18/07/2017

קביעת אמות מידה וכללי התנהגות בנושא פעילות פוליטית ואקדמית במוסדות להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) קיימה דיון ראשון בסדרת דיונים באשר לאמות המידה וכללי התנהגות בנושא פעילות פוליטית ואקדמית למערכת ההשכלה הגבוהה. במהלך הדיון, פרופ' אסא כשר הציג את המסמך שכתב בנושא, ובתום דבריו, התקיים דיון שהיווה את הפתיח לסדרת דיונים בנושא.

דיונים אלה יסייעו להביא ליישום החלטת מל"ג משנת 2010, ולפיה יש למנוע מצב בו סטודנטים או מרצים יסבלו מדחייה, השתקה, הדרה או אפליה בשל מאפייניהם או השקפותיהם האישיות, ובכלל זה עמדותיהם הפוליטיות.

 

סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן ויו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ, ביקשו להבהיר כי בניגוד לפרסומים כאלה ואחרים, טרם התקבלה כל החלטה באשר לקביעת אמות מידה וכללי התנהגות בנושא פעילות פוליטית ואקדמית וזאת מהטעם הפשוט שהנושא רק עלה לדיון ראשוני במליאת המל"ג.

מליאת המל"ג מורכבת מנציגי האוניברסיטאות, המכללות המתוקצבות והמכללות שאינן מתוקצבות, המכללות לחינוך והכשרת עובדי הוראה, סטודנטים ונציגי ציבור, ומשכך הינה גוף ציבורי אשר מייצג את מגוון הקולות, הדעות והעמדות במערכת ההשכלה הגבוהה.

כאמור, כפי שמתקיים בכל נושא מהותי ועקרוני שמגיע לפתחה של המל"ג, גם בעניינו של נושא זה תתקיים בתקופה הקרובה סדרת דיונים אשר יכללו ניתוח יסודי של הנושא בוועדת המשנה של המל"ג למדיניות אקדמית. בתום עבודתה הוועדה תגיש את המלצותיה למליאת המל"ג שתבחן את הנושא ותקבל החלטות בנדון.

 

בנוסף, יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ, סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן וחברי מל"ג מגנים את ההשמצות האישיות שהושמעו באחרונה נגד פרופ' כשר, וכן דוחים את האמירות, על כך שלכאורה באמצעות המסמך שניסח, פרופ' כשר מבקש לפגוע בחופש האקדמי.