דו"חות הערכה בנושא מזרח תיכון

החלטת מל"ג

מעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים במזרח תיכון – תכניות פעולה ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות

המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את החלטת וועדת המשנה להערכת איכות מיום 1.11.2011 בנושא המעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים במזרח תיכון כלהלן:

בהתאם לסעיף ד' בהחלטת מל"ג מיום 22.3.2011 שעניינה דו"חות הוועדה להערכת הלימודים במזרח תיכון, הגישו חמשת המוסדות שעברו הערכה בתחום מזרח תיכון תכנית פעולה ליישום המלצות ועדת האיכות בתחום.

בישיבתה ביום 1.11.2011 דנה ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה בתכניות הפעולה אשר הגישו המוסדות כאמור לעיל, והחליטה לאשר את תכניות הפעולה ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות במזרח תיכון.

החלטת מל"ג 29.11.11