למידה דיגיטלית

מל"ג וות"ת ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי פועלים יחד לקידום הלמידה הדיגיטלית ככלי לשיפור איכות ההוראה וחווית הלמידה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם. בין היתר, הן פועלות לקידום והרחבת השימוש בקורסים אקדמיים דיגיטליים באמצעות סדרת קולות קוראים למוסדות להשכלה גבוהה. במסגרת קולות קוראים אלו ניתנת תמיכה, למוסדות המתוקצבים, להפקה ו/או להסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים והעלאתם לשתי פלטפורמות:

 • הפלטפורמה העולמית org – מדינת ישראל הצטרפה כ"חבר תורם" contributing) Member) ב- edX.org ובכך נפתחה האפשרות בפני כלל המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל להעלות קורסים דיגיטליים בפורמט MOOC ל-edX ללא עלות נוספת מצד המוסדות, תחת הכותר IsraelX, וזאת בתנאי סף הנוגעים לאיכות הקורסים ותחת מגבלה של עד 30 קורסים בשנה.
 • הפלטפורמה הלאומית קמפוס – פלטפורמה זו הוקמה עבור מדינת ישראל על בסיס הפלטפורמה הטכנולוגית open edX, המאופיינת בהיותה קוד פתוח (ראה: http://docs.edx.org). מעבר לרכיב האקדמי שבאחריות מל"ג וות"ת, פלטפורמת קמפוס משמשת גם משרדי הממשלה וגופים אקדמיים ואחרים לקידום קורסים דיגיטליים, כמו גם הכשרות מקצועיות בעברית, בערבית ובאנגלית.

 


מגפת הקורונה הביאה להאצה של השימוש בלמידה דיגיטלית במערכת ההשכלה הגבוהה, ומאמציה של ות"ת לקידומה במסגרת התכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב, קיבלו בשבועות האחרונים חשיבות ומשמעות יתרה. ברור לכל שההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה, ומחוצה להם, עברו שינוי רדיקלי, ויום המחר לא ידמה ליום האתמול. המצב החדש אליו נקלעה המערכת האקדמית מביא עמו אתגרים מרובים אך גם הזדמנויות חדשות. כדי להיערך כשורה לאתגרים אלו, ובמקביל לנצל את הפוטנציאל הגלום בהזדמנויות החדשות, מובאת בזאת תכנית תמיכה תלת-שנתית שמטרתה הקמה וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת.


תשתיות אלו יכללו: • תשתיות טכנולוגיות

 • תשתיות הון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי

 • מערכי מעקב, בקרה, ואיסוף נתונים לטובת שיפור ופיתוח הלמידה הדיגיטלית (ברמת המוסד) והיקף השימוש בלמידה דיגיטלית (ברמה הלאומית, לטובת דיווח ללמ"ס).


מוסד המעוניין לקבל תמיכה במסגרת תכנית זו נדרש להגיש מתווה לקידום ופיתוח של למידה דיגיטלית ולעמוד בהתחייבות המוסדות כמפורט בתכנית.


תכנית תמיכה למידה דיגיטלית 24.8.2020


תנאי סף להשתתפות: מוסד מתוקצב ע"י ות"ת.


תאריך אחרון להגשה: יום ראשון, 20 לדצמבר 2020.


 
 • קול קורא ראשון –

  שנה"ל תשע"ו, בתאריך 28.3.16, הוציאו מל”ג/ות”ת ומטה ישראל דיגיטלית קול קורא ראשון להפקת והעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים דיגיטליים)לפלפטפורמת edX.org .לכל מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל הייתה אפשרות להגיש עד שתי הצעות. בקול הקורא זכו תשעה קורסים כמפורט ברשימת הזוכים.
 • קול קורא שני-

  יצא בשנה"ל תשע"ז, ב-19.1.2017, להפקה ו/או הסבה והעלאה של קורסים אקדמיים דיגיטליים לפלטפורמה הלאומית, קמפוס, באחת משלוש הקטגוריות הבאות: קורסי ליבה, קורסי מופת או קורסים בהוראה. במסגרת הקול הקורא השני נבחרו 34 קורסים: 11 קורסי ליבה (6 במדעי הטבע ו-5 במדעי הרוח והחברה), 11 קורסי מופת (3 במדעי הטבע ו-8 במדעי הרוח והחברה) ו-12 קורסים בהוראה. הקורסים נמצאים בתהליך הפקה ויועלו לאתר קמפוס בסוף שנה"ל תשע"ח.


   • קול קורא שלישי –

  יצא בשנה"ל תשע"ז, ב-19.1.2017, להפקה ו/או הסבה והעלאה של קורסים אקדמיים דיגיטליים לפלטפורמת edX. הקורסים נמצאים בתהליך הפקה ויועלו לאתר קמפוס בסוף שנה"ל תשע"ח.


זוכי קולות קוראים 2 ו-3 ללמידה דיגיטלית


   • מסלול א’ – הפקה ו/או הסבה של קורסי בסיס וקורסי ליבה במדעי מחשב. במסלול זה נכללו רק הצעות המוגשות על ידי קונסורציום, המוגדר כשותפות של מספר מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה,, מתוקצבים יל ידי ות”ת, ובעלי הסמכה ממל”ג להעניק תואר בתכניות לימודים במדעי המחשב, ו/או במתמטיקה, ו/או בסטטיסטיקה.

  • מסלול ב’ – הפקה ו/או הסבה של קורסי בחירה במדעי המחשב וקורסים במדעי הנתונים. במסלול זה נכללו הצעות מכלל המוסדות להשכלה גבוהה, בין אם על בסיס פרטני ובין אם על בסיס שיתוף פעולה בין-מוסדי ו/או עם תעשיית ההיי-טק.
זוכים קול קורא 4 • בעקבות פניה של נציגים ממספר מוסדות בנוגע למסלול ולאור בחינה מחודשת של אופי והיקף הקורסים במסלול זה, הוכנסו מספר שינויים לקול הקורא שהופץ בנוסח החדש ב-8/7/2018. השינויים הוכנסו לאור תובנות שהתקבלו מן המומחים בתחום, ומתוך מטרה לוודא כי המעבר לפדגוגיות למידה חדשניות אינו פוגע באיכות ההוראה ובאופי הרב-גוני שלה, ונעשה באופן הדרגתי ומבוקר, תוך הפקת לקחים. השינויים המוצעים היו עבור מסלול א', מסלול ב' נשאר ללא שינוי למעט הארכת מועד ההגשה עד לתאריך ה-5/8/2018.
 • קול קורא חמישי – בתחום ההוראה וחינוך לפלטפורמה הלאומית קמפוס-IL

  אופן בחינת ההקול הקורא מיועד לעידוד העלאת קורסים אקדמיים מקוונים (MOOC-ים) בתחום ההוראה וחינוך לפלטפורמה הלאומית קמפוס-IL.

  מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת או משרד החינוך, המוסמכים להעניק תואר אקדמי מוכר בתכנית לימודים להכשרת עובדי הוראה וחינוך, יוכלו להגיש בקשות לקול קורא זה.

  את ההצעות החתומות על ידי הרקטור וסמנכ"ל הכספים של המוסד יש לשלוח לכתובת המייל: digital_learning@che.org.il, בצירוף כל הרכיבים כפי שמפורט בקול הקורא, עד לתאריך 1 למרץ 2020.


רשימת הקורסים הדיגיטליים הזוכים בקול קורא 5 הוראה וחינוך-אוקטובר 2020לכל מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל פתוחה האפשרות להגיש הצעות כתגובה לקולות הקוראים (בהתאם להנחיות המפורטות בכל קול קורא).


את ההצעות בוחנת וועדת הליווי ללמידה דיגיטלית הכוללת אנשי אקדמיה בכירים אשר יש להם נגיעה לעולם הפדגוגיה הטכנולוגית או החדשנות בהוראה, בלמידה ובתקשורת מדע באקדמיה, נציג "ישראל דיגיטלית", נציג הסטודנטים ונציגי מל”ג וות”ת.


לשם כך הוועדה נעזרת בשתי תת-וועדות שיפוט תחומיות, לתחומי מדעי הרוח והחברה ולתחומי מדעי הטבע. חברי תת הועדות נבחרו כאנשי אקדמיה מומחים בתחומם אך גם בעלי ראיה רחבה של תחומי דעת סמוכים ויכולת שיפוט של אטרקטיביות נושאי דעת לקהלים בינלאומיים, והבנה של היתרונות היחסיים של ישראל בזירה האקדמית.


 בהמשך לקולות הקוראים שפורסמו בשיתוף פעולה של מל"ג-ות"ת עם מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי אנו שמחים להודיע לכל המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים, כי ניתנת בזאת האפשרות להגיש בקשה להעלאת קורסים אקדמיים דיגיטליים לפלטפורמה הלאומית "קמפוס IL" ו/או לפלטפורמה הבינלאומית IsraelX באתר edX.org, כהגדרתן בקולות הקוראים, במימון עצמי. זאת לאחר קבלת אישור מטעם ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית של מל"ג וות"ת וישראל דיגיטלית, ובכפוף לעמידה בכל תנאי ההסכמים הקיימים בין מטה ישראל דיגיטלית ובין חברת edX, כהגדרתה בקולות הקוראים, וכן בדרישות המקצועיות של מטה ישראל דיגיטלית.


את הבקשה יש להגיש באמצעות הקישור מטה


בקשה להעלאת קורסים אקדמיים ללא תמיכה כספית לפלטפורמת קמפוס ו/או edX.org


הודעה למוסדות להשכלה גבוהה בדבר העלאת קורסים מקוונים לא מתוקצבים