04/05/2020

מל"ג אישרה: רפורמה בלימודי חשבונאות

הלימודים האקדמיים לתואר ראשון בחשבונאות יארכו  3.5 שנים, שנת ההשלמה שהייתה נהוגה עד כה תבוטל.

הארכת משך הלימודים האקדמיים בחשבונאות ועדכון תכני הלימוד תייתר את שנת ההשלמה ותפטור את הבוגרים, על בסיס הלימודים האקדמיים שלהם, מ 12 מבחני מועצת רואי החשבון , לאחר סיום 3.5 שנות הלימוד האקדמיות, הבוגרים ייבחנו ב 2 בחינות רישוי של מועצת רואי החשבון.
המשמעות לסטודנט: קיצור הלימודים בחצי שנה וחיסכון של כ 10,000-30,000 ₪.
הרפורמה תחול על סטודנטים שיתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א.

בשנה האחרונה נערכה בחינה מקיפה של מתכונת הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות, וזאת,  לאור טענות בדבר חוסר עדכון של תכניות הלימודים בתחום החשבונאות אשר בא לידי ביטוי בתכנים לא רלבנטיים הנלמדים במסגרת התכניות כמו גם תכנים רלבנטיים החסרים בתכניות. על כך נוספו טענות בדבר שנת ההשלמה המתקיימת מיד לאחר סיום הלימודים לתואר ראשון, ומהווה הוכחה לבעיה הקיימת בתכניות הלימודים האקדמיות בתחום. שנת ההשלמה מהווה למעשה שנת לימודים 'פרופסיונאלית' שאינה קשורה ללימודים האקדמיים, אולם בפועל נלמדים בה נושאים שכבר נלמדו במסגרת הלימודים האקדמיים לתואר הראשון לצד השלמת נושאים החסרים בתכנית הלימודים.

הרפורמה תוביל לעדכון תכנית הלימודים לתואר בוגר בחשבונאות, אשר תקיף, בצורה מאוזנת ועדכנית, את כל תחומי הידע הרלוונטיים בתחום ותייתר את הצורך בשנת ההשלמה הנהוגה כיום שעלותה בין 15,000 ₪ ל 30,000 ₪.

לאחר החלת הרפורמה יידרשו המוסדות לקיים את תכניות הלימודים בחשבונאות במבנה חדש וסדור תוך סנכרון עם תכני בחינות הרישוי של מועצת רואי החשבון. לשם כך תוארך תקופת הלימודים בסמסטר אחד נוסף, ובמקביל תבוטל שנת ההשלמה שאינה אקדמית. כל זאת, תוך שמירת הרמה האקדמית הנאותה והתאמת התכנית לדרישות ההסמכה של מועצת רואי חשבון.

פרופ אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג: "מהלך חשוב שאושר ע" המועצה להשכלה גבוהה וע"י הועדה לתכנון ולתקצוב ושבוצע בתיאום עם המוסדות להשכלה גבוהה ומועצת רואי החשבון. מטרת השינוי היא עדכון תכנית הלימודים בחשבונאות שתקיף את כל התכנים הנדרשים לבוגר בראיית חשבון ושתפוקח כולה על ידי מל"ג. הסטודנטים יצאו נשכרים ממהלך זה בכך שתחסך מהם שנת לימודים יקרה שאיננה אקדמית ויקבלו את כל הנדרש להם בכדי לעסוק במקצוע בו בחרו"

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת  "המועצה להשכלה גבוהה והועדה לתכנון ולתקצוב  קשובים לקולות השטח ומשתדלים להתייעל ולהתחדש.  התוכנית האקדמית החדשה תעניק את  מלוא הידע והמיומנויות הנדרשים להכנה לשוק העבודה ולמעבר מבחן מועצת רואי החשבון".

רקע:
תכניות הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות:

תכניות הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות מתקיימות כיום ב- 16 מוסדות להשכלה גבוהה בארץ (במגוון מוסדות: אוניברסיטאות ומכללות מתוקצבות ולא מתוקצבות) כאשר משך הלימודים הינו שלוש שנים אקדמיות. לאחר סיום התואר הבוגרים נדרשים ללמוד "שנת השלמה" נוספת, בה מכינים אותם לבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון כך שיוכלו לקבל רישיון רואה חשבון בהתאם לחוק מועצת רואי החשבון התשט"ו-1955. לאחר מעבר בהצלחה של בחינות הרישוי של מועצת רואי החשבון,  נדרשת עוד תקופת התמחות בת שנתיים.

מועצת רואי החשבון מקיימת 14 בחינות רישוי בחשבונאות, כאשר לימודי התואר הראשון בחשבונאות מזכים את הבוגרים בפטור מ- 9 בחינות רישוי. לאחר תום הלימודים האקדמיים מקיימים המוסדות שנת השלמה המזכה את המסיימים בפטור מ- 3 בחינות נוספות, ולמעשה נותרות עוד 2 בחינות רישוי סופיות. שנת ההשלמה, אשר אינה מתוקצבת על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) ואינה מפוקחת אקדמית על ידי מל"ג, יוסדה לפני עשרות שנים על רקע ההתפתחות של מקצוע החשבונאות, אשר הביאה לכך שמסגרת הזמן של לימודי התואר בחשבונאות התבררה כצרה מלהכיל את כל התכנים הלימודיים הדרושים, אולם בפועל מסתבר שבשנה זו ישנה בעיקר חזרה על נושאים הנלמדים במסגרת התואר האקדמי.