למידה דיגיטלית

מל”ג וות”ת ומטה המיזם הלאומי “ישראל דיגיטלית” במשרד לשוויון חברתי פועלים יחד לקידום הלמידה הדיגיטלית ככלי לשיפור איכות ההוראה וחווית הלמידה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם. בין היתר, הן פועלות לקידום והרחבת השימוש בקורסים אקדמיים דיגיטליים באמצעות סדרת קולות קוראים למוסדות להשכלה גבוהה. במסגרת קולות קוראים אלו ניתנת תמיכה, למוסדות המתוקצבים, להפקה ו/או להסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים והעלאתם לשתי פלטפורמות:

 • הפלטפורמה העולמית org – מדינת ישראל הצטרפה כ”חבר תורם” contributing) Member) ב- edX.org ובכך נפתחה האפשרות בפני כלל המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל להעלות קורסים דיגיטליים בפורמט MOOC ל-edX ללא עלות נוספת מצד המוסדות, תחת הכותר IsraelX, וזאת בתנאי סף הנוגעים לאיכות הקורסים ותחת מגבלה של עד 30 קורסים בשנה.
 • הפלטפורמה הלאומית קמפוס – פלטפורמה זו הוקמה עבור מדינת ישראל על בסיס הפלטפורמה הטכנולוגית open edX, המאופיינת בהיותה קוד פתוח (ראה: http://docs.edx.org). מעבר לרכיב האקדמי שבאחריות מל”ג וות”ת, פלטפורמת קמפוס משמשת גם משרדי הממשלה וגופים אקדמיים ואחרים לקידום קורסים דיגיטליים, כמו גם הכשרות מקצועיות בעברית, בערבית ובאנגלית.

  • קול קורא ראשון –

  שנה”ל תשע”ו, בתאריך 28.3.16, הוציאו מל”ג/ות”ת ומטה ישראל דיגיטלית קול קורא ראשון להפקת והעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים דיגיטליים)לפלפטפורמת edX.org .לכל מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל הייתה אפשרות להגיש עד שתי הצעות. בקול הקורא זכו תשעה קורסים כמפורט ברשימת הזוכים.
 • קול קורא שני-

  יצא בשנה”ל תשע”ז, ב-19.1.2017, להפקה ו/או הסבה והעלאה של קורסים אקדמיים דיגיטליים לפלטפורמה הלאומית, קמפוס, באחת משלוש הקטגוריות הבאות: קורסי ליבה, קורסי מופת או קורסים בהוראה. במסגרת הקול הקורא השני נבחרו 34 קורסים: 11 קורסי ליבה (6 במדעי הטבע ו-5 במדעי הרוח והחברה), 11 קורסי מופת (3 במדעי הטבע ו-8 במדעי הרוח והחברה) ו-12 קורסים בהוראה. הקורסים נמצאים בתהליך הפקה ויועלו לאתר קמפוס בסוף שנה”ל תשע”ח.


   • קול קורא שלישי –

  יצא בשנה”ל תשע”ז, ב-19.1.2017, להפקה ו/או הסבה והעלאה של קורסים אקדמיים דיגיטליים לפלטפורמת edX. הקורסים נמצאים בתהליך הפקה ויועלו לאתר קמפוס בסוף שנה”ל תשע”ח.


זוכי קולות קוראים 2 ו-3 ללמידה דיגיטלית


   • מסלול א’ – הפקה ו/או הסבה של קורסי בסיס וקורסי ליבה במדעי מחשב. במסלול זה נכללו רק הצעות המוגשות על ידי קונסורציום, המוגדר כשותפות של מספר מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה,, מתוקצבים יל ידי ות”ת, ובעלי הסמכה ממל”ג להעניק תואר בתכניות לימודים במדעי המחשב, ו/או במתמטיקה, ו/או בסטטיסטיקה.

  • מסלול ב’ – הפקה ו/או הסבה של קורסי בחירה במדעי המחשב וקורסים במדעי הנתונים. במסלול זה נכללו הצעות מכלל המוסדות להשכלה גבוהה, בין אם על בסיס פרטני ובין אם על בסיס שיתוף פעולה בין-מוסדי ו/או עם תעשיית ההיי-טק.
זוכים קול קורא 4 • בעקבות פניה של נציגים ממספר מוסדות בנוגע למסלול ולאור בחינה מחודשת של אופי והיקף הקורסים במסלול זה, הוכנסו מספר שינויים לקול הקורא שהופץ בנוסח החדש ב-8/7/2018. השינויים הוכנסו לאור תובנות שהתקבלו מן המומחים בתחום, ומתוך מטרה לוודא כי המעבר לפדגוגיות למידה חדשניות אינו פוגע באיכות ההוראה ובאופי הרב-גוני שלה, ונעשה באופן הדרגתי ומבוקר, תוך הפקת לקחים. השינויים המוצעים היו עבור מסלול א’, מסלול ב’ נשאר ללא שינוי למעט הארכת מועד ההגשה עד לתאריך ה-5/8/2018.


 לכל מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל פתוחה האפשרות להגיש הצעות כתגובה לקולות הקוראים (בהתאם להנחיות המפורטות בכל קול קורא).


את ההצעות בוחנת וועדת הליווי ללמידה דיגיטלית הכוללת אנשי אקדמיה בכירים אשר יש להם נגיעה לעולם הפדגוגיה הטכנולוגית או החדשנות בהוראה, בלמידה ובתקשורת מדע באקדמיה, נציג “ישראל דיגיטלית”, נציג הסטודנטים ונציגי מל”ג וות”ת.


לשם כך הוועדה נעזרת בשתי תת-וועדות שיפוט תחומיות, לתחומי מדעי הרוח והחברה ולתחומי מדעי הטבע. חברי תת הועדות נבחרו כאנשי אקדמיה מומחים בתחומם אך גם בעלי ראיה רחבה של תחומי דעת סמוכים ויכולת שיפוט של אטרקטיביות נושאי דעת לקהלים בינלאומיים, והבנה של היתרונות היחסיים של ישראל בזירה האקדמית.


 


בקשה להעלאת קורסים אקדמיים ללא תמיכה כספית לפלטפורמת קמפוס ו/או edX.org