שלבי האקדמיזציה – אישור תכניות לימוד/מוסדות

בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי”ח – 1958, המועצה להשכלה גבוהה היא המוסד הממלכתי לענייני ההשכלה הגבוהה במדינה, ולה הסמכות, בין היתר, להכיר במוסד להשכלה גבוהה ולהסמיכו להעניק תארים אקדמיים.

למידע על המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע”י מל”ג ותכניות הלימוד המאושרות

 

שלבי האקדמיזציה של מוסד חדש הם:
שלב ההיתר – הוא השלב הראשון בתהליך האקדמיזציה של מוסד חדש. היתר ניתן באישור ות”ת ומל”ג לאחר שהוכחה עמידתו של המוסד בדרישות תכנוניות, אקדמיות, משפטיות, תקציביות ופיננסיות והוא מהווה למעשה אישור לפתיחה ולקיום של מוסד להשכלה גבוהה. בהתאם לנהלי המל”ג, שלב זה כולל גם את שלב אישור פרסום והרשמה לתוכניות לימודים (כמפורט בהמשך). בשלב זה המוסד רשאי לקיים לימודים אך עדיין אינו מוכר כמוסד להשכלה גבוהה ואינו מוסמך להעניק לבוגריו תואר אקדמי. בהתאם לחוק, תוקפו של ההיתר הוא לארבע שנים.שלב ההכרה וההסמכה – בשלב זה מכירה המועצה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה והיא רשאית להסמיכו להעניק תואר אקדמי בתכניות הלימודים בהן קבל אישור פרסום והרשמה. על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, מוסד מוכר הוא תאגיד כשר לתבוע ולהיתבע והוא נהנה מעצמאות אקדמית ומינהלית, במסגרת תקציבו. הסמכת המוסד להעניק תואר אקדמי ניתנת עבור כל תכנית באופן נפרד.

שלבי האקדמיזציה של תכניות לימודים חדשות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה הם:
שלב אישור פרסום, הרשמת סטודנטים והתחלת לימודים – ניתן בהסתמך על המלצה חיובית של ת”ת, לאחר חוות דעת של ועדת בדיקה מקצועית שהוקמה ע”י המועצה ובאישור המועצה. בשלב זה המוסד עדיין אינו מוסמך להעניק תואר אקדמי בתכנית. אחד התנאים לקבלת היתר הוא הצגת “רשת ביטחון” לתכנית (היינו – התחייבות מוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה אחר, לקבלת הסטודנטים בתכנית המבוקשת לתכנית דומה הקיימת אצלו, בתכניות לתואר שני – אפשרות להסדר מינהלי) שתופעל במידה והמוסד לא יקבל הסמכה להעניק את התואר.

שלב ההסמכה

בשלב זה מסמיכה המועצה את המוסד להשכלה גבוהה המוכר להעניק תואר אקדמי בתכנית.