פטור מלימודי אנגלית לתואר ראשון

להחלטת מל"ג המלאה לחץ/י כאן

 

המועצה רואה חשיבות באחידות רמת הלימודים באנגלית במסגרת התואר האקדמי ובהכרה הדדית בין המוסדות להשכלה גבוהה בלימודים אלה.

על מנת להבטיח אחידות, המוסדות יעריכו את הידע באנגלית לצורך סווג לרמות לימוד במהלך התואר הראשון אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים ומקובלים בישראל דוגמת מבחן אמי”ר או אמיר”ם, או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

חלוקה לרמות עפ”י ציון הבחינה שם הרמה מספר שעות לימוד מספר הסטודנטים המומלץ בכל כיתה
פסיכומטרי / אמיר”ם אמי”ר
134+ 234+ פטור
120-133 220-233 מתקדמים ב’ 4 שש”ס 30 סטודנטים
100-119 200-219 מתקדמים א’ 4 שש”ס 30 סטודנטים
85-99 185-199 בסיסי 6 שש”ס 30 סטודנטים
70-84 170-184 טרום בסיסי ב’ 6 שש”ס 20 סטודנטים
או
50-69 150-169 טרום בסיסי א’ 8 שש”ס 20 סטודנטים

 

הערה: תלמיד המסווג לרמת טרום-בסיסי ילמד סמסטר אחד בטרום בסיסי א’ או ב’ על פי ציון המבחן שלו. בגמר רמה זו, ילמד בכל אחת מן הרמות הבאות, כך שלימודי האנגלית מהרמה הנמוכה ביותר יארכו 4 סמסטרים.

 

סטודנט נדרש להגיע לרמה של לפחות 85 בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או ציון 85 במבחן אמיר”ם, או ציון של 185 במבחן אמי”ר על מנת להתקבל לקורס אנגלית ברמה הבסיסית.

סטודנט אשר אינו עומד בתנאים אלה בשעת הקבלה למוסד יוכל להתקבל ללימודים ובלבד שילמד את הקורסים המקצועיים במקביל ללימודי האנגלית.

על הסטודנט להגיע לרמת ידע בסיסית באנגלית (סיום בהצלחה של קורס טרום בסיסי) עד סוף שנה א’ אחרת, לא יורשה לעבור לשנה ב’. המוסד יהיה רשאי, במקרים חריגים ומנומקים לאפשר הארכת התקופה לעמידת סטודנטים בודדים ברמת ידע בסיסית באנגלית.

סטודנט שסיים קורס אחד יוכל לעבור לרמה גבוהה יותר מבלי להיבחן בבחינות חיצוניות כאמור.

למען הסר ספק, סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו להחליט להיבחן במבחנים החיצוניים כאמור לעיל על-מנת שתיקבע מחדש רמת האנגלית שלו לצורך סיווגו, לרבות לצורך מתן פטור.

כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודיהם במוסד, למעט סטודנטים שסווגו לרמת מתקדמים א’ או רמת מתקדמים ב’ שיוכלו להתחיל את לימודיהם במהלך כל שנת הלימודים הראשונה.

פטור מלימודי אנגלית ינתן מציון 134 ומעלה בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי ובמבחן האמיר”ם, מציון של 234 במבחן האמי”ר או ע”י סיום רמת מתקדמים ב’ בלבד. לא יינתן פטור מחובות אנגלית ללא עמידה בבחינות המתאימות.

כל הסטודנטים נדרשים לסיים את חובות האנגלית, עד לרמת פטור, לא יאוחר מסוף השנה של השנה הקודמת לשנה האחרונה של לימודיהם (לדוגמא סוף שנה ב’ לתואר תלת-שנתי וסוף שנה ג’ לתואר ארבע-שנתי).

סטודנט שלא עמד במועד זה לא יורשה לעבור לשנה הבאה.

סטודנטים שלא סיימו את חובותיהם באנגלית כנדרש, לא יורשו להירשם לסמינרים בתואר עד להשלמת חובותיהם באנגלית.