21/10/2017

מל"ג וות"ת קבעו יעדים לגידול חלקן של האוכלוסיות הייחודיות באקדמיה

במסגרת התכנית הרב שנתית מל"ג וות"ת הציבו יעדים להמשך חיזוק ההשכלה הגבוהה בפריפריה, בדגש על יוצאי אתיופיה, חרדים, ערבים ובדואים.

  • על פי היעדים שות"ת קבעה עד שנת 2022 שיעור יוצאי אתיופיה בתואר הראשון יגדל מ- 1.3% כיום ל- 1.7%, בדומה לשיעורם באוכלוסיה.
  • באשר לחרדים, הם מהווים כ-11% מהתפלגות האוכלוסייה הכללית, אך חלם באקדמיה הוא 3% בלבד. לאור זאת, ות"ת הציבה כיעד את גידול חלקם באקדמיה ל- 6% בשנת 2022.
  • החברה הערבית מהווה 21% מהתפלגות האוכלוסייה הכללית, אך חלקם באקדמיה הוא 14% בלבד. בדיוני ות"ת הוחלט להציב כיעד עד שנת 2022 את הגדלת שיעור הסטודנטים הערבים ל- 17% לפחות.
  • בדואים – על פי היעד, תוך 5 שנים מספר הסטודנטים הבדואים אשר ישתלבו בלימודי שנה א' בתואר בראשון יגדל בכ-75%, אז יעמוד מספרם על כ- 1500 סטודנטים בדואים, לעומת כ- 850 כיום.

 

סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן: "במסגרת התכנית הרב שנתית מל"ג וות"ת שמו דגש על הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ייחודיות שחלקן באקדמיה הוא קטן בהרבה מחלקן באוכלוסייה. מחובתנו לאפשר לכל צעיר וצעירה להגשים את עצמם באקדמיה ובחברה ללא קשר למקום מגוריהם ולמגזר אליו הם משתייכים".

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "חיזוק ההשכלה הגבוהה בקרב אוכלוסיות ייחודיות הוא צורך לאומי, כלכלי וחברתי, ולצורך כך ות"ת תקצה בשנה הקרובה מעל חצי מיליארד שקלים. הגדרנו יעדים ברורים להמשך חיזוק ההשכלה בקרב סטודנטים המתגוררים בפריפריה, וכן ליוצאי אתיופיה ולסטודנטים מהמגזר החרדי והמגזר הערבי ואנו נפעל לאפשר את השתלבותם המיטבית במצוינות האקדמית של ישראל".

 

1. שילוב יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה:

הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) אישרה את המלצות ועדות ההיגוי לעידוד וטיפוח המצוינות האקדמית של יוצאי אתיופיה, בתקציב כולל של 75 מיליון שקלים. בראש הועדה עומד חבר ות"ת, פרופ' יוסי שיין.

במסגרת אישור התכנית הרב שנתית (עד שנת 2022) ות"ת קבעה יעד לגידול הדרגתי של כ- 50% במספר יוצאי אתיופיה המתקבלים ללימודי שנה א' לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות בישראל. לפיכך, מספר יוצאי אתיופיה המתקבלים ללימודים אקדמיים צפוי לגדול בשנים הקרובות מכ-700 סטודנטים בשנה לכ-1,100 סטודנטים בכל שנה וסה"כ מספר הסטודנטים בתואר הראשון צפוי לעמוד על כ 3,500 בסוף החומש, כך ששיעורם מסך הסטודנטים לתואר ראשון יגדל לכדי שיעורם באוכלוסייה.

ועדת שיין, החלה לעבוד בנובמבר 2016, במטרה להגדיל את שיעור הסטודנטים יוצאי אתיופיה בהשכלה הגבוהה, לצמצם את נשירתם ולהגדיל את שיעור השתתפותם בתארים מתקדמים ובקרב הסגל האקדמי.

במהלך עבודתה, ועדת ההיגוי מיפתה את החסמים העיקריים בהשתלבות יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה. חסמים אלה כוללים בין היתר שיעור נמוך של בעלי תעודת בגרות העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות, בחינות קבלה, היעדר מידע, ייעוץ והכוונה קדם אקדמיים, שיעורי נשירה גבוהים במעבר בין שנה א' לשנה ב' והיעדר גיוון בתחומי הלימוד

 

למידע מפורט

 

2. שילוב המגזר החרדי במערכת ההשכלה הגבוהה:

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) אישרה את המשך הפעלת התכנית לחרדים גם ב- 5 השנים הקרובות, עד 2022. במסגרת כך, המל"ג הציבה כיעד את המשך הגידול  מ-11,000 סטודנטים ל- 19,000 סטודנטים חרדים, תוך שימת דגש על האיכות האקדמית והרחבת מגוון תכניות הלימוד.

יצוין כי ההחלטה על המשך הפעלת התכנית התקבלה בין היתר, לאור ההישגים המרשימים של התכנית לחרדים אשר יושמה בחומש הקודם (2011 – 2016). הישגים אלו כללו זינוק של 83% במספר הסטודנטים החרדים, זינוק של כ- 80% במספר מסלולי הלימוד לחרדים והפעלתן של 19 מסגרות אקדמיות לחרדים לעומת 5 מסגרות בלבד טרם יישום התוכנית הרב-שנתית הקודמת.

 

סטודנטים חרדים 2011 – 2016

סטודנטים חרדים 2011  2012 2013 2014 2015 2016
סה"כ 5,500 6,500 7,700 8,900 10,100 11,500

 

למידע מפורט

 

3. שילוב סטודנטים בדואים במערכת ההשכלה הגבוהה:

הוצב יעד חדש לשילוב סטודנטים בדואים במערכת ההשכלה הגבוהה: על פי היעד, תוך 5 שנים מספר הסטודנטים הבדואים אשר ישתלבו בלימודי שנה א' בתואר בראשון יגדל בכ-75%, אז יעמוד מספרם על לפחות כ- 1500 סטודנטים בדואים, לעומת כ- 850 כיום.

בכך צפוי מספרם הכולל של הסטודנטים הבדואים הלומדים תואר ראשון (בכל שלבי התואר) לגדול מכ-2,600 סטודנטים בשנה החולפת ל- 4,500 סטודנטים בסוף התכנית הרב שנתית. במסגרת כך, ולצורך העמידה ביעד, ות"ת תקצה סך  של 110 מיליון ₪

יודגש כי הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית הוגדר כאחד הנושאים המרכזיים בתכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה ומוקדשים לו משאבים רבים, והוא בא לידי ביטוי גם בהחלטת הממשלה אשר אושרה לאחרונה בנושא "תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב".

 

למידע מפורט