מלגות לדוקטורנטים מצטיינים

מטרות התוכנית:  • הכשרת סגל הוראה ומחקר שיקדם ויעשיר את המחקר במדעי הרוח במדינת ישראל.

  • לעודד סטודנטים מצטיינים לפנות ללימודי מחקר בתחומי מדעי הרוח.


תקופת המלגה: המלגות הן תלת-שנתיות לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 80,000 ש”ח לשנה. השתתפות ות”ת במלגה עומדת  על סך 40,000 ₪ לשנה, 50% מסך המלגה, והיא מותנית בהשתתפות מקבילה באותו הסכום, אשר ממומנת ע”י האוניברסיטה בה לומד המלגאי.


מס’ המלגות:  מדי שנה מעניקה הות”ת עד 20 מלגות.


מלגות רוטנשטרייך- תקנון תשפאמטרות התכנית הן:  • עידוד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השלישי באוניברסיטאות בארץ, תוך פיתוח מצוינות אקדמית, תרומה לקהילה האקדמית וצמצום פערים בין פריפריה ומרכז בחברה הישראלית.

  • עידוד השתלבותם (בטווח הארוך) של מקבלי התואר השלישי מהפריפריה בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה.


 תקופת המלגה: המלגה היא תלת-שנתית והיא ניתנת לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 62,200 ₪ לשנה למשך 3 שנים אקדמיות, מזה 52,200 ₪ לשנה הקצבת ות”ת ו-10,000 ₪ לשנה שישולמו ע”י האוניברסיטה לכל מלגאי. בנוסף תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל מלגאי סכום שנתי של 10,000 ₪ לכיסוי הוצאות מחקר.


מס’ המלגות:  מדי שנה מעניקה הות”ת 10 מלגות.


מלגות לבציון- תקנון תשפא


 מטרות התוכנית:  • לעודד סטודנטים מהחברה הערבית ובני המיעוטים לפנות ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות המחקר בישראל.

  • להרחיב בטווח הארוך את מספר חברי הסגל האקדמי מהחברה הערבית ובני המיעוטים במדינת ישראל.


תקופת המלגה: המלגה היא תלת-שנתית והיא ניתנת לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה:  המלגה הינה בסך 62,200 ₪ לשנה למשך 3 שנים אקדמיות, מזה 52,200 ₪ לשנה הקצבת ות”ת ו-10,000 ₪ לשנה שישולמו ע”י האוניברסיטה לכל מלגאי. בנוסף תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל מלגאי סכום שנתי של 10,000 ₪, לכיסוי הוצאות מחקר.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות עד 14 מלגות.


מלגות לדוקטורנטים בני החברה הערבית- תקנון תשפא


 מטרות התכנית  • עידוד והרחבת המחקר האקדמי על כלכלת ישראל- הן בתחומי המאקרו והן בתחומי המיקרו.

  • עידוד מחקרים כלכליים תומכי החלטה בסוגיות ליבה בהן עוסק משרד האוצר על אגפיו השונים.


תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 50,000 ש”ח לשנה למשך שנתיים.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות 4 מלגות.  המלגות ממומנות ע”י משרד האוצר


 


 מטרות התכנית:


• לעודד סטודנטיות מצטיינות במקצועות :הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה ובנוסף תכניות מובנות ובהן לכל הפחות 60 נקודות זכות מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה ברמה מקבילה לקורסים הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי , לפנות ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות המחקר בישראל.


• להרחיב בטווח הארוך את מספר חברות הסגל האקדמי בתחומי הייטק


תקופת המלגה: המלגה היא תלת-שנתית והיא ניתנת לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 62,000 ₪ לשנה, מתוכם ות”ת מתקצבת 52,000 ₪ ו-10,000 המוסד האקדמי.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות 20 מלגות.


מלגות לדוקטורנטיות בתחומי היי-טק- תקנון תשפאמטרות התוכנית: הכשרת סגל הוראה ומחקר מקרב האוכלוסייה החרדית בישראל, והרחבת הייצוג של האוכלוסייה  החרדית בקרב הסגל האקדמי הבכיר בישראל.


מתן אפשרות לדוקטורנטים מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית  להקדיש את מלוא זמנם ללימודים  ויצירת תנאים לסיום מוצלח של הדוקטורט בזמן של 3 שנים.


להביא את הדוקטורנטים המצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית  למיצוי יכולתם הלימודית והמחקרית.


לעודד סטודנטים מצטיינים  מקרב האוכלוסייה החרדית לפנות ללימודי התואר השלישי ולעסוק במחקר אקדמי.


תקופת המלגה: המלגה ניתנת למשך שלוש שנים  או עד אישור עבודת הדוקטורט, לפי המוקדם.


גובה המלגה: גובה המלגה יעמוד על כ-62.2 אלפי ₪ לשנה (במחירי תקציב תש”פ), מזה כ-52.2 אלפי ₪ במימון ות”ת והיתרה בגובה 10 אלפי ₪ לשנה במימון המוסד. בנוסף, המוסד יעמיד לכל מלגאי סכום שנתי של 10 אלפי ₪ לצורך כיסוי הוצאות מחקר.


מס’ המלגות:  הוועדה לתכנון ולתקצוב תעניק מדי שנה עד 3 מלגות תלת שנתיות לדוקטורנטים מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית.


התוכנית החלה לפעול בתש”פ.


 מטרת התוכנית:


גובה המלגה  יעמוד על כ-62.2 אלפי ₪ לשנה, מזה כ-52.2 אלפי ₪ במימון ות”ת והיתרה בגובה 10 אלפי ₪ לשנה במימון המוסד. בנוסף, המוסד יעמיד לכל מלגאי סכום שנתי של 10 אלפי ₪ לצורך כיסוי הוצאות מחקר.


תקופת המלגה: המלגה תוענק לתקופה של שלוש שנים


מס’ המלגות: מידי שנה יוענקו עד 8 מלגות


התוכנית החלה לפעול בתשפ”א


מלגות סגל ליוצאי אתיופיה- תקנון תשפא