11/12/2018

מל"ג פועלת להרחבת תכניות אקדמיות המופעלות במקביל בעברית ואנגלית

 

מל"ג עדכנה את ההחלטות בדבר הסבת תכניות לימוד אקדמיות מעברית לאנגלית והפעלתן במקביל זו לצד זו.

ההחלטות המעודכנות כוללות, בין היתר, את הדגשים הבאים:

 • מוסדות אקדמיים יוכלו להסב תכניות לימוד לתואר (ראשון או שני) קיימות מעברית לאנגלית. המוסדות יגישו את הבקשה להסבת התכנית לאישור המל"ג.
 • מוסדות שיש להן אוטונומיה לפתיחת תכניות לתואר שני יוכלו להסב תכניות לימוד לתואר (ראשון או שני) וכן לפתוח תכניות לימוד משותפות עם מוסדות מחו"ל ללא צורך בקבלת אישור מהמל"ג.
 • תכניות הלימוד בשפה האנגלית יילמדו לצד התכניות בשפה העברית והן תהיינה זהות ברמתן האקדמית ובהיקפן לתכניות הלימוד בעברית.
 • מל"ג מדגישה את מרכזיותה של השפה העברית בישראל כשפת המדינה ואת הצורך לשמור על תכניות הלימודים בעברית, הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.

 

סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן: "הגדלת שיעור הסטודנטים הבינלאומיים תלויה, בין היתר, בקיומן של תכניות לימוד באנגלית, ובהעדר מספר מספק של תכניות כאלה היום, הרי שאפשרויות הקליטה של הסטודנטים הבינלאומיים (וסגל בינלאומי) מצומצמות. ההחלטה המעודכנת תאפשר למוסדות להרחיב את היצע התכניות באנגלית והתכניות המשותפות עם מוסדות בחו"ל בקלות רבה יותר, ותעודד אותם לעשות זאת, והכל תוך שמירה על הרמה האקדמית.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "ות"ת חרטה על דגלה להפוך את מדינת ישראל לאבן שואבת של סטודנטים מצטיינים ממדינות שונות בעולם: אמריקה, אירופה, והמזרח הרחוק. המיקוד הוא בתלמידי מחקר ובתלמידים לתואר שני בעיקר, אך גם בתלמידים לתואר ראשון. הרחבת תכניות הלימוד בשפה האנגלית והפעלתן לצד התכניות בשפה העברית, תעודד סטודנטים בינלאומיים מצטיינים להיקלט בישראל לתארים מלאים או חלקיים. תהליך זה יעמיק את קשרי גומלין בין המוסדות בישראל למוסדות בחו"ל ויחזק את המוניטין הבינלאומי של ישראל בעולם".

 

התכנית הרב שנתית לחיזוק הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה נועדה להעלות את הרמה והתחרותיות של האקדמיה הישראלית על ידי קליטה של סטודנטים מצטיינים מחו"ל וחיזוק המוניטין הבינלאומי של המוסדות בישראל. מעבר לכך, לקידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה ישנה חשיבות רבה גם בהיבטים המדיניים (קשרים דיפלומטיים עם מדינות זרות), חברתיים וכלכליים, וכן בהיבטים ציוניים של פתיחת המוסדות בפני יהדות העולם והפיכת ישראל למגדלור אקדמי.

על פי נתוני ות"ת, שיעור הסטודנטים הבינלאומיים הלומדים בישראל עומד על כ- 1.4%, שיעור זה נמוך משמעותית מממוצע מדינות ה- OECD העומד על כ-6%. השיעור הנמוך של סטודנטים בינלאומיים נובע, בין היתר, מקשיי שפה שכן רוב הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל הם בעברית.

כמו כן, ישנם חסמים מדינתיים כגון ויזות ואישורי עבודה לבני הזוג שמעקבים את היכולת לפתוח את שערי המוסדות לסטודנטים זרים. בימים אלו צוותים של מל"ג וות"ת נערכים להסרת החסמים אל מול הגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה השונים.

במסגרת התכנית נקבעו יעדים כמותיים לקליטת סטודנטים בינלאומיים ולפיהם: בשנת 2022 צפויים ללמוד בישראל כ-24,000 סטודנטים בינלאומיים לעומת כ-11,000 סטודנטים בינלאומיים בשנת 2017.

 

עדכון החלטת מל"ג בנושא הסבת תכניות לימוד מעברית לאנגלית:

כאמור, מל"ג עדכנה באחרונה את ההחלטה על הסבת תכניות אקדמיות לאנגלית ופתיחת תכניות משותפות באנגלית עם מוסדות מחו"ל. ההחלטה המעודכנת הסירה חסמים בירוקרטיים ופישטה את התהליך שהיה מסורבל והקשה על המוסדות שביקשו להסב תכניות אקדמיות לאנגלית, לעשות כן. יודגש כי הסבת התכניות אקדמיות מעברית לאנגלית תעשה תוך הקפדה כי התכנית בעברית תמשיך לפעול במתכונתה הרגילה וללא שינוי.

 1. מוסד להשכלה גבוהה המעוניין לקיים תכנית לימודים באנגלית, המהווה הסבה של תכנית מקבילה בשפה העברית, יגיש בקשה למל"ג לקיים תכנית כזו.
 2. התכנית המוסבת לאנגלית תהיה זהה ברמתה האקדמית ובהיקפה לתכנית בעברית.
 3. מוסד שפתח תכנית שעברה הסבה לאנגלית ידאג שלא תהיה פגיעה בסטודנטים הלומדים בתכנית המתקיימת בשפה העברית לרבות ברמת הסגל, תכני ורמת הקורסים הנלמדים.
 4. מוסדות שקיבלו מהמל"ג אוטונומיה להסמכה להענקת תואר שני, יוכלו להסב תכניות קיימות לתואר ראשון או שני מעברית לאנגלית וכן לפתוח תכניות משותפות עם מוסדות מחו"ל ללא קבלת אישור מהמל"ג. התכנית בעברית תמשיך לפעול כרגיל.
 5. מוסד להשכלה גבוהה המעוניין לקבל אישור להפעיל תכנית לימודים מוסבת לתואר ראשון או לתואר שני לאנגלית ולסגור את התכנית המקבילה בעברית, יגיש בקשה מנומקת למל"ג לקבלת אישורה.
 6. בקשה של מוסד לקיים תכנית לימודים חדשה באנגלית שאין לה במוסד מקבילה בעברית, תיבחן ככל בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה בהתאם לנהלי מל"ג וות"ת, כולל הנמקה להגשת תכנית שאין לה מקבילה בעברית.
 7. בהחלטתה מל"ג מדגישה את מרכזיותה של השפה העברית בישראל כשפת המדינה ואת הצורך לשמור על תכניות הלימודים בעברית, הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.

לצד הסבת הקורסים לאנגלית, מל"ג-ות"ת ממשיכות לקדם מהלכים נוספים במטרה לעודד בינלאומיות, ביניהם: תהליך של מיתוג ושיווק מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, סיוע למוסדות ההשכלה הגבוהה בבנייה והוצאה אל הפועל של אסטרטגיות מוסדיות לבינלאומיות וכן תמרוץ כלכלי לבניית וחיזוק התשתיות הדרושות לבינלאומיות.

 

תקציב התכנית הרב שנתית:

תקציב התכנית הרב שנתית לחיזוק הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה נעמד בכ- 435 מליון שקלים. על פי יעדי התכנית בשנת 2022 צפויים ללמוד בישראל כ-24,000 סטודנטים בינלאומיים לעומת כ-11,000 סטודנטים בינלאומיים בשנת 2017.

 

עד כה ות"ת אישרה תקצוב של כ-200 מיליון שקלים על פי החלוקה הבאה:

1. כ-100 מליון שקלים לטובת פיתוח הבינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה כולל בין היתר:

 • עידוד פיתוח תכניות לימוד חדשות בשפה זרה (בדגש על אנגלית)
 • הגדלת שיעור הסטודנטים הבינלאומיים הלומדים תואר מלא במוסד
 • קליטה של סטודנטים בינלאומיים לתקופות קצרות – קורסי קיץ, study abroad, דוקטורנטים אורחים וכיו"ב.
 • הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראליים, והגדלת מספרם של הסטודנטים הישראליים היוצאים לקורס(ים) אקדמי או התמחות בחו"ל במסגרת התואר.
 • קידום כנסים מחקריים בינלאומיים.

2. כ- 100 מיליון שקלים לטובת מלגות לפוסט דוקטורנטים ישראלים המשתלמים במוסדות מובילים בחו"ל וכן לקליטה של דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים מצטיינים ממדינות שונות בהן: ארה"ב, קנדה, סין, הודו ועוד. 10 מלש"ח נוספים יוקצו לטובת מענקי קישור (Glue Grants) לצורך יצירת והעמקה של קשרי מחקר של חוקרים ישראלים עם חוקרים מחו"ל.

מעבר לכך בימים אלו ות"ת שוקדים על תכניות נוספות בנושא הבינלאומיות שבקרוב יובאו לאישור.