משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
מ”מ מזכיר/ה לס.יו”ר מל”ג וליח’ החשבות
גיוס 9-19
24/07/2019

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס 8-19
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
ממונה מחקר ואסטרטגיה
מכרז פומבי מס' 4-2019
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת באגף תקצוב
מכרז פומבי מס' 3-2019
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ סגנ/ית חשב
גיוס 5-19
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס 7-19
משרה סגורה
סטודנט/ית לתחום מלגות מצויינות
סטודנט 9-19
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת סטודנטים בינלאומיים
גיוס -6 19
משרה סגורה
סטודנט/ית לתחום מלגות מצויינות
סטודנט 8-19
משרה סגורה
סטודנט/ית לאגף דוברות
סטודנט 7-19
משרה סגורה
טען עוד