

 

 1. הימנעות מכפילויות. המועצה להשכלה גבוהה צריכה לדרוש שמוסדות המבקשים אישור של תכנית חדשה לא יציינו רק מדוע יש צורך בתכנית, אלא גם יספקו מידע מערכתי לגבי האופן שבו שבע האוניברסיטאות האחרות מתייחסות לנושא, הן בפקולטות לחינוך שלהן והן במחלקות האקדמיות. בקשה כזו צריכה לכלול מידע לגבי סיכויי ההעסקה הקיימים לבוגרים שלה. אין לאשר תכנית אלא אם מצוין כיצד היא משתלבת בתכנית האסטרטגית הכוללת של המוסד, ועותק של תכנית זו צריך ללוות כל בקשה.

 

 1. התמקדות בחינוך. המועצה להשכלה גבוהה צריכה לנסח קווים מנחים אשר יסבירו לבכירי האוניברסיטאות ולנשיאים על התפקיד הייחודי של הפקולטות לחינוך באוניברסיטאות מחקר. קווים כאלה יספקו הנחייה בקבלת החלטות האם לאשר או לדחות בקשות לחברים חדשים בסגל. ההוראות האלה צריכות לכלול הנחייה מרכזית לפיה חיוני לגייס אנשי סגל אשר עבודתם היא חינוכית בעיקרה.

 

 1. יצירת מדדים משותפים. לא ניתן להצדיק את מערכת המדדים הנוכחית, שבה כל מוסד נוקט בגישה אחרת להערכת למידה. יש ליצור ולהטמיע מערכת אחת למדידת השפעת הלמידה בכל הפקולטות לחינוך.

 

 1. הפיכת חקר ההוראה לרלוונטי. מערכת התמריצים הנוכחית בשימוש המועצה להשכלה גבוהה לא מבחינה בין מחקר יישומי בבית ספר מקצועי ומחקר בסיסי שמתבצע במחלקה אקדמית. כתוצאה מכך, אין כמעט תמריץ לכך שהעבודה של חוקרים בתחום החינוך תגיע לקהל רחב יותר. המועצה צריכה לבחון דרכים חדשות למדוד השפעה (כמו למשל altmetrics) בשילוב מדדים מסורתיים. המדדים האלה צריכים לכלול, בין היתר, פרסומים בעברית ובערבית המכוונים לאנשי המקצוע, קורסים וסדנאות מקוונים, ולמידה ציבורית (למשל, מאמרים בעיתונות ובמגזינים) שמגיעים לקהל רחב.

 

 1. חשיבה מחדש על קידום. חברות באוניברסיטת מחקר משמעה שחבר סגל צריך לייצר מחקר איכותי. אבל מחקר חינוכי שנשאר רק על הדפים של כתב עת לא מועיל לאף אחד. אנו ממליצים בחום שפקולטות לחינוך ידרשו מהמועמדים לקידום להראות מחויבות להגיע לקהלים בישראל. המחויבות הזאת יכולה להתבטא באופנים רבים, כמו השתתפות בוועדות לאומיות, העברת הרצאות פומביות לקבוצות בקהילה, הופעה בתכניות טלוויזיה ורדיו, ותרומה בדרכים שונות לדיון הציבורי בנושאי חינוך. תיקי הקידום של המועמדים צריכים לכלול לפחות שני פרסומים שניתן לסווג אותם ב”תרגום למידה”, שבה מחקר אקדמי מועבר בשפה יום-יומית ומופץ לקהלים דוברי עברית וערבית.

 

 1. תכניות תואר ראשון והכנת מורים. תכניות תואר ראשון אוניברסיטאי צריכות להפסיק, בשלבים, להיות חד-חוגיות; כל התכניות החד-חוגיות צריכות להפוך בהדרגה לדו-חוגיות, או לתכניות משותפות לתואר ראשון ותעודת הוראה.

 

 1. העסקה/תכנון לעתיד. צריכים להתבצע חיפושים מערכתיים עבור כל המשרות החדשות בפקולטה לחינוך, לרבות פרסום המשרה בערוצים בינלאומיים, על מנת למצוא את המועמדים הטובים ביותר האפשריים למשרה, בין אם הם מוכרים כבר לוועדת האיתור או לא.

 

 1. אחריות חברתית. כל פקולטה לחינוך צריכה לבנות ולנהל אתר ייעודי, כפורום להפצת הממצאים לעוסקים בחינוך, קובעי מדיניות, הורים והציבור הרחב. עבור פקולטה לחינוך, ניהול דף פייסבוק, חשבון טוויטר ואתר עם סיכומים קלים לקריאה של המחקר הנוכחי צריכים להפוך לחלק בסיסי מהעבודה השוטפת. כפי שנכתב בהמלצה מס’ 3, יש להוציא “קול קורא” לחיפוש אחר רעיונות חדשניים לשימוש בטכנולוגיה כדי להגיע לקהלים גדולים יותר.

 

 1. העמקת הידע של המורים בנושאי הלימוד. המועצה להשכלה גבוהה צריכה להוציא קול קורא הצעות לתכניות תואר שני הדומות למודל רוטשילד-ויצמן במכון וימצן למדע, שבה מורים פעילים באים לאוניברסיטה לאחר צהריים אחד בשבוע, ושבהן מטרת התכנית לתואר שני היא להעצים ולהעמיק את הידע בנושאי הלימוד כפי שהוא מתקשר ללימוד לומדים שונים.

 

 1. תכניות משולבות תואר ראשון/תואר שני/תעודת הוראה. תוכנית “נחשונים” בבר אילן מאפשרת למועמדים מוכשרים לקבל תואר ראשון ושני וגם תעודת הוראה בארבע שנים. כל האוניברסיטאות צריכות לאמץ את המודל הזה בהתאם לקווים מנחים חדשים לגבי חינוך מורים באוניברסיטה (ראו המלצה מס’ 2).

ועדת הערכה ראשונה

כללי

דוח הוועדה הכללי - תרגום לעברית, דוח הוועדה

החלטת מלג - דוח כללי, החלטת מל"ג

דוח הוועדה הכללי, דוח הוועדה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דוח הוועדה - אוניברסיטת בן גוריון, דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת בן גוריון 21.12.2014, תגובת המוסד- הערכה

תגובת אוניברסיטת בן גוריון 01.01.2015, תגובת המוסד- הערכה

תקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, דוח הוועדה

החלטת מלג – אוניברסיטת בן גוריון, דוח הוועדה

אוניברסיטת בר-אילן

החלטת מלג – אוניברסיטת בר אילן, החלטת מל"ג

תקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, דוח הוועדה

דוח הוועדה- אוניברסיטת בר אילן, דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת בר אילן, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת חיפה

החלטת מלג – אוניברסיטת חיפה, החלטת מל"ג

תקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, דוח הוועדה

דוח הוועדה - אוניברסיטת חיפה, דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת חיפה, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב

דוח הוועדה - אוניברסיטת תל אביב, דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת תל אביב, תגובת המוסד- הערכה

תקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, דוח הוועדה

החלטת מלג - אוניברסיטת תל אביב, החלטת מל"ג

האוניברסיטה העברית בירושלים

תקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, דוח הוועדה

תגובת האוניברסיטה העברית, תגובת המוסד- הערכה

החלטת מל"ג - האוניברסיטה העברית, החלטת מל"ג

דוח הוועדה - האוניברסיטה העברית, דוח הוועדה

תגובת האוניברסיטה העברית - 04.01.2015, תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה הפתוחה

תגובת האוניברסיטה הפתוחה 27.11.2014, תגובת המוסד- הערכה

דוח הוועדה - האוניברסיטה הפתוחה, דוח הוועדה

תגובת האוניברסיטה הפתוחה 24.11.2014, תגובת המוסד- הערכה

החלטת מלג - האוניברסיטה הפתוחה, החלטת מל"ג

תקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, דוח הוועדה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

תקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, דוח הוועדה

תגובת הטכניון 04.06.2015, תגובת המוסד- הערכה

תגובת הטכניון, תגובת המוסד- הערכה

דוח הוועדה - הטכניון, דוח הוועדה

החלטת מלג - הטכניון, החלטת מל"ג

מכון ויצמן למדע

תקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, דוח הוועדה

החלטת מל"ג - מכון ויצמן, החלטת מל"ג

תגובת מכון וייצמן, תגובת המוסד- הערכה

דוח הוועדה - מכון ויצמן, דוח הוועדה