14/06/2012

מליאת המועצה להשכלה גבוהה בראשות שר החינוך גדעון סער אישרה רפורמה חדשה להפעלת המכינות הקדם אקדמיות

להלן עקרי הרפורמה:

– מבחני הסיום יהיו אחידים בכל המכינות ויערכו באותה עת.

– תעודת סיום המכינה בצירוף ציוני הבחינות האחידות יהוו תעודת שוות ערך לתעודת בגרות ויוכרו בכל המוסדות להשכלה גבוהה לצורך קבלה ללימודים אקדמיים.

– הסגל במכינות יהיה בעל תואר שני לפחות בתחום ההוראה.

– האחריות לתפעול המכינות תהיה של המוסדות להשכלה גבוהה.

 

מליאת המועצה להשכלה גבוהה בראשות שר החינוך גדעון סער, אישרה בישיבתה היום (יום ג', 12.6.12) מתווה הפעלה חדש למכינות הקדם אקדמיות בישראל.

בחודש אפריל 2010 מינה שר החינוך ויו"ר המל"ג גדעון סער ועדה בראשות ירום אריאב (מנכ"ל משרד האוצר לשעבר) לבחינת פעילות המכינות הקדם אקדמיות.

 

דוח אריאב נדון בממשלה אשר החליטה על הקמת צוות לגיבוש מערך הפעלה מתואם שיאפשר את איגום המשאבים, המיועדים להפעלת המכינות הקדם אקדמיות ואת חלוקתם באופן מיטבי. ובכך ליצור אפשרות להתחדשות מערך המכינות בהתאם לעקרונות דוח הועדה.

 

בעקבות הדוח והחלטת הממשלה, החליטה ות"ת למנות צוות בראשות פרופ' פייסל עזאיזה, חבר ות"ת, "אשר יבחן את המלצות הוועדה ומשמעויותיהן ויגבש מתווה עקרוני ליישום ההמלצות."

 

לנושא המכינות היבטים אקדמיים רבים, בעקבות כך החליטה מל"ג בישיבתה על הקמת ועדה מקצועית בראשות פרופ' משה מאור חבר מל"ג.

 

כאמור, מתווה ההפעלה החדש הכולל את המלצות שני הצוותים (של פרופ' עזאייזה ופרופ' מאור) אושרו היום במליאת מל"ג.

 

יצוין כי האישור שניתן למתווה הינו אישור עקרוני אשר יישלח להתייחסות המוסדות הרלבנטיים, וכפוף למתווה תקציבי מאושר ע"י השותפים השונים (ות"ת, משרד החינוך והקרן לקליטת חיילים משוחררים של משרד הביטחון) ולאישור סופי של מל"ג.

 

להלן ההחלטה:

 

א. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 23.5.12, במסגרתה אושר עקרונית מתווה ההפעלה למכינות הקדם אקדמיות ועקרונות מודל השתתפות המדינה במכינות הקדם אקדמיות, ובכפוף להתניות שנקבעו בהחלטה, מאשרת המועצה להשכלה גבוהה עקרונית את מתווה ההפעלה למכינות הקדם אקדמיות באחריות-על של מל"ג-ות"ת, בהתאם למסמך 3215.

ב. להלן עיקרי מתווה ההפעלה:

1. תועבר אחריות–העל למכינות הקדם אקדמיות למל"ג-ות"ת.

2. המכינות תפעלנה באחריות מוסד להשכלה גבוהה בלבד ובמסגרת הקמפוס הראשי שלו (או במח"ר מאושר).

3. המכינות יציעו שלושה מסלולי לימוד: מסלול ייעודי (בתחומים מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה ובתחום מדעי החברה והרוח), מסלול קדם ייעודי ומסלול בגרותי, תוך צמצום הדרגתי של המסלול הבגרותי והרחבת המסלול הייעודי תחתיו.

4. יועמקו תכני המסלול הייעודי ותיווצר "הכרה הדדית" בין המוסדות השונים לצורך קבלת בוגרי המסלול ללימודים אקדמיים בכל המוסדות להשכלה גבוהה, באופן הבא:

o בסיום המסלול הייעודי יתווספו מבחנים אחידים, במועד אחיד, לכלל התלמידים.

o תעודת סיום המכינה בהצלחה, בצירוף הציונים שישיג הסטודנט בבחינות האחידות, יהוו תעודת שוות ערך לתעודת בגרות לצורך קבלה ללימודים אקדמיים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

5. תכני מקצועות הליבה במסלולים הייעודיים וכן תכני המבחנים האחידים במקצועות אלו ייקבעו ע"י ועדת מומחים עליונה שתמנה מל"ג וחמש ועדות מומחים תחומיות של מל"ג במקצועות: מתמטיקה, אנגלית, קריאה וכתיבה מדעית, פיסיקה וכימיה.

6. ועדת היגוי ותיאום משאבים תפעל בהתאם להחלטת הממשלה בנושא. בראשה יעמוד מנכ"ל מל"ג-ות"ת ויהיו חברים בה הממונה על נושא המכינות במנהל מל"ג-ות"ת, נציג הקרן לחיילים משוחררים, נציג משרד החינוך ונציג האוצר. ועדת ההיגוי תדון, בין היתר, באישור פתיחה וסגירה של מכינות, לאחר קבלת חוות דעת של ועדת המומחים העליונה.

7. פרופיל אקדמי של סגל המכינה – על המורים במכינות להיות בעלי תואר שני לפחות. שני התארים – הראשון והשני – יהיו בתחום אותו הם מלמדים, או לכל הפחות אחד מהתארים בתחום המדויק והתואר הנוסף בתחום קרוב.

8. גודל מכינה מינימלי – 150 תלמידים.

ג. המתווה יועבר למוסדות הרלוונטיים לצורך קבלת התייחסותם ויאושר סופית במל"ג לאחר מכן.