מלגות לסטודנטים

 


מפעל החונכות פר”ח (פרויקט חונכות) הוקם בשנת 1973. במסגרת הפרויקט משמשים סטודנטים מתנדבים חונכים לילדים בגילאי בית הספר תמורת מלגה. על הסטודנט להקדיש בדרך כלל ארבע שעות חונכות בשבוע בשתי פגישות בנות שעתיים כל אחת.


פר”ח פועל בכל המוסדות להשכלה גבוהה אשר קיבלו היתר או הכרה מהמל”ג, לרבות המכללות שאינן נתמכות מתקציב המדינה.


בשנת הלימודים תשע”ח, בהתאם להחלטת הנהלת פר”ח, תוקצבו– 19,870 מלגות פר”ח, ות”ת העניקה 16,706 מלגות ואת היתר העניקו משרד החינוך (באמצעות ות”ת), משרד הכלכלה ומקורות אחרים. עלות כוללת לחונך הסתכמה בכ-6.5 אלפי ₪.


בעקבות החלטת ממשלה החל משנה”ל תשע”ז תגדל התוספת לחונכים אשר ביצעו 10 ימי שירות מילואים פעיל ומעלה בשנה העוקבת לכ-2,600 ש”ח.


במהלך תשע”ח בחנה הנהלת פר”ח מודלים שונים להפעלת התכנית במטרה ליצור הבנה מעמיקה ורחבה של החונכות. לפיכך הוחלט לבחון מודל על פיו החונכות תכלול מרכיב הדרכתי של כ 20 שעות בשנה (וכ 100 שעות חונכות), אשר יעלה את המודעות של הסטודנטים לסוגיות חינוכיות וחברתיות הרווחות בקהילה ובמדינה. בנוסף תשונה מתכונת הליווי לחונכי פר”ח מליווי אישי לליווי קבוצתי, אשר תאפשר ליצור קהילת חונכים רפלקטיבית ולומדת.


בתשע”ט יופעל פיילוט של מודל ההפעלה באחת ממינהלות פר”ח במטרה לפעיל את המודל באופן מלא החל מתש”פ.


ניתן להגיש מועמדות לפר”ח באמצעות אתר האינטרנט, למידע נוסףלחצ/י כאן להודעת משרד החינוך בנושא מלגות קרן הסיוע


קרן הסיוע לסטודנטים הינה ועדת משנה של ות”ת המורכבת מנציגי ות”ת, משרד החינוך ומשרד האוצר. בראש הוועדה עומד חבר ות”ת.

הקרן מחלקת מענקים והלוואות על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים. קרן הסיוע מתווה את המדיניות בנושא הסיוע לסטודנטים, החל בקביעת הקריטריונים לזכייה, וכלה בקביעת גובה המלגות, ההלוואות שיינתנו ואופן חלוקת התקציב ביניהם.


קיימות שלוש רמות של מענקים ורמה אחת של הלוואה, בהתאם לפירוט הבא: מענק על סך 12,480 ₪, 6,240 ₪ ו-4,000 ₪, והלוואה על סך 7,000 ₪, בהתאם לדירוגם על פי הקריטריונים של הקרן.

בהתאם להחלטת הממשלה גדל תקציב קרן הסיוע בשנה”ל תשע”ו ב-41,000 אלפי ש”ח, כך שכ  19,000 סטודנטים קיבלו סיוע מהקרן, כ 4,000 מהם קיבלו  סיוע בסך 12,480 ₪.

החל משנה”ל תשע”ז עודכנו הקריטריונים לקרן ובהתאם למדיניות ות”ת, התווסף קריטריון תמיכה מוגדל לתלמידי מקצועות ה-STEM


(Science, Technology, Engineering, Math)


כמו כן יצוין כי, הגשת הבקשות לקרן עברה  לפורמט דיגיטלי .


למידע נוסף ניתן לפנות לחברת טלדור:

טלפון: 08-6776032, 1700-505-885

פקס: 077-2270127, 08-6776030

כתובת מייל: milgot@taldor.co.il


 


למידע מפורט לשנה”ל תשע”חלהלן מספר מקורות, בהם ניתן למצוא מידע אודות אפשרויות שונות לקבלת מלגות וסיוע לסטודנטים:


דיקאנט הסטודנטים ואגודת הסטודנטים במוסד הם מקורות בהם ניתן לקבל מידע אודות קרנות סיוע ואפשרויות נוספות של סיוע כלכלי בהן ניתן להיעזר במהלך תקופת הלימודים. בנוסף, לגופים אלה אפשרות לסייע, במקרים מסוימים, גם במלגות לזכאים, שמקורן בקרנות פנימיות של המוסד. פרטים מדויקים יותר ניתן לקבל, כאמור, בדיקאנט הסטודנטים ובאגודת הסטודנטים במוסד.


מלגות של התאחדות הסטודנטים –  התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מפעילה מלגות על בסיס מעורבות חברתית בלבד, מלגות אלו אינן מוענקות על בסיס סוציו-אקונומי, למידע נוסף באתר התאחדות הסטודנטים.


מלגות, מענקים והלוואות ללימודים באקדמיה דרך משרד החינוך למידע נוסף באתר משרד החינוך.


 


באיסוף המידע בנוגע למקורות הסיוע שלעיל, כדאי להתחיל עוד טרם תחילת שנת הלימודים. כמו-כן מומלץ לשים לב למועדי הגשת הבקשות למלגה אצל הגופים השונים. מועדים אלה יכולים להשתנות מגוף לגוף.