01/01/2013

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אימצה את מסקנות ועדת ההערכה הבינלאומית לתחום מדעי התזונה ותפעל ליישומן

בין ההמלצות: ההתמחות המעשית תהיה במסגרת תכנית הלימודים למדעי התזונה, וכתוצאה מכך הארכת משך הלימודים לתואר ראשון.

 

ועדת ההערכה הבינלאומית להערכת תכניות הלימודים בתחום מדעי התזונה הציגה היום (יום ג' 01.01) למליאת המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה את מסקנותיה.

 

ועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' אליס ליכטנשטיין מאוניברסיטת Tufts בארה"ב, בדקה את לימודי מדעי התזונה בשלוש מחלקות במוסדות הבאים: האוניברסיטת העברית, המכללה האקדמית תל חי והמרכז האוניברסיטאי אריאל שבשומרון.

 

מסקנותיה והמלצותיה העיקריות של הוועדה:

 

כללי –

תכניות הלימודים

 • הוועדה הבינלאומית הצביעה על שורה של בעיות בתכניות הלימודים הקיימות במדעי התזונה, הטעונות טיפול והתייחסות של המוסדות והמחלקות, כאשר הבעיה האקוטית ביותר הינה בעיית הפרקטיקום (סטאז') לה נדרשים בוגרי התכניות כתנאי לקבלת רישיון מקצועי ממשרד הבריאות והרחבת עתודת ההוראה.
 • בשונה מיתר התחומים הפארה-רפואיים (כגון: ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, סיעוד), הפרקטיקום במדעי התזונה אינו מהווה חלק מתכנית הלימודים (נמצא תחת אחריות משרד הבריאות ולא המוסדות האקדמיים), כתוצאה מכך נאלצים הסטודנטים להמתין לאחר תום שלוש שנות לימודיהם כשנתיים בממוצע על מנת להתחיל את תקופת הפרקטיקום. להמתנה זו השלכות ציבוריות ואקדמיות, שכן הפער בין מועד ההכשרה האקדמית לבין הפרקטיקום פוגע באיכות האקדמית של ההכשרה. זאת ועוד, בוגרים רבים שאינם יכולים להמתין פרק זמן כה ארוך, פונים לתחומים אחרים ובסופו של דבר נאלצים שלא לעסוק בתחום אותו למדו משך שלוש שנים. לאור כל זאת, הוועדה הבינלאומית סברה שיהיה נכון לכלול את הפרקטיקום במסגרת תכנית הלימודים למדעי התזונה, תוך הארכת משך הלימודים לתואר. יצוין כי לצורך כך ידונו מל"ג וות"ת עם משרד הבריאות על האפשרויות ליישום הנושא.
 • הוועדה ממליצה על ריענון הקוריקולום בכל רמות התואר במדעי התזונה וכן לבחון את האופציה ליצירת שני מסלולים במסגרת התואר הראשון: מסלול מחקרי ומסלול מעשי.

 

סגל ומחקר

 • הוועדה מצביעה על הצורך בגיבוש תכנית אסטרטגית חמש שנתית שתכלול, בין היתר, התייחסות להכשרת עתודת ההוראה והמחקר בתחום.
 • הוועדה ממליצה שתחומי המחקר של הסגל במוסדות יכלול יותר מחקר מעשי
 • הוועדה מצביעה לכל מוסד לבחון את יחס סגל – סטודנטים לאור העומס הרב המוטל על הסגל הקיים בהוראה, מחקר, הדרכה ופיקוח קליני ולפעול בהתאם לממצאים.

 

סטודנטים

 • הוועדה מצאה כי רמת הסטודנטים בתכניות הלימודים מרשימה ובעלת יכולות אקדמיות גבוהות
 • הוועדה ממליצה לעודד תלמידי תואר שלישי ופוסט – דוקטורט לרכוש השכלה וידע בחו"ל עם הבטחה שיחזרו לארץ ויועסקו באקדמיה בתחום התזונה

 

רצ"ב נוסח ההחלטה המלא שהתקבל בישיבת המל"ג:

 

דוחות הערכת איכות במדעי התזונה – החלטת מל"ג מישיבתה ביום 01.01.13:

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 27.12.12 ומחליטה כלהלן:

 1. להודות לוועדה להערכת איכות במדעי התזונה בראשות פרופ' אליס ליכטנשטיין על עבודתה הרבה והמקצועית.
 2. לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה.
 3. לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.
 4. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש יולי 2013 תכנית פעולה ליישום המלצות הוועדה הנוגעות אליו (כולל לו"ז), כמפורט בדוח הוועדה, בדוח הכללי ובנספח המצ"ב.
 5. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש ינואר 2014 דוח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה הנזכרות בסעיף 4 לעיל.
 6. המל"ג מביעה תמיכתה העקרונית בהמלצות הוועדה הבינלאומית בדבר הכללת הפרקטיקום בתכנית הלימודים וכן הרחבה משמעותית של מקומות הפרקטיקום וכן ביצירת עתודה אקדמית למחקר והוראה בתחום. בהתאם לכך יוקם פורום משותף לראשי המחלקות למדעי התזונה שעברו הערכה (או מי מטעמם), מנהלת המחלקה לתזונה במשרד הבריאות, נציג ות"ת וסטודנט למדעי התזונה שישמש כשמקיף, שידון בהמלצת הוועדה הבינלאומית לכלול את תקופת הפרקטיקום במסגרת התואר הראשון וכתוצאה מכך להאריך את משך הלימודים לתואר. הפורום יתבקש להעביר לות"ת ולמל"ג את חוות דעתו עד לחודש אפריל 2013.
 7. ראשי המחלקות מתבקשים לדון בנושאים המשמעותיים הנוספים העולים בדו"ח הכללי של ועדת ההערכה, בהם: הצורך בגיבוש תכנית אסטרטגית חמש שנתית שתכלול התייחסות להכשרת עתודת ההוראה והמחקר בתחום, ריענון הקוריקולום במדעי התזונה בכל רמות התואר, הפרדה בין מסלול קליני ומחקרי ועוד ולהגיש המלצותיהם לוות"ת ומל"ג.
 8. הוועדה לתכנון ותקצוב תתבקש לבחון את הנושאים השונים המופיעים בסעיפים 1-5, ו- 7 בנספח המצ"ב תחת: "המלצות למל"ג/ות"ת", ולהגיש התייחסותה לדברים עד חודש יולי 2013.
 9. להודיע לכל המוסדות שיגישו בקשה לפתיחת תכניות חדשות במדעי התזונה או שתכניות מטעמם במדעי התזונה נמצאות בשלבי אישור בוות"ת ומל"ג, כי ות"ת ומל"ג בוחנות את המלצת הוועדה הבינלאומית להכללת ההתנסות המעשית במסגרת הלימודים לתואר, וכי אישור שיוענק לפתיחת התכנית, ככל שיוענק, יהיה כפוף לכל החלטה שתתקבל בעניין זה ומותנה בהתחייבות המוסד לעמוד בה, לרבות בהחלטה מיום 29.11.11 בעניין דו"ח פיינרו.

 

רצ"ב בקבצים נפרדים דוח הועדה הכללי וכן הדוחות הפרטניים לכל מוסד.

דוח הועדה הכללי

דוח האוניברסיטה העברית

דוח המכללה האקדמית תל חי

דוח המרכז האוניברסיטאי אריאל שבשומרון