08/04/2014

מליאת המועצה להשכלה גבוהה החליטה לא לאשר קיום תכנית לימודים לקראת תואר ראשון במשפטים בשפה האנגלית

 

מליאת המועצה להשכלה גבוהה החליטה בישיבתה היום (יום שלישי, 8.4.14) כי לא ניתן לאשר קיום תכנית לימודים לקראת תואר ראשון במשפטים בשפה זרה כתכנית הסבה/מתורגמת הזהה לתכנית לימודים קיימת המאושרת על ידי המל"ג.

 

יחד עם זאת, המל"ג ציינה בישיבתה, כי אין מניעה להגיש בקשה לתכנית לימודים העוסקת גם בנושאי משפט, כמו גם האפשרות לשלב קורסים באנגלית בנושאים אלו בתכניות קיימות.

 

רקע וסדר הדברים:

 

המועצה להשכלה גבוהה קיבלה בישיבתה ביום 10.9.2013 החלטה בעניין קיום תכנית לימודים בשפה זרה. במסגרת ההחלטה פורטו שתי אפשרויות להגשת בקשה לקיום לימודי בשפה זרה כמפורט להלן:

 

  1. בקשה של מוסד לקיים תכנית לימודים בשפה זרה, המהווה תרגום או הסבה של תכנית מקבילה בשפה העברית שאושרה לו על ידי המועצה. במקרה זה תבחן זהות התוכניות, תנאי הקבלה, סגל ההוראה תשתיות וכו'.
  2. בקשה של מוסד לקיים תכנית לימודים חדשה בשפה זרה- דהיינו, תכנית שאינה מהווה תרגום או הסבה לתכנית לימודים מקבילה בשפה העברית שאושרה ע"י המל"ג.  במקרה זה תבחן הבקשה ככל בקשה חדשה לפתיחת תכנית חדשה בהתאם לנהלי מל"ג ות"ת.

 

בהחלטת מל"ג קיימת הסתייגות ומצוין כי: "על אף האמור לעיל, רשאית המועצה לפי שקול דעתה, שלא לאשר פתיחת תכנית בשפה זרה, וזאת בין היתר בתחומים בהם מרבית חומר הלימוד הנדרש מחייב קריאתם בשפה העברית בלבד." 

טרם קבלת החלטה זו, הוגשה למועצה להשכלה גבוהה בקשה לקבלת אישור לפתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים בשפה האנגלית- המתבססת על תכנית לימודים קיימת שאושרה על יד המל"ג (כמתואר בסעיף 2 שלעיל)

 

שני סוקרים אליהם נשלחה הבקשה, העלו הערות עקרוניות והציעו שמל"ג תבחן את הנושא בראיה עקרונית תחילה.

 

בישיבתה (21.5.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי בשאלת קיום לימודים לקראת תואר ראשון (LL.B.) במשפטים בשפה האנגלית,  והחליטה כלהלן:

 

א.   להקים ועדה עקרונית אשר תיבחן את דבר היתכנות קיום התוכנית לתואר ראשון במשפטים בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה בארץ. ככל שניתן לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים בשפה האנגלית, על הוועדה לקבוע מה התנאים ו/או הקריטריונים לקיום תכנית לתואר ראשון במשפטים בשפה האנגלית. כמו כן, ככל שניתן לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים בשפה האנגלית, על הוועדה לבחון כיצד ניתן להבטיח שתוכנית לימודים במשפטים בשפה האנגלית לא תפגע בסטודנטים ובבוגרי התוכנית, ביחס לסטודנטים ובוגרי תכניות לתואר ראשון במשפטים בשפה העברית.

 

ב.    הרכב הוועדה העקרונית לבחינת דבר היתכנות קיום התוכנית לתואר ראשון במשפטים בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה בארץ כלל את החברים הבאים:

 

  • פרופ' אמנון רובינשטיין – בית ספר למשפטים, המרכז הבינתחומי בהרצליה – יו"ר
  • פרופ' אריאל בנדור – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
  • פרופ' חיים זנדברג – חבר מל"ג
  • פרופ' רות פלאטו שנער – ביה"ס למשפטים, המכללה האקדמית נתניה
  • פרופ' קנת מן – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

 

בכתב המנוי התבקשה הוועדה:

 

        א.        לבחון את דבר היתכנות קיום התוכנית לתואר ראשון במשפטים בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

        ב.        ככל שניתן לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים בשפה האנגלית, לקבוע מה התנאים ו/או הקריטריונים לקיום תכנית לתואר ראשון במשפטים בשפה האנגלית.

        ג.        ככל שניתן לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים בשפה האנגלית, לבחון כיצד ניתן להבטיח שתוכנית לימודים במשפטים בשפה האנגלית לא תפגע בסטודנטים ובבוגרי התוכנית, ביחס לסטודנטים ובוגרי תכניות לתואר ראשון במשפטים בשפה העברית.

 

לאחר שקילת כל המידע שהוצג בפני הוועדה, לא גובשה המלצה אחידה, היות וחלק מהחברים סברו כי אין מקום כלל לתוכנית ללימוד משפטים לתואר ראשון בשפה האנגלית (היות והמשפט תלוי תרבות ותלוי שפה ובגלל שמפעל התרגום של החומר לאנגלית מצריך השקעה רבה , עבודה רבה וזמן ממשי) וחברים אחרים בוועדה צידדו בתוכנית (על מנת לתת חשיפה ותהודה מקסימלית של המשפט העברי בעולם וכן כדי להשתלב במגמות הגלובליזציה והאינטרנציונליזציה בהשכלה הגבוהה בעולם) בהתמלא תנאים מוגדרים, וסברו כי ניתן להגיע לפשרה בנושא, למשל על ידי הפחתת מספר הסטודנטים הישראליים שיוכלו ללמוד בתוכנית והשתתתה ברובה על סטודנטים זרים, וכן ע"י הגבלת היקפה ללא יותר משליש מהתוכנית הרגילה לתואר ראשון במשפטים במוסד.

 

להלן נוסח ההחלטה המלא של מליאת המועצה להשכלה גבוהה:*

 

  1. 1.     בהתאם להחלטת המועצה מיום 10.9.2013 ניתן להגיש בקשה למל"ג לפתוח תוכנית לימודים בשפה זרה, המהווה תרגום או הסבה של תכנית מקבילה בשפה העברית שאושרה לו על ידי המועצה, ככל שתובטח זהות התוכניות, תנאי הקבלה, סגל ההוראה תשתיות וכו'.
  2. 2.     המועצה השתכנעה כי בלימודי משפטים לתואר ראשון קיימת מרכזיות לשפה העברית וקיים קושי משמעותי בתרגום מדויק של מושגים משפטיים, כמו גם ההקשר התרבותי שבו צמחו, לשפה זרה.  כיום בישראל כמעט כל החומר המשפטי הוא בשפה העברית והמערכת המשפטית מתנהלת בשפה זו. גם דו"ח הוועדה העקרונית לימד על כך כי ספק אם ניתן יהיה לממש פרויקט "עצום ממדים ומאתגר" של תרגום כל החומר המשפטי הנחוץ ללימודי תואר ראשון במשפטים בישראל.
  3. 3.     נוכח האמור, המועצה קובעת כי לא ניתן לאשר קיום תכנית לימודים לקראת תואר ראשון במשפטים בשפה זרה כתכנית הסבה/מתורגמת הזהה לתכנית לימודים קיימת המאושרת על ידי המל"ג.

 

  *נוסח ההחלטה טעון אישור מליאת המל"ג בישיבתה הבאה.