תנאי העסקה

להלן הנחיות ות"ת לתנאי העסקה ודירוג של סגל במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות, בהיתר או בהכרה של המועצה להשכלה גבוהה.

לקובץ ההנחיות

הנחיות אלו תואמות את הסדרי ההעסקה והשכר שאושרו על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה והממונה על השכר במשרד האוצר.

לא ניתן להנהיג שינויים במסלולי העסקה, שכר ותנאי העסקה ללא אישור ות"ת והממונה על השכר במשרד האוצר.

באוקטובר 2015 אישרה הות"ת עדכון לגבי תוספת תפקיד לראשי מחלקות אקדמיות.

לקובץ העדכון