מלגות לדוקטורנטים מצטיינים

מטרות התוכנית:  • הכשרת סגל הוראה ומחקר שיקדם ויעשיר את המחקר במדעי הרוח במדינת ישראל.

  • לעודד סטודנטים מצטיינים לפנות ללימודי מחקר בתחומי מדעי הרוח.


תקופת המלגה: המלגות הן תלת-שנתיות לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 80,000 ש”ח לשנה. השתתפות ות”ת במלגה עומדת  על סך 40,000 ₪ לשנה, 50% מסך המלגה, והיא מותנית בהשתתפות מקבילה באותו הסכום, אשר ממומנת ע”י האוניברסיטה בה לומד המלגאי.


מס’ המלגות:  מדי שנה מעניקה הות”ת עד 20 מלגות.מטרות התכנית הן:  • עידוד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השלישי באוניברסיטאות בארץ, תוך פיתוח מצוינות אקדמית, תרומה לקהילה האקדמית וצמצום פערים בין פריפריה ומרכז בחברה הישראלית.

  • עידוד השתלבותם (בטווח הארוך) של מקבלי התואר השלישי מהפריפריה בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה.


 תקופת המלגה: המלגה היא תלת-שנתית והיא ניתנת לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 62,200 ₪ לשנה למשך 3 שנים אקדמיות, מזה 52,200 ₪ לשנה הקצבת ות”ת ו-10,000 ₪ לשנה שישולמו ע”י האוניברסיטה לכל מלגאי. בנוסף תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל מלגאי סכום שנתי של 10,000 ₪ לכיסוי הוצאות מחקר.


מס’ המלגות:  מדי שנה מעניקה הות”ת 10 מלגות.


 מטרות התוכנית:  • לעודד סטודנטים מהחברה הערבית ובני המיעוטים לפנות ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות המחקר בישראל.

  • להרחיב בטווח הארוך את מספר חברי הסגל האקדמי מהחברה הערבית ובני המיעוטים במדינת ישראל.


תקופת המלגה: המלגה היא תלת-שנתית והיא ניתנת לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה:  המלגה הינה בסך 62,200 ₪ לשנה למשך 3 שנים אקדמיות, מזה 52,200 ₪ לשנה הקצבת ות”ת ו-10,000 ₪ לשנה שישולמו ע”י האוניברסיטה לכל מלגאי. בנוסף תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל מלגאי סכום שנתי של 10,000 ₪, לכיסוי הוצאות מחקר.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות עד 14 מלגות.


 מטרות התכנית  • עידוד והרחבת המחקר האקדמי על כלכלת ישראל- הן בתחומי המאקרו והן בתחומי המיקרו.

  • עידוד מחקרים כלכליים תומכי החלטה בסוגיות ליבה בהן עוסק משרד האוצר על אגפיו השונים.


 


תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 50,000 ש”ח לשנה למשך שנתיים.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות 4 מלגות.  המלגות ממומנות ע”י משרד האוצר


 מטרות התכנית  • לעודד סטודנטיות מצטיינות במקצועות :הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה ובנוסף תכניות מובנות ובהן לכל הפחות 60 נקודות זכות מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה ברמה מקבילה לקורסים הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי , לפנות ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות המחקר בישראל.

  • להרחיב בטווח הארוך את מספר חברות הסגל האקדמי בתחומי הייטק


 


תקופת המלגה: המלגה היא תלת-שנתית והיא ניתנת לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 62,000 ₪ לשנה, מתוכם ות”ת מתקצבת 52,000 ₪ ו-10,000 המוסד האקדמי.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות 20 מלגות.


 אחד הנדבכים בעידוד השתלבות אוכלוסיות ייחודיות במערכת ההשכלה הגבוהה ועידוד הצטיינות של אוכלוסיות אלו, הינו חיזוק סטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים מחקריים בעלי פוטנציאל לקריירה אקדמית ומנהיגות אקדמית ובכך יוצר תשתית להרחבת ייצוג האוכלוסייה הייחודית בסגל האקדמי הבכיר.

לצורך עידוד והגדלת מספרי הסטודנטים מהאוכלוסייה האתיופית המשתלבים באוניברסיטאות ובתארים מתקדמים, בין היתר במטרה להרחיב בטווח הארוך את מספר חברי הסגל האקדמי הבכיר מאוכלוסיית יוצאי אתיופיה, כמו גם לאור סגירת תכנית המלגות לדוקטורנטים של משרד הקליטה החל מתש”פ כחלק מהחלטת הממשלה ומתוך תפיסת הנגשה הוליסטית עפ”נ כל רצף השלבים באקדמיה, ולצורך השלמתו של הרצף, החליטה ות”ת על הפעלת תכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה האתיופית וכן תכנית מלגות לבתר דוקטורנטים יוצאי אתיופיה החל משנה”ל תש”פ.


במסגרת התכנית יוענקו עד 8 מלגות תלת-שנתיות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה האתיופית, על בסיס תחרותי. גובה המלגה יעמוד על כ-62.2 אלפי ₪ לשנה, מזה כ-52.2 אלפי ₪ במימון ות”ת והיתרה בגובה 10 אלפי ₪ לשנה במימון המוסד. בנוסף, המוסד יעמיד לכל מלגאי סכום שנתי של 10 אלפי ₪ לצורך כיסוי הוצאות מחקר.