תכניות מיוחדות של ות"ת

הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה

תכנית "הישגים" פועלת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירי הפריפריה החברתית והגאוגרפית במדינת ישראל ומבוססת על שיתוף פעולה בין המועצה להשכלה גבוהה, קרן גרוס, קרן רוטשילד קיסריה ורשויות מקומיות. התכנית פועלת ב- 32 ישובים ברחבי הארץ, ובכלל זה ישובים יהודים, ערבים, דרוזים ובדואים.

רכזי "הישגים" בישובים מאתרים צעירים פוטנציאליים אשר לא פנו עד כה ללימודים גבוהים במטרה לסייע להם להסיר חסמים, לבחור תחום לימודים וללוות אותם בדרכם אל העולם האקדמי. התכנית שואפת להגדיל את שיעור ההשתתפות של צעירי הפריפריה בהשכלה הגבוהה.

 

תכנית "רואד" (הישגים לחברה הערבית)בשנה"ל תשע"ח הרחיבה התוכנית את פעילותה בחברה הערבית בכ-10 אשכולות של ישובים, מחציתם בישובי החברה הבדואית כחלק מהחלטת ממשלה 2397 לפיתוח כלכלי וחברתי של החברה הבדואית בדרום. סה"כ פעלה התכנית בשנה"ל תשע"ח בכ – 40 אשכולות (הכוללים כ 60 ישובים) בכלל החברה הערבית, לרבות בישובים דרוזים, בדואים ומזרח ירושלים. בתשע"ט צפויה התכנית לגדול ב3.5 תקנים נוספים, 2 מהם יועדו לטובת ההרחבה במזרח י-ם  כחלק מהחלטות ממשלה 1775 ו-3790 לפיתוח כלכלי וחברתי של מזרח י-ם.

לצפייה בסרטון על התכנית לחץ כאן

 

תכנית הישגים להיי-טק – במסגרת החלטת ממשלה מיום 23.09.2014 בנושא תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום (החלטה מס' 2025), החליטה הממשלה על גיבוש תכנית שתכליתה להכשיר צעירים למקצועות ההנדסה והמדעים המדויקים בפריפריה.

מטרת התכנית הינה להעניק הזדמנות לצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ובעיקר מאזור הדרום, ללא נתוני קבלה ללימודים אקדמיים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה והמתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים, אך עוברים מבחני מיון המעידים על פוטנציאל הצלחה בתחומים הללו, להתקבל ללימודים אקדמיים ולרכוש תואר ראשון בהנדסה ובמדעים מדויקים במיטב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

התכנית מעניקה לסטודנטים משלב קדם המכינה ועד סיום התואר פטור משכ"ל, דמי קיום, מעטפת לימודית וחברתית, יועצים, מחשב נייד ועוד.

התכנית פעלה בתשע"ו בטכניון ובאוניברסיטת בן גוריון והחל משנה"ל תשע"ז תפעל גם באוניברסיטת בר אילן.

 

הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה

במסגרת התכנית הרב שנתית של ות"ת תפעל החל משנה"ל תשע"ז תכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה. התכנית תכוון, בין היתר, להגדלת שיעור הסטודנטים יוצאי הקהילה האתיופית בהשכלה הגבוהה, לצמצום נשירתם ולהגדלת שיעור השתתפותם בתארים מתקדמים ובקרב הסגל האקדמי. בראש התכנית תעמוד ועדת היגוי לנושא.

במהלך שנה"ל תשע"ז, תמפה ועדת ההיגוי את החסמים לכניסה לאקדמיה ולמיצוי ההשכלה הגבוהה בקרב יוצאי אתיופיה, תתווה תכנית מקיפה ומפורטת לנושא אשר תכלול תקצוב למוסדות בגין הפעלת התכנית.

 

תכניות לאוכלוסייה החרדית:

פרויקט המח"רים

המועצה להשכלה גבוהה משקיעה משאבים ומאמצים רבים להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית. במהלך השנים האחרונות פעילות מל"ג-ות"ת פתחה לרווחה את שערי ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה שעד אז הדירה רגליה ממנה כמעט באופן מוחלט.

פרויקט המח"רים (מסגרות חרדיות), הפועל החל משנת הלימודים תשע"ג, מהווה את ליבת התוכנית. במסגרת הפרויקט, הוקמו כ-14 מסגרות ייעודיות לאוכלוסיה החרדית במגוון מוסדות אקדמיים – מתוקצבים, שאינם מתוקצבים ומכללות להכשרת מורים – במבחר תחומי לימוד ובפריסה ארצית. התוכניות לחרדים כוללות מגוון רחב של תחומי לימוד, הנדסה, אמנות, אדריכלות, עזר רפואי, חינוך, ניהול, משפטים וכו'.

תוכנית המלגות וההלוואות

החל משנת 2012, מפעילה ות"ת את 'התוכנית להלוואות ומלגות לסיוע בשכ"ל לסטודנטים חרדים בהשכלה הגבוהה'. עפ"י התוכנית, כל סטודנט חרדי העומד בקריטריונים שיקבעו ע"י ות"ת, יוכל לקבל הלוואה בגובה שכ"ל. לאחר קבלת הזכאות לתואר, תהפוך חלק מההלוואה למלגה. גובה המלגה יהיה בהתאם לתחום הלימודים: 70% מגובה ההלוואה לתחומים יישומיים ונדרשים, ו-40% ליתר התחומים. כאשר המטרה היא לעודד לימודים של מקצועות יישומיים. בהקמתה, מרץ 2012, יועדה התוכנית לגברים בלבד. החל מינואר 2013, התוכנית הורחבה וגם נשים חרדיות זכאיות להשתתף בה. בתשע"ו כ-2,500 סטודנטים וסטודנטיות השתתפו בתוכנית.

התוכנית מופעלת ע"י קרן קמ"ח.

שילוב סטודנטים חרדים בתארים מתקדמים בפסיכולוגיה

החל משנה"ל תשע"ד מופעלת התוכנית לשילוב סטודנטים חרדים בלימודי המגמות הטיפוליות לתואר שני בפסיכולוגיה.

מטרת התוכנית היא הנגשת לימודי התואר השני בפסיכולוגיה במסלולים הטיפוליים (פסיכולוגיה קלינית – מבוגר וילד, חינוכית ושיקומית) עבור סטודנטים מהציבור החרדי. במסגרת התוכנית, הסטודנטים החרדים ישתלבו בתכניות הקיימות לתואר שני טיפולי בפסיכולוגיה.

האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת בן גוריון משתתפות בתוכנית. בשנת הלימודים תשע"ז הוקצו ע"י המוסדות במסגרת התוכנית 27 מקומות ייעודיים לסטודנטים חרדים.

למידע נוסף – התכנית הרב שנתית