27/10/2015

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אישרה לראשונה אפשרות למסלולי לימוד לתואר ראשון במשך יומיים בשבוע

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט: "אתגרי המשק והכלכלה מחייבים היום בניגוד לעבר את ציבור הסטודנטים לעבוד במקביל ללימודים. מחובתנו לסייע להם ככל הניתן – וכך עשינו. וזאת מבלי לפגוע ברמה האקדמית של הלימודים. לא רק למבוססים מגיע ללמוד. כמי שהיה סטודנט עובד, שבקושי היה יכול להגיע לאוניברסיטה והתקשה בשילוב העבודה והלימודים, ראיתי חשיבות לעזור לסטודנטים עובדים. זוהי המשך המגמה של שוויון הזדמנויות גם באקדמיה״

 

 

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אישרה בישיבתה היום (ג') אפשרות למוסדות להשכלה גבוהה להציע תכניות לימודים בהן ניתן יהיה ללמוד יומיים בשבוע במקום שלושה ימים לפחות כפי שהיה עד כה. ההחלטה תאפשר לסטודנטים הנאלצים לעבוד במקביל ללימודי התואר לשלב בין שני הדברים. כמו כן, את הפטור בלימודי אנגלית יוכלו הסטודנטים להשיג עד שנה טרם סיום לימודי התואר הראשון.

 

 

רקע:

מערכת ההשכלה הגבוהה הוקמה מתוך התמקדות בסטודנטים הרוכשים השכלה אקדמית טרם כניסתם לשוק העבודה, כאשר התפיסה בהחלטה זו היא השאיפה למקסם את התשואה מהלימודים, ולהביא לשוק העבודה אוכלוסייה עם הכשרה מתאימה שיכולה לתרום לפריון.

לאור זאת תומרצו המוסדות להשכלה הגבוהה המתוקצבים לעודד את הסטודנטים לסיים את הלימודים בזמן התקני, מתוך הנחה שהלימודים לתואר ראשון התמקדה בסטודנטים שעיקר עיסוקם הוא היותם סטודנטים. לאור שינויים שחלו במשק ובחברה בשנים האחרונות, דוגמת העלייה בגיל הכניסה להשכלה הגבוהה ויוקר המחיה, ציבורים נרחבים מתקשים להיכנס לשערי האקדמיה במידה ועליהם לוותר על הכנסה, ומי שרוצה לרכוש תואר ראשון ולהמשיך לעבוד פנה למוסדות החוץ תקציביים שהציעו מסלולים נוחים, בהם שכר הלימוד גבוה.

 

 

מענה מסוים ניתן בעבר לסוגיה זו, דוגמת לימודים האוניברסיטה הפתוחה וגם במתן אפשרות לפתוח תכניות ערב, אבל מבדיקה שנעשתה נמצא כי מסגרת זו לא מספיקה.

יצוין כי מלבד פיזור הלימודים, המסלולים לאנשים עובדים זהים בתכנם וברמתם האקדמית למסלולים הרגילים.

לאחר שקיימה סבב התייעצויות עם המוסדות להשכלה גבוהה ונציגי הסטודנטים החליטה מליאת מל"ג הערב בישיבתה כי (רצ"ב נוסח ההחלטה המלא):

 

  1.  להכיר בצורך לאפשר את קיומם של מסלולי לימוד לתואר ראשון בזמן חלקי בתכניות מובנות, המותאמים לסטודנטים החפצים להיכנס בשערי ההשכלה הגבוהה במתכונת לימודים גמישה על בסיס היקף לימודים חלקי, זאת מעבר לאפשרויות הקיימות היום (למשל: במסגרת האוניברסיטה הפתוחה).
  2. לדבוק בעקרון כי דרוש איזון ראוי בין מתן האפשרות להציע תכניות/מסלולים לסטודנטים במתכונת לימודים חלקית, לבין הרצון לעודד סטודנטים בהיקף לימודים מלא שלא לגרור את לימודיהם מעבר לזמן התקני, והכל תוך הקפדה על הרמה האקדמית של מסלולי הלימוד, לסוגיהם.
  3. לשחרר חסמים רגולטוריים על מנת לאפשר הפעלת מסלולי לימודים בזמן חלקי (בניגוד ללימודים בזמן מלא) עבור סטודנטים לתואר ראשון, שיקיימו:

3.1       אפשרות לפריסת הלימודים על פני שני ימים בשבוע (במקום 3 ימים לפחות במתכונת לימודים מלאה, על פי החלטת מל"ג מיום 19.7.2005).

3.2         אפשרות להשלים החובה לסיים את חובות האנגלית עד לרמת "בסיסי", כפי שנקבע בהחלטת המל"ג מיום 11.6.2013 בנושא לימודי אנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה, לא יאוחר מסיום 3\1 מתכנית הלימודים לתואר, ולרמת "פטור" כאשר נותר לסטודנט להשלמת התואר היקף המקביל לשנה"ל מלאה אחת.

3.3         אפשרות להארכת תקופת הלימודים, בהתאם לסעיף 3 בכללי המועצה להשכלה גבוהה בנושא "תארים מוכרים": "ככל שיהיה מדובר בלימודי ערב, יקבע המוסד תכנית לימודים שוות ערך ללימודי יום על ידי הגדלה מתאימה של תקופת הלימודים וכן בהתאם לפריסתם".

 

 

4.          להקפיד על כך שמסלולי הלימודים בזמן חלקי עבור סטודנטים לתואר ראשון יעמדו בקריטריונים הבאים:

4.1       תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (תנאי קבלה, דרישות, בחינות, סגל ההוראה, תשתיות) בין המסלולים במתכונת חלקית לבין התוכניות הרגילות במוסד.

4.2       המסלולים ללימודים במתכונת חלקית יהיו פתוחים לציבור כולו.

4.3       כל החלטות המועצה (הרוחביות והדיסציפלינריות) חלות גם על מסלולים אלה.

4.4       מוסד המעוניין לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי יגיש בקשה למל"ג ות"ת ויקבל עליה אישור מראש.

 

 

5.         בהתאם להמלצת ות"ת מיום 21.10.2015, מרכז הכובד בלימודים לתואר ראשון במוסד צריך להיות מתכונת לימוד מלאה בזמן תקני, ועל כן מספר הסטודנטים בתכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי לא יעלה על שליש מתוך כלל הסטודנטים לתואר ראשון במוסד.

 

 

6.        בהתאם להמלצת ות"ת שהתקבלה לאחר התייעצות עם התאחדות הסטודנטים, ות"ת תבדוק בתוך שנה ממועד החלטה זו את השאלה של גביית שכר לימוד מוסדי, הגבוה ב-15% משכר הלימוד בתכניות הרגילות, בתכניות הלימודים לתואר ראשון בזמן חלקי, לצורך מימון עלויות תפעול ייעודיות הכרוכות במסלולים אלה.

 

 

7.         ות"ת תעקוב אחרי השפעת הצעדים שפורטו בהחלטה זו והנושא ייבחן פעם נוספת בות"ת מל"ג בעוד כשלוש שנים, ולקראת שנה"ל תשע"ט, לרבות בנושא שכר לימוד ומספרי הסטודנטים.